ข่าวสาร >> ภาพกิจกรรม
วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ กิจกรรมการประกวดเรียงความในประเด็น “วิถีใหม่กับวัฒนธรรมไทย”

วันที่ 10 มิ.ย. 2564

วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ 
เวลา ๑๓.๓๐ น. นายบพิตร วิทยาวิโรจน์ วัฒนธรรมจังหวัดลำพูน เป็นประธาน มอบเงินราวัลและเกียรติบัตรการประกวดเรียงความนักเรียนและเยาวชนในจังหวัดลำพูน ในโครงการส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์ฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นจังหวัดลำพูน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ กิจกรรมการประกวดเรียงความในประเด็น "วิถีใหม่กับวัฒนธรรมไทย” เพื่อเป็นประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน  ได้พัฒนาตนเอง ใฝ่เรียนรู้ มีทักษะชีวิต ดำเนินวิถีชีวิตที่ดีงาม เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของประเทศชาติต่อไป ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน

ระดับประถมศึกษาที่ ๔-๖

รางวัลที่ ๑ ชนะเลิศ เงินรางวัล จำนวน ๑,๕๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
เด็กหญิงกัลยาณี วิจารณ์  โรงเรียนอนุบาลเมืองลำพูน
ชื่อเรื่อง ชีวิตวิถีใหม่กับวัฒนธรรมไทย

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๑ เงินรางวัล จำนวน ๑,๒๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
เด็กหญิงนิชชิตา  ขันสุรินทร์  โรงเรียนอนุบาลเมืองลำพูน
ชื่อเรื่อง วิถีชีวิตวัฒนธรรมแบบใหม่

รางวัลรองชนะเลิศ อันที่ ๒ เงินรางวัล จำนวน ๘๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
เด็กหญิงยุพาพัชร์ กาวิระ  โรงเรียนอรพินพิทยา
ชื่อเรื่อง ชีวิตวิถีใหม่ใส่ใจวัฒนธรรมไทย

รางวัลชมเชย เงินรางวัล จำนวน ๕๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
เด็กหญิงศุภิสรา สมโพธิ  โรงเรียนอนุบาลเมืองลำพูน
ชื่อเรื่อง วิถีชีวิตใหม่กับวัฒนธรรมไทย
เด็กหญิงปวีณ์ธิดา หาญมานพ โรงเรียนอรพินพิทยา
ชื่อเรื่อง ชีวิตวิถีใหม่กับวัฒนธรรม

(ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓)
รางวัลที่ ๑ ชนะเลิศ เงินรางวัล ๑,๕๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
นางสาวกรกช ปงผางนิมิต  โรงเรียนบ้านป่าเลา
ชื่อเรื่อง ชีวิตวิถีใหม่กับวัฒนธรรมไทย

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๑  เงินรางวัล ๑,๒๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
เด็กหญิงรสิตา ใจหล้ากาศ  โรงเรียนบ้านป่าเลา
ชื่อเรื่อง ชีวิตวิถีใหม่กับวัฒนธรรมไทย

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๒ เงินรางวัล ๘๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
นายฮิโรมุ อีซิคาวา  โรงเรียนจักรคำคณาทรจังหวัดลำพูน
ชื่อเรื่อง วัฒนธรรมไทย ในวิถีใหม่ ห่างไกลโควิค

รางวัลชมเชย เงินรางวัล ๕๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
นางสาวณฐพร นุเงิน  โรงเรียนบ้านปวง
ชื่อเรื่อง ชีวิตวิถีใหม่ กับวัฒนธรรมไทย
เด็กหญิงปณิตา สูงพนารักษ์  โรงเรียนบ้านเป่าเลา
ชื่อเรื่อง ชีวิตวิถีใหม่กับวัฒนธรรมไทย

(ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖)

รางวัลที่ ๑ ชนะเลิศ เงินรางวัล ๑,๕๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
นางศิริญากร พรมแก้ว  โรงเรียรนาทรายวิทยาคม
ชื่อเรื่อง ชีวิตวิถีใหม่แบบชีวิตวิถีไทย

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๑ เงินรางวัล จำนวน ๑,๒๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
นางสาวอทิตยา  สมเดช  โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
ชื่อเรื่อง ชีวิตวิถีไทย หัวใจไทย

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๒ เงินรางวัล จำนวน ๘๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
นางสาวณัฐชยา  สมนวล  โรงเรียนจักรคำคณาทรจังหวัดลำพูน
ชื่อเรื่อง  การปรับตัวกับวัฒนธรรมยุคโควิด

รางวัลชมเชย เงินรางวัล จำนวน ๕๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
นางสาวรินทร์ลภัส เศรฐศิลป์  โรงเรียนจักรคำคณาทรจังหวัดลำพูน
ชื่อเรื่อง ปรับเปลี่ยนให้เป็นวํมนธรรม
นางสาวณฐพร ทาสอน  โรงเรียนจักรคำคณาทรจังหวัดลำพูน
ชื่อเรื่อง สามัคคีคือพลังต้านไวรัส


pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« กันยายน 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
     1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด


 

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน ที่ตั้งเลขที่ 33 หมู่ที่ 1 ตำบลเวียงยอง อำเภอเมือง 51000
โทร 0-5351-0243 โทรสาร 0-5351-0244 E-mail :
[email protected]http://www.m-culture.go.th/lamphun

สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม