องค์ความรู้ทางวัฒนธรรม >> ประเพณีท้องถิ่น
ประเพณีชักพระแข่งขันเรือยาวตำบลปากคลอง

วันที่ 16 มี.ค. 2563

ชื่อหลัก : ประเพณีชักพระแข่งขันเรือยาวตำบลปากคลอง
แหล่งที่มา : บ้านหน้าค่าย - อำเภอ ปะทิว จังหวัดชุมพร
ประเพณีเกี่ยวกับ : การทำมาหากิน การประมง
ความเป็นมา (ภูมิหลัง/ความเชื่อ) ประเพณีแห่พระแข่งขันเรือยาว ตำบลปากคลอง เป็นประเพณีอันดีงามที่สำคัญของตำบลปากคลอง และส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอปะทิว รวมทั้งร่วมรณรงค์ ส่งเสริมประพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่น ประเพณีแห่พระแข่งขันเรือยาว เป็นประเพณีที่สืบทอดมาแต่โบราณ และสอดคล้องกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวปากคลอง ชาวหน้าค่ายซึ่งอาศัยอยู่ใกล้ทะเล ประกอบอาชีพการประมง ซึ่งชาวปากคลองจะจัดกิจกรรมแข่งขันเรือยาว หลังวันออกพรรษา ๑ วัน โดยจัดกิจกรรมจำนวน ๓ วัน ประเพณีนีเป็นประเพณีที่ได้รับความนิยมและเป็นที่สนในของชาวชุมพรเป็นอย่างมาก เมื่อมีการแข่งขันเรือยาวจะมีการขึ้นโขนชิงธงทุกแห่ง ประเพณีแห่พระแข่งขันเรือยาว ตำบลปากคลอง จัดขึ้นเพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีการแข่งขันเรือยาวขึ้นโขนชิงธงคู่กับทุกท้องถิ่นในจังหวัดชุมพร และเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดชุมพร ปัจจุบัน องค์การบริหารส่วนตำบลปากคลอง ซึ่งมีหน้าที่ในการบำรุงรักษา ศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น จึงได้ร่วมกับทุกหมู่บ้านในตำบลปากคลอง จำนวน ๗ หมู่บ้าน ร่วมกันอนุรักษ์ สืบทอดประเพณีแห่พระแข่งขันเรือยาว ขึ้นทุกปี
อัตลักษณ์ (ที่โดดเด่น) ชักพระและแข่งขันเรือยาวในทะเล โดยแห่เรีอพระพร้อมเรีอที่เข้าร่วมแข่งขันเวียนรอบจุดปล่อยเรือ และจุดเส้นชัย จำนวน ๓ รอบ ในเรือพระจะมีพระอินและพระทอง ซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่ชาวตำบลปากคลองเคารพนับถือ และในช่วงแข่งเรือยาวเรือพระจะลอยลำอยู่ในทะเลเพื่อทำพิธี ลั่นฆ้อง กลอง ปกป้องรักษาไม่ให้คลื่นลมแรงเข้าหาฝั่งบริเวณแข่งเรือ ความสำคัญและคุณค่าทางสังคมและทางจิตใจที่มีในวิถีการดำเนินชีวิตของชุมชน นั้นๆ ท่าเรือปากคลอง เป็นสถานที่ที่สำคัญแห่งหนึ่งในการประกอบอาชีพการประมงทางทะเลของประชาชนชาวตำบลปากคลอง โดยเฉพาะบ้านปากคลอง บ้านหน้าค่าย จึงจัดให้มีประเพณีแห่พระแข่งเรือยาวขึ้นทุกปี เพื่ออนุรักษ์และสืบทอดประเพณีและวัฒนธรรมของท้องถิ่นสืบต่อกันมาเป็นเวลานาน ซึ่งชาวปากคลองมีความผูกพันกับทะเลปากคลอง หรือทุ่งมหามาโดยตลอด เพราะเป็นแหล่งประกอบอาชีพที่สำคัญ เป็นแหล่งอุปโภคและบริโภคทางด้านการประมง และการคมนาคมทางทะเล ดังนั้น ในทุกปีชาวบ้านหน้าค่ายและปากคลองจะระลึกถึงพระคุณของทะเลหรือพระแม่คงคา จึงได้ร่วมกันทำบุญ ตักบาตรสวดเจริญพระพุทธมนต์ที่ริมปากคลองอ่าวทุ่งมหา หลังวันออกพรรษา ๑ วัน ทุกปี และมีกิจกรรมการละเล่น กิจกรรมแข่งขันเรือยาวในทะเลเพื่อความสนุกสนานรื่นเริง และความสามัคคีของชาวตำบลปากคลอง และได้ดำเนินกิจกรรมมาเป็นเวลาช้านาน เพื่อรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีให้คงอยู่สืบไป
การจัดงานเป็นประจำทุกปี
วันตามจันทรคติหรือสุริยคติ วันแรม ๑ - ๓ ค่ำ เดือน ๑๑ หลังวันออกพรรษา
งบประมาณที่ใช้
450000 บาท
ได้รับงบประมาณจาก
- องค์การบริหารส่วนตำบลปากคลอง ตำบลปากคลอง อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร จำนวน 450000 บาท
จำนวนคนที่ร่วมงานประเพณี(ในปีที่ผ่านมา)
3000 คน
ผู้จัด
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : องค์การบริหารส่วนตำบลปากคลอง
ชื่อ – สกุล (เลขานุการคณะกรรมการจัดงาน) : นายกองค์การบริหารตำบลปากคลอง
ที่อยู่ : องค์การบริหารส่วนตำบลปากคลอง ตำบลปากคลอง อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
โทรศัพท์ : 077979777
หน่วยงาน/องค์กร/สถาบัน ที่ร่วมจัด : ชุมชนทุกหมู่บ้านในตำบลปากคลอง
การสร้างงานและรายได้
มีความสามารถในการผลิตเชิงปริมาณ พร้อมแสดง สาธิตและจำหน่ายในโอกาสต่างๆ มีเรือยาวเข้าร่วมแข่งขัน 12 ฝีพาย ทั้งในตำบล/อำเภอ/ต่างอำเภอ และจ.ระนองและจ.ประจวบฯ มีแห่เรือพระ
ไม่มีการสร้างงานและรายได้ (ต่อครอบครัว/ชุมชน)

pic
pic

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« มกราคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด


สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพร
ชั้น ๑ อาคารศาลากลางจังหวัดชุมพร ถนนไตรรัตน์ ตำบลนาชะอัง
อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร๘๖๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๗๗ ๖๑๓ ๖๔๘ /โทรสาร ๐ ๗๗๕๐ ๗๗๗๖
อีเมลล์ : [email protected] หรือ [email protected]
สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม