วิสัยทัศน์


 

วิสัยทัศน์ 

 เป็นองค์กรในการบูรณาการศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมสู่ประชาชนเพื่อความภูมิใจในความเป็นไทยและมีวิถีชีวิตที่ดีงามบนพื้นฐานวัฒนธรรม นำสู่สังคมสันติสุขอย่างยั่งยืน

พันธกิจ

      ๑. ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมของชาติ และสนองงานสำคัญของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ให้มีการสืบทอดและพัฒนาอย่างยั่งยืน

      ๒. บูรณาการศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมสู่ประชาชนและชุมชน

      ๓. การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ทั้งระดับชุมชน ท้องถิ่น ชาติ และนานาชาติด้วยมิติทางวัฒนธรรม

      ๔. บูรณาการความร่วมมือในการบริหารจัดการองค์ความรู้ และมรดกศิลปวัฒนธรรมให้เกิดประโยชน์แก่สังคมไทย และสังคมโลก

ฝ่ายบริหารทั่วไป
ภารกิจงาน
๑. งานบริหารทั่วไป
๒. งานบริหารงานบุคคล
๓. งานด้านวินัย อุทธรณ์ ร้องทุกข์
๔. งานด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๕. งานการเงินและบัญชี
๖. งานพัสดุและอาคารสถานที่
๗. งานประชาสัมพันธ์
๘. งานสวัสดิการและนันทนาการ
๙. งานประสานราชการทั่วไป และงานที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งโดยเฉพาะ
๑๐. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 
ยุทธศาสตร์และแผนงาน
ภารกิจงาน
๑. จัดทำแผนการตรวจ ติดตาม และประเมินผลงานด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมของจังหวัด
๒. จัดทำแผนปฏิบัติการตมแผนงาน โครงการ และงบประมาณ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์
๓. ร่วมจัดทำตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติงานของจังหวัด
๔. ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และรายงานผลตามแผนงาน/โครงการ
๕. ร่วมจัดทำแผนยุทธศาสตร์จังหวัด/กลุ่มจังหวัด
๖. จัดทำแผนยุทธศาสตร์สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
๗. ร่วมจัดทำแผนงาน/โครงการ เพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๘. งานตามนโยบายพิเศษ หรือกิจกรรมพิเศษ
๙. เป็นศูนย์ข้อมูลสารสนเทศด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม และข้อมูลด้าน
 
ศาสนา
ภารกิจงาน
๑. ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์งานทางวิชาการ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาองค์ความรู้ด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
๒. ส่งเสริมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน
๓. ส่งเสริม สนับสนุน ธำรงรักษาสืบทอดการดำเนินการเกี่ยวกับงานพระราชพิธี งานพระราชกุศล งานรัฐพิธี และงานศาสนาพิธีในเขตพื้นที่จังหวัด
๔. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา เพื่อดำเนินการด้านคุณธรรมจริยธรรมของทุกศาสนา และงานศาสนิกสัมพันธ์
๕. รณรงค์ ส่งเสริม พัฒนา และสร้างค่านิยมที่พึงประสงค์ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางวัฒนธรรม
๖. สร้างและพัฒนาเครือข่ายทางศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม เพื่อเผยแพร่ ธำรงรักษา อนุรักษ์ สืบสานศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณีทั้งในระดับชาติ และระดับท้องถิ่น เช่น อส.มศ.
๗. ส่งเสริม สนับสนุน และประสานการดำเนินการของสภาวัฒนธรรมทุกระดับในเขตพื้นที่
๘. กำกับดูแล และดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
๙. ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยสมาคม มูลนิธิ และองค์กรทางวัฒนธรรม ในเขตพื้นที่จังหวัด
๑๐. ส่งเสริม และสนับสนุนการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาด้านวัฒนธรรม
๑๑. ดำเนินการด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมร่วมกับหน่วยงานอื่น  ในจังหวัด กลุ่มจังหวัด และหรือระหว่างประเทศ
๑๒. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตาที่ได้รับมอบหมาย
 
วัฒนธรรม
สำนักงานวัฒนธรรมอำเภอ
อำนาจหน้าที่ ดังนี้
๑. ประสานและปฏิบัติหน้าที่ในฐานะตัวแทนของกระทรวงวัฒนธรรมในส่วนภูมิภาคของอำเภอ รวมทั้งดำเนินการประสาน และสนับสนุนการปฏิบัติงาน
๒. ส่งเสริมการพัฒนาองค์ความรู้และแหล่งเรียนรู้ด้านศาสนา ศิลปะ
และวัฒนธรรมในอำเภอ
๓. ประสานและส่งเสริมการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟูจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นในอำเภอ
๔. ส่งเสริม สนับสนุน และประสานการดำเนินงานของสภาวัฒนธรรมอำเภอ และสภาวัฒนธรรมตำบล รวมทั้งหน่วยงานอื่นที่ดำเนินงาน
ด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมในอำเภอ
๕. ปฏิบัติราชการตามกฎหมายในความรับผิดชอบของกระทรวง
ซึ่งกำหนดให้เป็นหน้าที่ของนายอำเภอหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
๖. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
 
เฝ้าระวังทางวัฒนธรรม
๑. งานเฝ้าระวังติดตาม ประเมิน และวิเคราะห์สถานการณ์ความเบี่ยงเบนทางวัฒนธรรมในพื้นที่
๒. งานป้องปรามให้ความรู้ และแก้ไขปัญหาความเบี่ยงเบนทางวัฒนธรรม
๓. เป็นศูนย์กลางในการประสานงานเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมของจังหวัด
๔. งานสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม
๕. งานตามกฎหมายภาพยนตร์ กฎหมายวบคุมกิจการเทปและวัสดุโทรทัศน์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
๖. งานอื่น ๆ  ตามที่ได้รับมอบหมาย
 
 

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« ธันวาคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด


 

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน ที่ตั้งเลขที่ 33 หมู่ที่ 1 ตำบลเวียงยอง อำเภอเมือง 51000
โทร 0-5351-0243 โทรสาร 0-5351-0244 E-mail :
culturelamphun@gmail.comhttp://www.m-culture.go.th/lamphun

สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม