องค์ความรู้ทางวัฒนธรรม >> ศิลปะการแสดง
หนังตะลุงโรงเรียนเมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม

วันที่ 25 ก.พ. 2565

หนังตะลุงโรงเรียนเมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม
             ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น โรงเรียนเมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม ได้รับการคัดเลือกให้เป็น แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมของชุมชน สังกัดกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม เมื่อปี พ.ศ.๒๕๕๙ เปิดสอนวิชาหนังตะลุง ในกิจกรรมชุมนุม และกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ รับนักเรียนที่มีความสนใจ มีนักเรียนที่สนใจปีละไม่ต่ำกว่า ๕๐ คน นอกจากนั้นยังมีการสร้างเครือข่ายร่วมกับสถาบันการศึกษาและคณะหนังตะลุงอื่นๆ เปิดโอกาสรับประชาชนผู้สนใจ เข้ารับการเรียนรู้ โดยใช้เวลาในการเรียน การฝึกซ้อม ทั้งในและนอกเวลาราชการ รวมทั้งวันหยุด โดยไม่เก็บเงินค่าเรียนใดๆทั้งสิ้น จนผู้เรียนพัฒนาตนเอง สามารถออกแสดงในงานตามโอกาสต่างๆ ได้ ภายใต้ชื่อคณะ "หนังตะลุงโรงเรียนเมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม จังหวัดชุมพร” ซึ่งรักษารูปแบบการแสดงหนังตะลุง ทั้งการเชิด บทกลอน การพากย์ และเจรจา เพื่อเป็นการอนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านให้มีความยั่งยืน ออกบริการด้วยจิตอาสา ไม่กำหนดราคาค่าแสดง ทำให้มีผู้ที่สนใจขอความอนุเคราะห์ชุดการแสดงมากมาย ทั้งงานวัด ชุมชน ภาคเอกชน หน่วยงานราชการ รวมทั้งหน่วยงานในกระทรวงวัฒนธรรม โดยเฉพาะสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพร ได้สนับสนุนร่วมกันจัดกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ดังนี้
๑. โครงการการจัดงานมหกรรมวัฒนธรรมรัตนโกสินทร์ ใต้ร่มพระบารมี ๒๓๔ ปี กรุงรัตนโกสินทร์ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ จังหวัดชุมพร ณ กรุงเทพมหานคร
๒. กิจกรรมการแสดงหนังตะลุง ถวายเป็นพระราชกุศลพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ปี ๒๕๖๐
๓. โครงการเยาวชนคนใจรักษ์วัฒนธรรม เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑
๔. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของพลังเครือข่ายวัฒนธรรมจังหวัดชุมพร ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑
๕. โครงการอบรมและถ่ายทอดศิลปะการแสดงพื้นบ้าน (หนังตะลุง มโนราห์) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพรร่วมกับศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น โรงเรียนเมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม
๖. กิจกรรมการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นทางวัฒนธรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ของจังหวัดชุมพร
๗. โครงการมหกรรมวิถีถิ่นไทย แผ่นดินชุมพร เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒
๘. โครงการพัฒนาศักยภาพท่องเที่ยวชุมพรสู่มาตรฐานสากลกิจกรรมจัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมโครงการสืบสานประเพณีไทยทรงดำบ้านคอเตี้ย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒
๙. งานมหรสพสมโภชเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ระดับจังหวัด ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ศูนย์ราชการจังหวัดชุมพร ๑๐. งานท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม สืบสานประเพณี ห่มผ้าพระบรมธาตุสวีที่ชุมพร ภายใต้โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ กลุ่มจังหวัดภาคใต้ ฝั่งอ่าวไทย กิจกรรมสนับสนุนกิจกรรมการท่องเที่ยวที่สำคัญ ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดชุมพร ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒
๑๑. โครงการสืบสาน อนุรักษ์ ขนบธรรมเนียมประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๒ ณ ชุมชนคุณธรรมวัดคูขุด ตำบลบางหมาก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร
๑๒. กิจกรรม (kik off) "งาน เดิน กิน ชิม เที่ยว” ถนนปรมินทรมรรคา จังหวัดชุมพร ณ ลานอเนกประสงค์หน้าสำนักงานเทศบาลเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ปี ๒๕๖๒
๑๓. งานเทิดพระเกียรติพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ และงานกาชาดจังหวัดชุมพร ประจำปี ๒๕๖๒ มีดังนี้
๑๔. กิจกรรมความสุขแบบวิถีไทย ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๓ จังหวัดชุมพร มีดังนี้ ๑) กิจกรรมงานสวดมนต์ข้ามปี ณ ชุมชนคุณธรรมวัดโพธิการาม ๒) กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ณ ศาลกรมหลวงชุมพร เป็นต้น
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« มิถุนายน 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด


สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพร
ชั้น ๑ อาคารศาลากลางจังหวัดชุมพร ถนนไตรรัตน์ ตำบลนาชะอัง
อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร๘๖๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๗๗ ๖๑๓ ๖๔๘ /โทรสาร ๐ ๗๗๕๐ ๗๗๗๖
อีเมลล์ : [email protected] หรือ [email protected]
สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม