องค์ความรู้ทางวัฒนธรรม >> ประเพณีท้องถิ่น
ประเพณีแห่ผ้าห่มพระบรมธาตุวัดประเดิม

วันที่ 16 มี.ค. 2563

ชื่อประเพณี : ประเพณีแห่ผ้าห่มพระบรมธาตุวัดประเดิม
แหล่งที่มา : นายสมคิด พยุหกฤษ อำเภอ เมือง จังหวัดชุมพร
ประเพณีเกี่ยวกับ : ศาสนา
ความเป็นมา (ภูมิหลัง/ความเชื่อ)
คำขวัญชุมชนวัดประเดิม
  ชุมชนเมืองโบราณ นมัสการพระธาตุ
อภิวาทพ่อปู่ เรียนรู้วัฒนธรรม
ที่สำคัญพระหลักเมือง เกี่ยวเนื่องหนองหลวง
บวงสรวงพระเสื้อเมือง
    ประวัติวัดสุทธาวาสธารามหรือวัดประเดิม
วัดประเดิม กรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานและแหล่งโบราณคดีจังหวัดชุมพร ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๕๓ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๔๗๙ เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันวิสาขบูชา ทางวัดร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่ได้จัดให้มีกิจกรรมทางศาสนาและห่มผ้าพระปรางค์เป็นประจำทุกปี และในปีพ.ศ. ๒๕๕๖ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าห่มพระปรางค์ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในโอกาสวันวิสาขบูชา และหลังจากนั้นมีพระราชานุญาตให้จังหวัดชุมพร ร่วมกับประชาชนในพื้นที่จัดทำผ้าห่มพระปรางค์ประดับอักษรพระนามาภิไธย "ส.ธ.” ผืนใหม่ขึ้น เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในโอกาสวันวิสาขบูชา ในปีต่อไปจนถึงปีปัจจุบัน
อัตลักษณ์ (ที่โดดเด่น)
- สถานที่จัดงานเป็นชุมชนเมืองโบราณ วัดประเดิมหรือวัดสุทธาวาสธาราม เป็นวัดเก่าแก่ เป็นวัดแรกของจังหวัดชุมพร มีพระปรางค์ซึ่งบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ สำหรับพระบรมสารีริกธาตุค้นพบได้จากการรื้อวิหารและเจดีย์เก่าบรรจุอยู่ในผอบเงินและผอบทอง ขุดพบเมื่อปี พ.ศ.๒๔๖๑ โดยหลวงปู่เวศ ภูริปญโญ เจ้าอาวาสวัดประเดิมในสมัยนั้น ท่านดำริที่จะสร้างศาลาการเปรียญหลังใหม่ เพื่อทดทแทนหลังเก่าที่ชำรุด เมื่อมีการพบพระบรมสารีริกธาตุ ท่านให้มีการจัดสร้างองค์พระปรางค์เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ฐานองค์พระปรางค์คล้าย ๆ กับฐานพระบรมธาตุไชยา ส่วนยอดประปรางค์รูปทรงคล้ายศิลปะทางภาคเหนือ
- กรมศิลปากรขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งโบราณสถานและแหล่งโบราณคดี จังหวัดชุมพร ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๕๓ หน้า ๑๕๒๖ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๔๗๙
ความสำคัญและคุณค่าทางสังคมและทางจิตใจที่มีในวิถีการดำเนินชีวิตของชุมชน นั้นๆ
- เป็นประเพณีที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในเทศกาลวิสาขบูชา
- เป็นประเพณีที่ทำให้เกิดความรัก ความสามัคคีของคนในชุมชน ตำบล อำเภอ จังหวัด
- เป็นประเพณีที่ทำให้เกิดกิจกรรมต่อเนื่องต่าง ๆ ในเทศกาลวิสาขบูชา ของชุมชนวัดประเดิม ตำบล
ตากแดด อำเภอเมืองชุมพร ดังนี้
. ถืออศีลปฏิบัติธรรม
. พิธีไหว้ครู / พิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์
. การสักการะพระบรมสารีริกธาตุวัดประเดิม รูปเหมือนหลวงปู่สงฆ์ หลวงปู่เวศน์ และอดีต
เจ้าอาวาส
. การจัดขบวนแห่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ และสิ่งที่เป็นอัตลักษณ์ของชุมชนรอบเมืองชุมพร (รูปคนใหญ่นายประเดิม นางแสงแดด)
. การก่อเจดีย์ทราย
. การถวายสลากภัต / เทศน์มหาชาติ / การแสดงธรรมเทศนา
. ขบวนอัญเชิญผ้าห่มพระราชทาน
. พิธีสมโภชผ้าห่ม(พระปรางค์ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ)
. การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน
. การถ่ายทอดภูมิปัญญาด้านต่าง ๆ อาทิ อาหารไทย อาหารถิ่น การละเล่นพื้นบ้าน การแสดงพื้นบ้าน งานหัตกรรมพื้นบ้าน
. จัดให้ชมห้องจัดแสดง ณ ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นวัดประเดิม / จัดนำเที่ยวชมสิ่งสำคัญในแหล่งโบราณคดีโดยรอบวัดประเดิ
. การออกร้านอาหารเพื่อรับรองผู้ร่วมงานซึ่งแสดงออกถึงความรัก ความสามัคคี ฯลฯ
การจัดงานเป็นประจำทุกปี
วันตามจันทรคติหรือสุริยคติ วันขึ้น ๑๕ ค่ำเดือน ๖ ของทุกปี
งบประมาณที่ใช้
450,000 บาท
ได้รับงบประมาณจาก
- องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร จำนวน 300,000 บาท
- องค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด จำนวน 150,000 บาท
จำนวนคนที่ร่วมงานประเพณี(ในปีที่ผ่านมา)
2,000 คน
ผู้จัด
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : องค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร
ชื่อ – สกุล (เลขานุการคณะกรรมการจัดงาน) : รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด หรือเจ้าอาวาสวัดประเดิม(พระครูสมุห์บุญคง ปุญญการี 0822717885)
ที่อยู่ : องค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร
โทรศัพท์ : 0873858771
หน่วยงาน/องค์กร/สถาบัน ที่ร่วมจัด : สำนักงานวัฒนธรรมอำเภอเมืองชุมพร/สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพร สภาวัฒนธรรมตำบล/อำเภอ/จังหวัดชุมพร
การสร้างงานและรายได้
ประชาชนร่วมกันทำบุญตามกำลังศรัทธา, การจำหน่ายดอกไม้ ธูป เทียน, การจำหน่ายขนมพื้นบ้าน
มีการสร้างงานและรายได้ (ต่อครอบครัว/ชุมชน)


pic
pic

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« มิถุนายน 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด


สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพร
ชั้น ๑ อาคารศาลากลางจังหวัดชุมพร ถนนไตรรัตน์ ตำบลนาชะอัง
อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร๘๖๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๗๗ ๖๑๓ ๖๔๘ /โทรสาร ๐ ๗๗๕๐ ๗๗๗๖
อีเมลล์ : [email protected] หรือ [email protected]
สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม