ประวัติสำนักงาน


 
 
 

     ประวัติความเป็นมากระทรวงวัฒนธรรม
ประเทศไทยมีวัฒนธรรมที่เจริญรุ่งเรืองเป็นแบบแผนและเอกลักษณ์ ประกอบด้วย ศาสนา ภาษา วรรณกรรม ศิลปกรรม หัตถกรรม นาฏศิลป์ ดนตรี ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณี ที่เป็นแบบอันดีงามเป็นมรดกตกทอดจากอดีตจวบจนปัจจุบัน การดำเนินงานด้านวัฒนธรรมของชาติ มีการพัฒนาปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงมาหลายยุคสมัย รูปแบบของหน่วยงานเริ่มจากกองวัฒนธรรม สภาวัฒนธรรมแห่งชาติและจัดตั้งเป็นกระทรวงวัฒนธรรม เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ.๒๔๙๕ โดย ฯพณฯจอมพล ป. พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรี ในขณะนั้นดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมด้วย ใน พ.ศ. ๒๕๐๑ เนื่องจากสภาวะผันแปรทางการเมือง กระทรวงวัฒนธรรมถูกยุบเลิกตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม

ภารกิจ
แบ่งเป็น 3 ด้านใหญ่ๆ ซึ่งมีความเกี่ยวพันและประสานสอดคล้องกัน คือ ภารกิจเกี่ยวกับศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
ด้านวัฒนธรรม วัฒนธรรมจะดำรงคงอยู่ยืนยาว มีเอกลักษณ์ความเป็นไทย และสามารถปรับให้เข้ากับกาลสมัยได้เพียงใด ไม่ได้ขึ้นอยู่กับกระทรวงวัฒนธรรมเพียงลำพังแต่ขึ้นอยู่กับประชาชนทุกคนในชาติ ทุกเพศ ทุกวัย ทุกสถานะทางสังคม กระทรวงวัฒนธรรมทำหน้าที่เป็นกระจกสะท้อนให้คนในชาติเห็นว่า มีความเปลี่ยนแปลงใดทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ ที่มีผลกระทบต่อวัฒนธรรม และควรจะรับมือกับความเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นอย่างไร การจะผดุงรักษษสืบสานวัฒนธรรมเดิมและปรับประแสวัฒนธรรมใหม่ที่หลั่งไหลจากภายนอกประเทศให้เหมาะสม และยังคงคุณค่าอันดีงามของความเป็นไทย ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่ายในสังคม เพื่อวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง ข้อดีข้อเสีย โอกาสและสัญญาณอันตรายที่มีต่อวัฒนธรรมไทย เพื่อให้วัฒนธรรมไทยมีลักษณะพึงประสงค์ ซึ่งสามารถเป็นปัจจัยสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศชาติ
ด้านศาสนา ภารกิจด้านศาสนา มีส่วนสัมพันธ์ใกล้ชิดกับวัฒนธรรม ในฐานะที่ศาสนาเป็นหลักยึดเหนี่ยวทางจิตวิญญาณของคนในชาติ และมีบทบาทสำคัญยิ่งในการส่งเสริม ที่ให้คุณค่าแก่การทำคุณงามความดี การดำรงชีวิต โดยใช้หลักคุณธรรมและจริยธรรม บุคลากรทางศาสนามีบทบาทสำคัญในการชี้แนะ อบรมสั่งสอนให้เด็กและเยาวชนได้ศึกษาหลักธรรมคำสอนของศาสดาในศาสนาที่ตนนับถือ เพื่อให้สามารถปรับใช้กับชีวิตประจำวัน เมื่อเกิดปัญหาอุปสรรคในชีวิตจะได้รู้จักปรับใช้ในชีวิตประจำวันเมื่อเกิดปัญหาอุปสรรคในชีวิตจะได้รู้จักปรับวิธีคิดของตนให้ล่วงพ้นปัญหาอุปสรรคนั้นได้ โดยไม่ทำร้ายตนเอง บุคคลใกล้ชิดและบุคคลอื่น
ด้านศิลปะ ภารกิจด้านศิลปะมีขอบข่ายกว้างขวางครอบคลุมศิลปะทุกแขนง ทั้งสิ่งที่จับต้องได้และจับต้องไม่ได้ เป็นขุมทรัพย์แห่งความรู้ เป็นมรดกตกทอดจากรุ่นก่อนๆ จึงต้องทำนุบำรุงรักษา เพื่อส่งต่อยังคนรุ่นต่อไป ร่วมทั้งส่งเสริมการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัย เพื่อเพิ่มพูนภูมิปัญญาของคนรุ่นปัจจุบันและรวบรวมสะสมคุณค่าเหล่านี้ไว้เป็นสมบัติของชาติ
ประวัติความเป็นมาของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน
ตามที่ได้มีการปฏิรูประบบราชการ ปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม ตามพระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ และแก้ไขเพิ่มเติม โดยให้โอนบทบาท ภารกิจหน้าที่ ทรัพย์สิน งบประมาณ หนี้ สิทธิ ภาระผูกพัน ลูกจ้าง และอัตรากำลัง ของกระทรวงศึกษาธิการ เฉพาะที่เกี่ยวกับราชการส่วนภูมิภาค ในส่วนของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด เฉพาะฝ่ายที่เกี่ยวกับงานส่งเสริมศาสนา และวัฒนธรรมและสำนักงานศึกษาธิการอำเภอ เฉพาะที่เกี่ยวกับงานส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมมาเป็นของสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ตามมาตรา ๑๒๐ แห่งพระราชกฤษฎีกา โอนกิจการบริหารและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.๒๕๔๕ โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ และมีคำสั่งกระทรวงวัฒนธรรมที่ ๕๘-๒๕๔๕ ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ กำหนดให้มีสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเป็นหน่วยงานเทียบเท่ากองในสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ปฏิบัติราชการของกระทรวงนั้นทั้งในระดับจังหวัดและอำเภอ (ปฏิบัติภารกิจเดิม) โดยมีอำนาจหน้าที่ดังนี้
(ก) ประสานและจัดทำแผนพัฒนาการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมของจังหวัดและแผนปฏิบัติการ ร่วมทั้งจัดลำดับความสำคัญของแผนงาน โครงการ การตั้งและจัดสรรงบประมาณประจำปีให้สอดคล้องกับแผนแม่บทของกระทรวงและแผนจังหวัด ตลอดจนกำกับ เร่งรัก ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงาน โครงการของหน่วยงานสังกัดกระทรวงภายในจังหวัดและเป็นหน่วยข้อมูลทางการศาสนา การศิลปะและการวัฒนธรรมในจังหวัด
(ข) ประสานและส่งเสริมการดำเนินงานด้านการศาสนา การศิลปะและการวัฒนธรรม ทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงในจังหวัด ตลอดจนดำเนินการเกี่ยวกับการศาสนา การศิลปะและการวัฒนธรรมของจังหวัด
(ค) ปฏิบัติราชการตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวกับการศาสนา การศิลปะและการวัฒนธรรม ซึ่งกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัด ตามที่ได้รับมอบหมาย (ง) ปฏิบัติราชการของกระทรวง ซึ่งมิได้กำหนดเป็นอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานใดในจังหวัดโดยเฉพาะ
(จ) ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุน การปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมายและมีคำสั่งกระทรวงวัฒนธรรม ที่ สป.๕๙/๒๕๔๙ ให้ข้าราชการทุกคนปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดและอำเภอตามที่เคยปฏิบัติอยู่เดิม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน จึงเกิดขึ้นตามคำสั่งกระทรวงวัฒนธรรมที่ ๕๘/๒๕๔๕ ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ เรื่องการกำหนดให้มีหน่วยงานภายในสำนักงานปลัดกระทรวง ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ โดยตั้งอยู่ที่อาคารชมรมลูกเสือชาวบ้านจังหวัดลำพูน วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน โดยมีข้าราชการทั้งหมด ๑๘ คน และในปี พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้ย้ายที่ทำการจากเดิมมาอยู่ที่ ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดลำพูน ถนนอินทยงยศ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน จนกกระทั่งปัจจุบันย้ายมาอยู่ตรงหน้าวัดพระยืน เลขที่ ๓๓ หมู่ที่ ๑ ตำบลเวียงยอง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูนนี้ และมีข้าราชการในสังกัดทั้งสิ้น ๑๘ คนจ้างเหมาบริการจำนวน ๕ คน อาสาสมัครวัฒนธรรม ๑ คน


แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« ธันวาคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด


 

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน ที่ตั้งเลขที่ 33 หมู่ที่ 1 ตำบลเวียงยอง อำเภอเมือง 51000
โทร 0-5351-0243 โทรสาร 0-5351-0244 E-mail :
culturelamphun@gmail.comhttp://www.m-culture.go.th/lamphun

สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม