องค์ความรู้ทางวัฒนธรรม >> ประเพณีท้องถิ่น
งานเทิดพระเกียรติกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์

วันที่ 16 มี.ค. 2563

ชื่อประเพณี : งานเทิดพระเกียรติกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
แหล่งที่มา : เทศบาลตำบลหาดทรายรี อำเภอ เมือง จังหวัดชุมพร
ประเพณีเกี่ยวกับ : ความเชื่อ
ความเป็นมา (ภูมิหลัง/ความเชื่อ) พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ประสูติเมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๔๒๓ ทรงเป็นต้นราชสกุล "อาภากร" เป็นพระราชโอรสองค์ที่ ๒๘ ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และองค์ที่ ๑ ในเจ้าจอมมารดาโหมด พระองค์ทรงได้รับ สมัญญานามว่า "องค์บิดาของทหารเรือไทย" พระองค์ทรงเป็นผู้วางรากฐานการบริหารงานของกองทัพเรือ ทรงได้รับการเชิดชูในหมู่ทหารเรือเรียกขานพระองค์ว่า "เสด็จเตี่ย" หรือ "หมอพร" และ "พระบิดาแห่งกองทัพเรือไทย" ต่อมาในปี ๒๕๓๖ มีประกาศกองทัพเรือขนานพระนามพระองค์ว่า "พระบิดาของกองทัพเรือไทย" ในปี พ.ศ. ๒๔๖๖ ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้เสด็จในกรมฯ ทรงดำรงตำแหน่ง เสนาบดีกระทรวงทหารเรือ ทรงดำรงตำแหน่ง ได้ไม่นานก็ได้กราบบังคมลาออกจากราชการ เพื่อพักผ่อนรักษาพระองค์ที่จังหวัดชุมพร ทรงถูกฝนประชวรเป็นพระโรคหวัดใหญ่ สิ้นพระชนม์ที่ตำบลทรายรี ในวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๔๖๖ สิริพระชนมายุได้ ๔๓ พรรษา ภายหลังจากการสิ้นพระชนม์ของพระองค์ ได้มีการจัดสร้างศาลและอนุเสาวรีย์พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ณ หาดทรายรี อำเภอเมืองชุมพร เป็นต้น กองทัพเรือไทยถือเอาวันที่ ๑๙ พฤษภาคมของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของพระองค์ เป็น "วันอาภากร" และในวันที่ ๑๙ ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันประสูติ จังหวัดชุมพรร่วมกับกองทับเรือและมูลนิธิกรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ร่วมกันจัดพิธีบวงสรวงและพิธีเทวาภิเษกขึ้นในวันที่ ๑๙ ธันวาคม ของทุกปี ณ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ณ หาดทรายรี อำเภอเมืองชุมพร
งานเทิดพระเกียรติกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ถือเป็นงานประจำปีของจังหวัด มีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ หรือ "เสด็จเตี่ย" องค์บิดาแห่งทหานเรือไทย ซึ่งสิ้นประชนม์ ณ หาดทรายรี อำเภอเมืองชุมพร กำหนดจัดงาน ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ จัดขึ้นบริเวณอนุสรณ์สถานของกรมหลวงชุมพรฯ และหาดทรายรี สิ่งที่น่าสนใจ ในช่วงเช้าของวันที่ ๑๙ ธันวาคม มีพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณของกรมหลวงชุมพร ฯ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติของพระองค์ จากนั้นมีการจัดขบวนแห่เทิดพระเกียรติ การแสดงนิทรรศการพระราชประวัติ รวมทั้งมีการแสดงพื้นเมืองปักษ์ใต้ การจำหน่ายสินค้าพื้นเมืองหรือ สินค้าOTOP ของชุมพรและมหรสพต่าง ๆ ตลอดงาน ในปัจจุบัน สถานที่จัดงานจะมี ๒ แห่ง คือ ณ บริเวณตำหนักกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ หมู่ที่ ๑ ตำบลหาดทรายรี อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร และอีกแห่งหนึ่งคือ บริเวณโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริ หมู่ที่ ๓ ตำบลบางลึก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ซึ่งจะเพิ่มงานกาชาดของจังหวัดชุมพร ณ สถานที่แห่งนี้ด้วย และจะจัดตั้งแต่วันที่ ๑๙ ถึงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ของทุกปี
อัตลักษณ์ (ที่โดดเด่น)
สถานที่จัดงาน ณ ตำบลหาดทรายรี มีสิ่งสำคัญดังนี้
๑. ศาลกรมหลวงชุมพร จำนวน ๒ ศาล คือ ศาลล่าง และ ศาลบน
- ศาลล่าง เป็นศาลที่สร้างขึ้น ณ บริเวณที่เคยเป็นที่ประทับของกรมหลวงชุมพรฯ ตราบจนสิ้นพระชนม์ เดิมเป็น ศาลเล็ก ๆ สร้างถวายโดยนายเทียม ทิพย์พนม เมื่อ พ.ศ.๒๔๘๒ ต่อมา พ.ศ.๒๔๘๙ นายฮวด สุคนธา สร้างศาลขึ้นอีกศาลหนึ่งเคียงคู่กัน ปัจจุบันศาลที่นายเทียมสร้างได้รับการปรับปรุงเป็นอาคารคอนกรีต คงเหลือแต่ศาลที่นายฮวดสร้างเท่านั้นที่ยังเป็นศาลเดิมซึ่งตั้งอยู่ด้านหลังคู่กับต้นหูกวาง อันเป็นบริเวณที่กรมหลวงชุมพรฯ ทรงเคยให้เป็นที่หลบร่ม ภายในศาลประดิษฐานพระรูปหล่อสำริดกรมหลวงชุมพรฯ ขนาดเท่าองค์จริงทรงเครื่องแบบพระยศพลเรือเอก
-ศาลบน เป็นศาลที่เทศบาลตำบลหาดทรายรีสร้างขึ้นใหม่ เมื่อปี พ.ศ.๒๕๑๗ ตัวศาลอยู่บนเรือรบหลวงพระร่วงจำลองที่หันหน้าออกสู่ทะเล ซึ่งตั้งอยู่บนเนินเขาสูงปลายหาดทรายรี เป็นจุดที่มองเห็นทิวทัศน์ของหาดทรายรีได้อย่างชัดเจน ภายในศาลประดิษฐานพระรูปหล่อสำริดขาองกรมหลวงชุมพรฯ เช่นเดียวกับศาลล่าง
๒.เรือรบหลวงชุมพร เป็นเรือตอร์ปิโดขนาดใหญ่ ยาว ๖๘ ม. กว้าง ๖.๘๘ ม. ต่อในประเทศอิตาลี ขึ้นระวางประจำการเมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๔๘๑ เป็นเรือคุ้มกันลำเลียงทหารนาวิกโยธิน
ความสำคัญและคุณค่าทางสังคมและทางจิตใจที่มีในวิถีการดำเนินชีวิตของชุมชน นั้นๆ
- เป็นการเทิดพระเกียรติ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
- ทำให้เกิดความรัก ความสามัคคีของคนในชุมชนในการได้ร่วมกันจัดงานในหลายภาคส่วน
- ได้เผยแพร่พระเกียรติคุณของกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
- ทำให้เกิดการท่องเที่ยว เกิดอาชีพ มีรายได้ การจัดงานเป็นประจำทุกปี
เริ่ม วันที่ 19 เดือน ธันวาคม ถึง วันที่ 27 เดือน ธันวาคม
งบประมาณที่ใช้
700,000 บาท
ได้รับงบประมาณจาก
- องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร /เทศบาลตำบลหาดทรายรี จำนวน 500,000 บาท
- เทศบาลตำบลหาดทรายรี จำนวน 100,000 บาท
จำนวนคนที่ร่วมงานประเพณี(ในปีที่ผ่านมา)
5,000 คน
ผู้จัด
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : สำนักงานจังหวัดชุมพร
ชื่อ – สกุล (เลขานุการคณะกรรมการจัดงาน) : สำนักงานจังหวัดชุมพร และ เทศบาลตำบลหาดทรายรี
ที่อยู่ : สำนักงานเทศบาลตำบลหาดทรายรี ตำบลหาดทรายรี อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร
โทรศัพท์ : 0 7755 8120
หน่วยงาน/องค์กร/สถาบัน ที่ร่วมจัด : ภาคราชการ และเอกชน
การสร้างงานและรายได้
มีการสาธิตและจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง พื้นบ้าน ของชาวชุมพร

pic
pic

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« กรกฎาคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
ดูปฏิทินทั้งหมด


สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพร
ชั้น ๑ อาคารศาลากลางจังหวัดชุมพร ถนนไตรรัตน์ ตำบลนาชะอัง
อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร๘๖๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๗๗ ๖๑๓ ๖๔๘ /โทรสาร ๐ ๗๗๕๐ ๗๗๗๖
อีเมลล์ : [email protected] หรือ [email protected]
สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม