องค์ความรู้ทางวัฒนธรรม >> โบราณสถาน โบราณวัตถุ
วัดพระยืน

วันที่ 15 ก.ค. 2559

            วัดพระยืนเป็นวัดประวัติศาสตร์ที่เก่าแก่วัดหนึ่งในประเทศไทย เป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองนครหริภุญไชยมีมาแต่สมัยพระนางจามเทวี เป็นปฐมกษัตริย์ครอบครองนครหริภุญไชยองค์ที่ ๑ ตั้งอยู่ ณ บ้านพระยืน หมู่ที่ 1 ตำบลเวียงยอง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ปรากฏตามประวัติศาสตร์และโบราณคดีดังนี้ ตำหนานแห่งวัดพระยืนลำพูน นี้ไม่ปรากฏแน่ชัด แต่ด้วยความที่เป็นวัดเก่าแก่และโบราณที่ตั้งอยู่นอกเมืองไปในทางทิศตะวันออกซึ่งเป็นวัดสำคัญหนึ่งในสี่ของวัดสี่มุมเมืองที่พระนางจามเทวีปฐมกษัตริย์แห่งหริภุญชัยนคร ทรงให้สร้างไว้ เมื่อปีพุทธศักราช ๑๒๐๔ พระวาสุเทพฤาษี ได้สร้างนครหริภุญไชย ขึ้นเมื่อสร้างนครหริภุญไชยได้ ๒ ปี คือ พ.ศ.๑๒๐๖ จึงได้อัญเชิญพระนางจามเทวีจากเมืองละโว้(ลพบุรี)มาเสวยราชสมบัติและเมื่อพระนางเจ้าจามเทวี ครองราชย์ได้ ๗ ปี เมื่อ พ.ศ.๑๒๑๓ จึงได้สร้างวัด ณ ทิศตะวันออก สร้างพระวิหาร พระพุทธรูป และเสนาสนะ ให้เป็นที่อยู่ของพระสังฆเถระ
           ตำหนานวัดป่าแดดเชียงตุง เมื่อปีพุทธศักราช ๑๖๐๖ สมัยพระเจ้าธรรมิกราชกษัตริย์หริภุญไชยองค์ที่ ๓๒ มีผอบบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ผุดขึ้นมาจากพื้นดินกลางเมืองเปล่งรัศมีต่างๆ พระองค์จึงมีพระบัญชาให้เสนาอำมาตย์ทั้งหลายสร้างสถูปปราสาทสูง ๑๖ ศอก มีประตู ๔ ด้าน ตรงที่ผอบพระบรมสารีริกธาตุผุดขึ้นนั้นต่อมาภายหลังเรียกว่า พระธาตุหริภุญไชย และพร้อมกันนั้นพระเจ้าธรรมิกราชทรงหล่อพระมหาปฎิมากรทองสัมฤทธิ์สูง ๑๘ ศอก เมื่อเสร็จ เมื่อแล้วเสร็จจึงด้อัญเชิญมาประดิษฐาน ณ ทิศตะวันออกทางด้านหลังของวิหาร
           สร้างปราสาทสถูปเป็นที่ประดิษฐานพระมหาปฎิมากร (พระพุทธรูปยืน)ไว้ ที่นั้นด้วยและให้ชื่อว่า วัดพุทธมหาสถาน ต่อมาเรียกชื่อวัดป่าไผ่หลวง และวัดพระยืนตามลำดับ เมื่อปีพุทธศักราช ๑๗๑๒ พระยากือนากษัตริย์ ผู้ครองพิงค์นครเชียงใหม่และลำพูน ได้ทรงทราบกิติศัพท์ของสถูปของพระสุปติปันนะตาธิคุณญาณ แห่งพระมหาสุมนะเถระแห่งกรุงสุโขทัย จึงมีบัญชาให้หมื่นเงินกองเป็นราชทูต เชิญพระราชสารและเครื่องบรรณาการไปถวายพระมหาธรรมราชากรุงสุโขทัยเพื่อขอนิมนต์พระมหาสุมณะเถระ ไปสืบพระพุทธศาสนาในนครเชียงใหม่ พระมหาธรรมาราชาทรงพระบรมราชานุญาต ให้พระมหาสุมณะเถระ พร้อมด้วยสามเณรกุมารกัสปะผู้เป็นหลานจึงขึ้นมาประกาศพระพุทธศาสนาพร้อมด้วยพระภิกษุรามัญ ๑๐ องค์ ซึ่งพระยากือนานิมนต์มาจากเมืองเมาะตะมะ ก่อนหน้านั้นแล้วโดยอาราธนานิมนต์ให้จำพรรษาอยู่ ณ วัดพระยืนแห่งนี้ และได้สั่งสมมุติกระทำอุปสัมปถุกรรมบวช สามเณรกุมารกัสสปะภิกษุ พร้อมทั้งอุปสมบทกุลบุตรกุลธิดาทั้งในนครลำพูนและเชียงใหม่เป็นสงฆ์ สืบพระศาสนาต่อมาเป็นจำนวนมาก ในปีพุทธศักราช ๒๔๔๗ พระคันธวงศ์เถระ (ครูบาวงศ์) ภายหลังได้รับการพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระครูศีลวิลาศ เจ้าคณะจังหวัดลำพูน พร้อมทั้งเจ้าหลวงอินทยงยศ เจ้าผู้ครองนครลำพูน ได้ก่อสร้างปราสาทสถูปที่พังทลายลง และซ่อมแซมสิ่งปรักหักพังที่ชำรุดให้คงดีดั่งเดิม
          โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาขึ้นทะเบียน ตามพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๐๘ เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๔๗๘ เล่ม ๙๗
 
สถานที่ตั้ง วัดพระยืน หมู่ที่/หมู่บ้าน ๑ บ้านพระยืน ตำบลเวียงยอง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
pic

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« ตุลาคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด


 

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน ที่ตั้งเลขที่ 33 หมู่ที่ 1 ตำบลเวียงยอง อำเภอเมือง 51000
โทร 0-5351-0243 โทรสาร 0-5351-0244 E-mail :
[email protected]http://www.m-culture.go.th/lamphun

สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม