องค์ความรู้ทางวัฒนธรรม >> โบราณสถาน โบราณวัตถุ
วัดแหลม (ร้าง)

วันที่ 14 ก.พ. 2565

วัดแหลม (ร้าง)
ที่ตั้ง หมู่ที่ ๒ บ้านวัดประเดิม ตำบลตากแดด อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร
ประวัติ จากคำบอกเล่าของชาวบ้านเชื่อว่าบริเวณวัดประเดิมนั้นเป็นที่ตั้งเมืองชุมพรเก่า และเดิมนั้นมีวัดต่าง ๆ อยู่ในบริเวณนี้ จำนวน ๖ วัด ดังนี้
๑. วัดประเดิม ๒. วัดนอก ๓. วัดท่าศาลา ๔. วัดแหลม ๕. วัดแจ้ง ๖. วัดป่า
โดยวัดประเดิมนั้น ยังคงปรากฏอยู่ในปัจจุบัน ส่วนวัดนอก วัดท่าศาลา วัดแจ้ง และวัดป่านั้น ได้กลายเป็นวัดร้างและถูกทำลายจนไม่เหลือร่องรอยแล้ว เว้นแต่วัดแหลม ซึ่งยังคงปรากฏร่องรอยของเนินดิน อันอาจเป็นที่ตั้งของอุโบสถอยู่เพียงแห่งเดียว
สิ่งสำคัญ
๑. เนินดิน ขนาดกว้างประมาณ ๙.๔๐ เมตร ยาวประมาณ ๒๐ เมตร วางตัวในแนวทางทิศตะวันออก – ทิศตะวันตก ทั่วทั้งเนินถูกปกคลุมด้วยวัชพืช บริเวณปลายสุดด้านด้านทิศตะวันตกของเนินปรากฏพูนดินขนาดใหญ่มีความกว้างประมาณ ๓.๕ เมตร ยาวประมาณ ๖.๕ เมตร ลักษณะคล้ายกับเคยเป็นฐานชุกชีมาก่อน สันนิษฐานเบื้องต้นว่าเนินดินนี้เดิมน่าจะเป็นที่ตั้งของอุโบสถหรือวิหารสมัยอยุธยาและหันด้านหน้าของอาคารไปทางทิศตะวันออก
๒. ชิ้นส่วนพระพักตร์พระพุทธรูป ส่วนตั้วแต่ใต้พระเนตรไปจนถึงพระหนุ พระโอษฐ์ชำรุด พระกรรณหักหายไป สลักจากหินทรายสีแดง ขนาดกว้าง ๓๔ เซนติเมตร หนา ๒๓ เซนติเมตรพบบริเวณด้านหลังของพูนดิน ปัจจุบันเก็บไว้ที่ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นวัดประเดิม ตำบลตากแดด อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร
๓. พระชานุขวา? ของพระพุทธรูป สลักจากหินทรายสีแดง ขนาดกว้าง ๓๙ เซนติเมตร สูง ๒๒ เซนติเมตร หนา ๓๘ เซนติเมตร พบบริเวณด้านหลังของพูนดินใต้ชิ้นส่วนพระพักตร์พระพุทธรูป
ตามข้อ ๒
๔. ชิ้นส่วนพระพุทธรูปยืนปางประทานอภัย ตั้งแต่ส่วนปลายพระนาภีลงมาจนถึงข้อพระบาท และยังมีส่วนของพระพาหาซ้ายเหลืออยู่ ชิ้นส่วนพระบาท และยังมีส่วนของพระพาหาซ้ายเหลืออยู่ ชิ้นส่วนพระพุทธรูป องค์นี้นุ่งผ้าแบบหน้านาง มีชายสังฆาฏิปลายเป็นสองแฉกยื่นลงมาจรดพระนาภี และแตกออกเป็นสองชิ้น สลักจากหินทรายสีแดง ขนาดกว้าง ๓๕ เซนติเมตร สูง ๖๕ เซนติเมตร
หนา ๒๒ เซนติเมตร กำหนดอายุในสมัยอยุธยา
๕. ชิ้นส่วนพระพุทธรูปพระเพลาของพระพุทธรูปปางมารวิชัย ประทับนั่งขัดสมาธิราบสลักจาก
หินทราย ขนาดหน้าตักกว้าง ๕๐ เซนติเมตร หนา ๓๐ เซนติเมตร สูง ๑๔ เซนติเมตร
๖. ชิ้นส่วนพระเศียรของพระพุทธรูป สลักจากหินทราย
๗. ชิ้นส่วนหินทราย ที่ไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นส่วนใดของรูปเคารพ
๘. ชิ้นส่วนปูนฉาบ และเศษอิฐ
อายุสมัย : สมัยอยุธยา
ประวัติดำเนินการ
พ.ศ.๒๕๔๘ สำนักงานศิลปากรที่ ๑๔ นครศรีธรรมราชสำรวจ
พ.ศ.๒๕๕๑ กลุ่มอนุรักษ์โบราณสถาน สำนักศิลปากรที่ ๑๔ นครศรีธรรมราช นำเสนอเพื่อประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถาน ปีงบประมาณ ๒๕๕๑
หนังสืออ้างอิง : คณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ, วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์และภูมิปัญญา จังหวัดชุมพร. กรุงเทพ : คณะกรรมการฯ, ๑๕๔๒.
สำนักงานศิลปากรที่ ๑๔ นครศรีธรรมราช. รายงานการสำรวจแหล่งโบราณคดีวัดแหลม (ร้าง) ม.๒ ต.ตากแดด อ.เมือง จ.ชุมพร, เอกสารอัดสำเนา,๒๕๔๘
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร, โบราณคดี ประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรม เมืองชุมพร, เอกสารเล่มที่ ๑๔/๒๕๓๗ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร, ๒๕๓๗.

pic
pic
pic
pic

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« มิถุนายน 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด


สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพร
ชั้น ๑ อาคารศาลากลางจังหวัดชุมพร ถนนไตรรัตน์ ตำบลนาชะอัง
อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร๘๖๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๗๗ ๖๑๓ ๖๔๘ /โทรสาร ๐ ๗๗๕๐ ๗๗๗๖
อีเมลล์ : [email protected] หรือ [email protected]
สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม