แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว >> สถานที่ท่องเที่ยวทั่วไป
สถานที่ท่องเที่ยวในเขตอำเภอลี้

วันที่ 5 ต.ค. 2556
 

แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดลำพูนสถานที่ท่องเที่ยวในเขตอำเภอลี้ 


วัดบ้านปาง
             เป็นวัดซึ่งครูบาศรีวิชัยบวชเรียนเป็นวัดแรก ตั้งอยู่บนเนินเขาบ้านปาง หมู่ที่  1 ตำบลศรีวิชัย ห่างจากตัวอำเภอลี้  38 กิโลเมตร ตามเส้นทางหมายเลข  106 (สายเถิน-ลี้-เชียงใหม่) หลักกิโลเมตรที่  88   ภายในบริเวณวัดนอกจากจะร่มรื่นด้วยต้นไม้น้อยใหญ่ มีโบสถ์วิหารสวยงาม และยังมีพิพิธภัณฑ์ครูบาศรีวิชัยซึ่งเก็บของใช้ส่วนตัวของท่านไว้อย่างครบถ้วน นับแต่ สบง จีวร หมอน และเครื่องใช้อื่นๆ เช่น กระโถน แจกัน ฯลฯ เป็นต้น 
พระธาตุเจดีย์ห้าดวง (เวียงห้าหลัง)
            เป็นเจดีย์หมู่  5 องค์ ตั้งอยู่ที่ ต.ลี้ อ.ลี้ อยู่ในบริเวณที่สันนิษฐานว่า จะเป็นเวียงเก่าลี้ซึ่งอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอลี้ประมาณ  2 กิโลเมตร เป็นสถานที่สำคัญในพระพุทธศาสนาที่เป็นประวัติศาสตร์ ซึ่งมีประวัติความเป็นมาเกี่ยวโยงไปถึงสมัยพุทธกาลกล่าวถึงพระพุทธองค์มาประทานพระเมโทธาตุแก่พวกลัวะ ต่อมาในราวพุทธศตวรรษที่  17 พระนางจามรีได้มาจากหลวงพระบางและเป็นผู้สร้างเจดีย์ขนาดเล็กขึ้นองค์หนึ่งและครูบาเจ้าศรีวิชัยนักบุญแห่งล้านนาไทยได้มาบูรณะ
ซ่อมแซมพระธาตุเจดีย์องค์นี้ขึ้นมาใหม่และได้ก่อเจดีย์ขนาดเล็กไว้ที่มุมทั้ง  4   ของเจดีย์จึงกลายมาเป็นเจดีย์  5 องค์อย่างที่ปรากฏให้เห็นทุกวันนี้วัดนี้มีชื่อเรียก
ตามภาษาท้องถิ่นอีกชื่อหนึ่งว่า วัดดอยเวียง 
วัดพระบาทห้วยต้ม
           เป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดของอำเภอลี้    เป็นวัดประจำหมู่บ้านชาวเขาพระบาทห้วยต้ม    ตั้งอยู่หมู่ที่   8  ตำบลนาทราย ห่างจากตัวอำเภอไปทางใต้ประมาณ  10 กิโลเมตร แยกจากทางหลวงหมายเลข  106 บริเวณกิโลเมตรที่  46-47 เข้าไปประมาณ  5 กิโลเมตร บริเวณทางเข้ามีอนุสาวรีย์พระครูบาชัยวงศาตั้งอยู่ วัดพระบาทห้วยต้มมีอาณาบริเวณกว้างขวาง มีสิ่งก่อสร้างทำจากศิลาแลงที่ขุดได้จากบ่อศิลาแลงด้านหลังของวัด และมีองค์พระธาตุที่ได้รับการตกแต่งอย่างงดงาม บูรณะก่อสร้างจากศรัทธาของบรรดาชาวกะเหรี่ยงที่มีต่อครูบาชัยวงศา พระอาจารย์ชื่อดังทางภาคเหนือ ชาวกะเหรี่ยงเหล่านี้นอกจากจะทำไร่ทำสวนแล้ว ยังมีอาชีพเป็นช่างฝีมือ ทอผ้า ทำสร้อยคอ และเครื่องเงินเป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือน ชาวกระเหรี่ยงบ้านห้วยต้มจะจัดงานอเมซิ่งกะเหรี่ยงขึ้นประมาณเดือนธันวาคมของทุกปี เป็นงานชุมนุมชาวกะเหรี่ยงและสืบสานวัฒนธรรม มีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย อาทิ การแสดงทางวัฒนธรรมชาวดอย การประกวดแม่ญิงกะเหรี่ยง การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน และการออกร้านจำหน่ายสินค้าฝีมือชาวกะเหรี่ยง ณ บริเวณหมู่บ้านห้วยต้ม 
วัดมหาธาตุเจดีย์ศรีเวียงชัย (ชเวดากอง จำลอง) 
                สถาปัตยกรรมทางพระพุทธศาสนาศิลปะล้านนาที่สร้างดัวยหินศิลาแลงทั้งองค์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดใน ประเทศไทยโดยส่วนฐานมีความกว้าง  40 x 40 เมตร (หรือเท่ากับเนื้อที่  1 ไร่) ส่วนสูงขององค์พระมหาเจดีย์ จากบัวยอดฉัตรลงมาถึงพื้นยาว  64.39 เมตร พระมหาธาตุเจดีย์ศรีเวียงชัยอารามหนองวัวเฒ่า ตั้งอยู่หมู่ที่  9 บ้าน หนองปู(ห้วยต้ม) ต.นาทราย อ.ลี้  โดยความคิดริเริ่มให้มรการออกแบบและการสร้างของ หลวงปู่ครูบาชัยยะวงศา พัฒนา เพื่อให้เป็นพุทธเจดีย์ของพระพุทธเจ้า  5 พระองค์อันจะเป็นพุทธเจดีย์ของภัทรกัปให้ลูกหลานคนไทยได้กราบไหว้เป็นแห่งแรกของประเทศไทยและแห่งที่สองของโลก
พระพุทธบาทถ้ำป่าไผ่ (ถ้ำดอนโตน) 
             ถ้ำป่าไผ่อยู่ห่างจากอำเภอลี้ประมาณ  9 กิโลเมตร เข้าตรงทางแยกโรงเรียนแม่ป่าไผ่ ตามทางหลวงหมายเลข  106 เป็นที่ประดิษฐานรอยพระพุทธบาทที่ตั้งอยู่เหนือดอยโตน(หลังถ้ำป่าไผ่) แห่งนี้มีมาแต่โบราณกาล หลวงปู่ครูบาชัยยะวงศาได้ตรวจดูด้วยญาณองค์หลวงปู่ฯ   ว่าเป็นรอยพระพุทธบาทข้างซ้าย โดยองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ผินพระพักตร์ไปทางทิศใต้แล้วก้าว พระบาทข้างซ้ายประทับรอยพระบาทแล้วจึงหัน พระองค์กลับตำเนินไปในพระวิหารมีการตกแต่งให้สวยงามวิจิตรสร้างความศรัทธาแก่ผู้มาสักการะ  ภายในถ้ำป่าไผ่มีขนาดกว้างใหญ่มีหลายคูหามีหินงอกหอนย้อยและภาพศิลปะต่างๆให้ชมมากมาย เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธภูปตามมุมต่างๆภายในถ้ำ 
อุทยานแห่งชาติแม่ปิง 
             เดิมชื่อว่าอุทยานแห่งชาติแม่หาด-แม่ก้อ ได้ประกาศจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติ เมื่อวันที่  13 กรกฎาคม พ.ศ.  2524 มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ  1,003 ตารางกิโลเมตร (626,875 ไร่) ครอบคลุมอยู่ในท้องที่อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน และอำเภอสามเงา จังหวัดตาก ภูมิประเทศเป็นเทือกเขายาวสลับซับซ้อนมีลำห้วยน้อยใหญ่หลายสิบสาขาไหลผ่าน โดยมีดอยห้วยหลาวเป็นยอดเขาสูงสุด สูง  1,334 เมตร สภาพป่าเป็นป่าเต็งรังและป่าเบญจพรรณ ส่วนที่เหลือเป็นป่าดิบแล้ง  สัตว์ป่าชุกชุมบริเวณริมฝั่งแม่น้ำปิง เช่น เก้ง หมูป่า เลียงผา กวางผา ค่างเทา นกมากกว่า 200 ชนิด ในส่วนที่เป็นพื้นน้ำมีความยาวกว่า 120 กิโลเมตรจาก อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ จนถึงอ่างเก็บน้ำเขื่อนภูมิพล อ.สามเงา ต.ตาก ซึ่งมีความกว้างมากที่สุดถึง  6 กิโลเมตร เป็นแหล่งปลาน้ำจืดที่สำคัญ เช่น ปลานิล ปลาสวาย ปลาตะเพียน ปลาบู่ และปลาแรด ฯลฯ ก่อเกิดเป็นธรรมชาติที่สวยงามโดเด่นดึงดูดใจให้ผู้คนเข้ามาสัมผัส 
สถานที่สำคัญในอุทยานฯ 
            น้ำตกก้อหลวง  เป็นน้ำตกหินปูนที่มีความสวยงาม ต้นน้ำเกิดจากห้วยแม่ก้อมีทั้งหมด  7 ชั้น มีน้ำไหลตลอดปี ด้วยเหตุที่เป็นหินปูน จึงทำให้บริเวณน้ำตกมีหินงอกหินย้อยสวยงามมีแอ่งน้ำสีมรกตขนาดใหญ่ใสสะอาดและมีปลาอาศัยอยู่มากมาย จากที่ทำการอุทยานฯมาตามทางหลวงหมายเลข 1087 ราว 14 กิโลเมตรผ่านบ้านก้อ แล้วเลี้ยวซ้ายไปหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ 1 (น้ำตกก้อหลวง) อีก 8 กิโลเมตร จากนั้นเดินเท้าผ่านป่าไผ่ไปอีก  500 เมตร จะถึงตัวน้ำตก 
            น้ำตกก้อน้อย  เป็นน้ำตกที่สวยงามมี  5 ชั้น น้ำเป็นสีเขียวมรกตมีลานกางเต็นท์และจุดชมทิวทัศน์ที่สามารถมองเห็นแม่น้ำปิงได้ 
              ทุ่งกิ๊ก-ทุ่งนางู    เป็นทุ่งหญ้าธรรมชาติอยู่ทางทิศตะวันออกของอุทยาน เป็นที่ราบเนินเขา อยู่ท่ามกลางป่าเต็งรังและป่าเบญจพรรณ  เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยและหากินของสัตว์ป่าหลายชนิด ได้แก่ เก้ง กระต่ายป่า หวาง ไก่ป่าชนิดต่างๆ ฯลฯ  ทิวทัศน์งดงามมากในช่วยฤดูแล้ง โดยเฉพาะเดือนมีนาคม – พฤษภาคมของทุกปี ซึ่งเป็นช่วงที่ดอกไม้ป่าหลายชนิดเบ่งบานเต็มทุ่งและมีกล้วยไม้ป่ากว่า  20 ชนิดให้ได้ชมกัน 
                ผาแมว  เป็นหน้าผาสูงชันริมแม่น้ำปิง บรรยากาศสงบร่มรื่นเป็นจุดชมทิวทัศน์ที่ดีอีกจุดหนึ่งเหมาะสำหรับกิจกรรมไต่หน้าผา 
                ถ้ำยางวี  เป็นถ้ำหินปูนขนาดใหญ่มีหอนงอกหินย้อยสวยงาม เป็นที่อาศัยของค้างคาว เม่นและเลียงผา การเข้าชมถ้ำต้องมีไฟฉายติดตัวไปด้วย ไม่ไกลจากถ้ำเป็นที่ตั้งของป่าสนเขาที่เรียกว่า ป่าพระบาทยางวี เหมาะแก่การตั้งค่ายพักแรม การเดินทางอาศัยการเดินเท้าอย่างเดียวสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่นำทางได้ที่ที่ทำการอุทยานฯ 
               แก่งก้อ  เป็นทะเลสาบส่วนหนึ่งของอ่างเก็บน้ำเขื่อนภูมิพล เป็นที่ตั้งของที่ทำการหน่วยพิทักษ์อุทยาน ซึ่งมีเรือนแพไว้บริการสามารถนั่งชมความงามของหน้าผาหินปูนริมฝั่งน้ำ ทัศนียภาพที่แก่งก้อนี้สวยงามมากเหมาะแก่การพักผ่อนหย่อนใจ บริเวณใกล้เคียงมีสถานที่ที่น่าสนใจหลายแห่งที่สามารถนั่งเรือไปชมได้   เช่น น้ำตกอุมแป น้ำตกอุ้มปาด เกาะคู่สร้างคู่สม ผาเต่า ผาพระนอน ผาคันเบ็ด พระธาตุแก่งสร้อย  พระบาทบ่อลม เขื่อนภูมิพล เป็นต้น ระยะทางการเดินทางจากบ้านก้อไปตามทางหลวงหมายเลข  1087 ประมาณ  8 กิโลเมตรก็จะถึงแก่งก้อ 
การเดินทาง 
 1 .ทางบก จากตัวเมืองลำพูนไปตามทางหลวงหมายเลข  106 (สายลำพูน-ลี้) ถึงหลักกิโลเมตรที่  47 เข้าไปตามทางหลวงหมายเลข  1087 (สายลี้-ก้อ)ที่ทำการอุทยานอยู่ด้านซ้ายช่วง กม.ที่  20-21 
 2.ทางน้ำ  จากอ่างเก็บน้ำดอยเต่า จ.เชียงใหม่ล่องผ่านแม่น้ำปิงไปยังอ่างเก็บน้ำเขื่อนภูมิพล อ.สามเงา จ.ตาก หรือจะล่องจากเขื่อนภูมิพลฯ ไปยังทะเลสาบดอยเต่า จ.เชียงใหม่ ก็ได้  ซึ่งระหว่างทางในการล่องเรือจะพบทิวทัศน์ธรรมชาติที่สวยงามมากมาย ในการล่องเรือจะมีเรือท่องเที่ยวให้บริการทั้งจากท่าเรือทะเลสาบดอยเต่าและท่าเรือเขื่อนภูมิพลฯ ซึ่งจะผ่านแก่งก้อและนักท่องเที่ยวสามารถขึ้นท่าเรือที่นี่ได้ 
การติดต่อสำรองที่พัก 
                อุทยานแห่งชาติแม่ปิงมีสถานที่กางเต็นท์บริเวณที่ทำการอุทยานฯ ตลอดจนเรือนแพ ที่หน่วยพิทักษ์อุทยานฯบริเวณแก่งก้อริมทะเลสาบแม่ปิงไว้บริการ สามารถสอบถามได้ที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติแม่ปิง โทร 0-5351-08060 หรืองานบริหารบ้านพัก ส่วนอุทยานแห่งชาติ กรมป่าไม้ โทร 0-2579-5269 , 0-2579-7223,  0-2561-4292-3 ต่อ 724,725       (ควรติดต่อล่วงหน้า 1 เดือน) 

 


แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« พฤศจิกายน 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด


 

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน ที่ตั้งเลขที่ 33 หมู่ที่ 1 ตำบลเวียงยอง อำเภอเมือง 51000
โทร 0-5351-0243 โทรสาร 0-5351-0244 E-mail :
culturelamphun@gmail.comhttp://www.m-culture.go.th/lamphun

สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม