เกี่ยวกับสำนักงาน
วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์

วันที่ 4 มิ.ย. 2556
 

วิสัยทัศน์

      "รักษา สืบสาน ต่อยอดวัฒนธรรมความเป็นไทย สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ เพื่อเป็นรากฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืน"

 

พันธกิจ

      ๑. เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ให้มีการรักษา สืบทอดและพัฒนาอย่างยั่งยืน
      ๒. ส่งเสริมการพัฒนาและต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
      ๓. สร้างจิตสำนึก สร้างค่านิยม และวิถีชีวิตที่ดีงามในสังคมไทย
      ๔. บริหารจัดการองค์ความรู้ และสร้างนวัตกรรมด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
      ๕. ยกระดับการบริหารจัดการ กลไก มาตรฐาน แผน ยุทธศาสตร์ และกฏหมายต่างๆ ด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
 
เป้าประสงค์
         
      ๑. วัฒนธรรมได้รับการอนุรักษ์ และสืบทอดอย่างเป็นระบบ
      ๒. ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ พัฒนาและสืบสานมรดกทางศิลปะและวัฒนธรรม
      ๓. คนไทยมีความรัก ภูมิใจในวัฒนธรรม และความเป็นไทย
      ๔. การจัดการความรู้ด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมมมีคุณภาพ และมาตรฐาน โดยประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้
      ๕. คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีงาม
      ๖. คนไทยมีรายได้จากอุตสาหกรรมวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์เพิ่มมากขึ้น

ยุทธศาสตร์การดำเนินงานของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพร

      ยุทธศาสตร์ที่ ๑   เสริมสร้างความตระหนักต่อสถาบันหลักของชาติ และพัฒนากลไกใน
                             การอนุรักษ์ และสืบทอดวัฒนธรรมของชาติและท้องถิ่น
      ยุทธศาสตร์ที่ ๒   เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และปลูกจิตสำนึกค่านิยมหลักของคนไทย
      ยุทธศาสตร์ที่ ๓   ส่งเสริมอุตสาหกรรมวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์เพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ
      ยุทธศาสตร์ที่ ๔   พัฒนากลไก และยกระดับการบริหารจัดการงานวัฒนธรรม
      ยุทธศาสตร์ที ๕   พัฒนาคุณภาพ และมาตราฐานในการจัดการศึกษา วิจัย บริหารจัดการ
                             ความรู้ และสร้างนวัตกรรมด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม

 


แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« มกราคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด


สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพร
ชั้น ๑ อาคารศาลากลางจังหวัดชุมพร ถนนไตรรัตน์ ตำบลนาชะอัง
อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร๘๖๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๗๗ ๖๑๓ ๖๔๘ /โทรสาร ๐ ๗๗๕๐ ๗๗๗๖
อีเมลล์ : [email protected] หรือ [email protected]
สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม