ข่าวสาร >> ภาพกิจกรรม
โครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จังหวัดชุมพร ในกิจกรรมผู้ว่าพาทำบุญวันธรรมสวนะ จังหวัดชุมพร ขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 5 ส.ค. 2565

"จังหวัดชุมพร”
วันศุกร์ที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น.
นางสมศรี แสงแก้ว วัฒนธรรมจังหวัดชุมพร มอบหมาย นางฉัตรปวีน์ ถิรณิชารุจศิริ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม พร้อมด้วย ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด จัดโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จังหวัดชุมพร ในกิจกรรมผู้ว่าพาทำบุญวันธรรมสวนะ จังหวัดชุมพร ขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วัตถุประสงค์ เพื่อให้ทุกภาคส่วนร่วมปฏิบัติธรรมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง อุปกรณ์เครื่องใช้ วัสดุทางการเกษตร พันธุ์พืชผัก อุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ชุดตรวจ ATK เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ และหน้ากากอนามัย เพื่อนำไปส่งมอบเป็นความช่วยเหลือให้บุคคลด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ กลุ่มเด็กเปราะบาง โดยมี นายพรพนม จันทรเทพ นายอำเภอพะโต๊ะ
เป็นประธานในโครงการฯ มีหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาวัฒนธรรมจังหวัดชุมพร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชน เข้าร่วมโครงการฯ ณ วัดบ้านโหมง ตำบลพระรักษ์ อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร ทั้งนี้ การดำเนินกิจกรรมได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (covid-19 )โดยเคร่งครัด
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« กันยายน 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
     1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด


สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพร
ชั้น ๑ อาคารศาลากลางจังหวัดชุมพร ถนนไตรรัตน์ ตำบลนาชะอัง
อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร๘๖๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๗๗ ๖๑๓ ๖๔๘ /โทรสาร ๐ ๗๗๕๐ ๗๗๗๖
อีเมลล์ : [email protected] หรือ [email protected]
สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม