แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว >> เส้นทางแสวงบุญ
เส้นทางแสวงบุญในมิติทางศาสนาของจังหวัดลพบุรี

วันที่ 5 มิ.ย. 2562

เส้นทางแสวงบุญในมิติทางศาสนาของจังหวัดลพบุรี

 

๑.         วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

                     อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

๒.         พระนารายณ์ราชนิเวศน์

อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

๓.         วัดเสาธงทอง

อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

๔.         วัดมณีชลขัณฑ์

อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

๕.         วัดเชิงท่า

อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

๖.         วัดกวิศราราม ราชวรวิหาร

อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

๗.         วัดอัมพวัน

อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

๘.         ศาลพระกาฬ

อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

๙.         พระปรางค์สามยอด

อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

๑๐.   วัดป่าธรรมโสภณ

อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

๑๑.   วัดตองปุ

อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

pic
เส้นทางแสวงบุญในมิติทางศาสนาของจังหวัดลพบุรี
pic

๑. วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

วัดพระศรีรัตนมหาธาตุเป็นวัดสำคัญประจำเมืองลพบุรี เป็นพุทธศาสนสถานมานานไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ ปีมาแล้ว ด้วยพบหลักฐานโบราณคดีสมัยทวารวดี เช่น พระพุทธรูป ธรรมจักร จารึกอักษรปัลลวะภาษาบาลีที่มีอายุในสมัยดังกล่าว


pic

๒. พระนารายณ์ราชนิเวศน์

พระราชวังมีแผนผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า กำแพงก่ออิฐถือปูน มีใบเสมาประดับบนแนวสันกำแพง ซุ้มประตูแบบจตุรมุข ประตูและหน้าต่างโค้งแหลม และการเจาะช่องโค้งแหลม โดยแบ่งพื้นที่พระราชวังออกเป็น ๓ เขต ได้แก่ เขตพระราชฐานชั้นนอก เขตพระราชฐานชั้นกลาง และเขตพระราชฐานชั้นใน
pic

๓. วัดเสาธงทอง

เป็นวัดเก่าแก่แห่งหนึ่งของจังหวัดลพบุรี เดิมแยกเป็น ๒ วัด คือ วัดรวก และวัดเสาธงทองพระยาโบราณราชธานินทร์ (พร เตชะคุปต์) สมุหเทศาภิบาลมณฑลอยุธยา

pic

๔. วัดกวิศราราม ราชวรวิหาร

คำว่า "วัดกวิศราราม” แปลว่า "วัดของพระเจ้าแผ่นดิน” เดิมชื่อ วัดขวิด สมเด็จพระนารายณ์มหาราชทรงสร้าง ต่อมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ ทรงสถาปนาและพระราชทานนามใหม่ว่า วัดกรวิศยาราม และสมัยรัชกาลที่ ๕ ทรงปฏิสังขรณ์เพิ่มเติมพระอุโบสถ

pic

๕. วัดเชิงท่า

เป็นวัดตั้งอยู่ริมแม่น้ำลพบุรีฝั่งตะวันออก มีอายุไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ปี เดิมชื่อ "วัดท่าเกวียน” ด้วยเป็นท่าของเกวียนลำเลียงสินค้า ขนลงมาที่ท่าน้ำในบริเวณวัดแห่งนี้ ก่อนที่จะลำเลียงลงเรือส่งไปยังที่อื่น ๆ

พื้นที่ของวัดเชิงท่าตั้งขวางหน้าพระนารายณ์ราชนิเวศน์ด้านที่หันหน้าสู่แม่น้ำลพบุรีเกือบครึ่งด้าน จึงชวนให้สันนิษฐานว่า วัดเชิงท่าน่าจะสร้างขึ้นก่อนสร้างพระนารายณ์ราชนิเวศน์พระอุโบสถวัดเชิงท่าหันไปทางทิศเหนือ (หันขวางตะวัน)

pic

๖. วัดมณีชลขัณฑ์

เป็นวัดเก่าแก่หลายชั่วอายุคน ไม่ปรากฏหลักฐานแน่นอนว่าใครเป็นผู้สร้าง และสร้างขึ้นเมื่อใด

ทราบเพียงว่าแต่เดิมชื่อ "วัดเกาะแก้ว” และจากหลักฐานเท่าที่ปรากฏในปัจจุบัน น่าจะสันนิษฐานได้ว่าสร้างมาแต่ครั้งรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช (พ.ศ. ๒๑๙๙ - ๒๒๓๑)เจดีย์หลวงพ่อแสง นับเป็นปูชนียวัตถุสถานที่สำคัญประการหนึ่ง

pic

๗. วัดอัมพวัน

วัดอัมพวัน แปลว่า ป่ามะม่วง หรือวัดค้างคาว สร้างขึ้นเมื่อประมาณปี พ.ศ. ๒๔๑๕ สังกัดคณะธรรมยุติกนิยกาย พื้นที่ตั้งวัดเป็นที่ราบสูงอยู่ริมแม่น้ำลพบุรี มีพระพุทธโคดมศากยราช(หลวงพ่อใหญ่) ประดิษฐานโดดเด่นกลางบริเวณวัด มีรูปหล่อหลวงปู่ทอกรัก อันเป็นที่เคารพศรัทธา ภายในบริเวณวัดจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ศูนย์เรียนรู้มอญบางขันหมาก

pic

๘. ศาลพระกาฬ

ศาลพระกาฬ ศาลเจ้าพ่อพระกาฬ หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า ศาลสูง ตั้งอยู่บนฝั่งขวาของแม่น้ำลพบุรี

ตรงข้ามกับพระปรางค์สามยอด โบราณสถานศาลพระกาฬ ประกอบด้วย ๒ ส่วนสำคัญคือ ฐานพระปรางค์

กำหนดอายุได้ราวพุทธศตวรรษที่ ๑๖ ลงมา ส่วนที่ ๒ คือศาลเจ้าพ่อพระกาฬ

pic

 ๙. พระปรางค์สามยอด

ตั้งอยู่บนเนินดินทางทิศตะวันตกของสถานีรถไฟใกล้กับศาลพระกาฬ มีลักษณะเป็นปรางค์เรียงต่อกัน ๓ องค์ มีฉนวนทางเดินเชื่อมติดต่อกัน พระปรางค์สามยอดเป็นศิลปะเขมรแบบบายน ซึ่งมีอายุราวพุทธศตวรรษที่ ๑๘

pic

๑๐. วัดป่าธรรมโสภณ

วัดป่าธรรมโสภณ พื้นที่ของวัดเป็นสันคูเมืองอยู่ห่างจากศาลพระกาฬประมาณ ๕๐๐ เมตร สร้างขึ้นเป็นวัดนับตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๒๒๕ ต่อมากลายสภาพเป็นวัดร้าง ถูกทิ้งร้างอยู่ใจกลางเมืองลพบุรีมาแต่ครั้งอดีต เดิมชื่อวัดป่าเรไลย์ เนื่องจากบริเวณวัดเป็นป่าไม้นานาชนิด ชาวบ้านจึงเรียกว่าวัดป่า

pic

๑๑. วัดตองปุ   

              ตองปุ เป็นภาษามอญ แปลว่า ที่ชุมนุมพลก่อนออกรบ นับเป็นวัดเก่าแก่ที่มีความสำคัญวัดหนึ่ง สร้างขึ้นในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ศิลปกรรมที่พบส่วนหนึ่งมีรูปแบบเป็นของกลุ่มชาวมอญได้แก่ หลักไม้จำหลักเก็บพระคัมภีร์ในพระอุโบสถ และลายรดน้ำที่บานประตูพระวิหาร


แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« มิถุนายน 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด


สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี
ถ. พระปิยะ ต.ป่าตาล อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี ๑๕๐๐๐
โทร./โทรสาร. ๐ ๓๖๔๑ ๔๒๕๘ , ๐ ๓๖๔๑ ๔๒๕๗
Email : [email protected] , [email protected]

สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม