องค์ความรู้ทางวัฒนธรรม >> ประเพณีท้องถิ่น
ประเพณีจังหวัดมหาารคาม : บุญเบิกฟ้า

วันที่ 11 ธ.ค. 2562


   "บุญเบิกฟ้า” เป็นชื่องานประเพณีที่สืบเนื่องมาจากภูมิปัญญาความเชื่อดั้งเดิม ของสังคมเกษตรกรรมชาวอีสานมาตั้งแต่สมัยโบราณว่า เมื่อถึงวันเดือน ๓ ขึ้น ๓ ค่ำ จะเป็นวันที่ "กบบ่มีปาก นากบ่มีฮูขี้ ฟ้าสิไข ปักตุฝน”
แสดงว่าฤดูแห่งการทำนาเริ่มขึ้นแล้ว ผู้สูงอายุในชุมชนที่มีประสบการณ์จะบอกให้ลูกหลาน และคนทั้งหลายช่วยกันขน ปุ๋ยขี้วัว ขี้ควายไปใส่นา ให้อาหารแก่ดิน ตอบแทนบุญคุณของแผ่นดิน โดยมีสำนึกว่าเมื่อดินเป็นผู้ให้อาหาร หรือผลิตผลอาหารแก่มนุษย์ มนุษย์จึงต้องรู้จักทดแทนบุญคุณ
เดือน ๓ ยังเป็นเดือนที่คนอีสานเห็นว่าเป็นเดือนที่อุดมสมบูรณ์ในรอบปี ถือเป็นเดือนแห่งความอุดมสมบูรณ์ที่สุดของปี เพราะคนอีสานจะเก็บเกี่ยวผลิตผลขึ้นยุ้งฉางเก็บตุนไว้อย่างเพียบพร้อม  นอกจากนี้ ขึ้น ๓ ค่ำ เดือน ๓ ยังเป็นเดือนที่ "ฟ้าร้อง” เป็นครั้งแรกของปี คนอีสานจะสังเกตว่าฟ้าจะร้องทางทิศใด การร้องของฟ้า จะมีคำทำนายเป็นสัญญาณบอกความอุดมสมบูรณ์ของปริมาณน้ำฝนในปีนั้นๆ ด้วย
เช่น ๑.ฟ้าร้องทางทิศตะวันออก ฟ้าเปิดประตูน้ำฝน ทายว่าฝนจะดีน้ำงามข้าวกล้าในนางอกงามดี
๒.ฟ้าร้องทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ฟ้าเปิดประตูลม ทายว่าฝนมีน้อย นาจะแล้ง คนจักอดอยากและเกิด โรคระบาด
๓.ฟ้าร้องทางทิศใต้ ฟ้าเปิดประตูทอง ทายว่าฝนดีน้ำมาก ข้าวในนาจะเสีย ๒ ส่วน ได้ ๓ ส่วน นาลุ่มเสียหายนาดอนได้ผลดี ปู ปลา อุดมสมบูรณ์ดี
๔.ฟ้าร้องทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ฟ้าเปิดประตูตะกั่ว ทายว่าฝนจะดี น้ำงามพอประมาณ ผลาหาร มัจฉาหารอุดมดี
๕.ฟ้าร้องทางทิศตะวันตก ฟ้าเปิดประตูเหล็ก ทายว่าฝนค่อนข้างน้อย ข้าวในนาจะเสียหาย นาดอนจะไม่ได้ผล
๖.ฟ้าร้องทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ฟ้าเปิดประตูหิน ทายว่าฝนตกปานกลางข้าวกล้าได้กึ่งเสียกึ่ง ปู ปลา มีน้อย คนจักป่วยไข้
๗.ฟ้าร้องทางทิศเหนือ ฟ้าเปิดประตูเงิน ทายว่าฝนดีตลอดข้าวกล้างอกงามดี ฝูงคนจักมีความสุข
และ ๘.ฟ้าร้องทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ฟ้าเปิดประตูดิน ทายว่าฝนจะดีสม่ำเสมอตั้งแต่ต้นปี กลางปี ปลายปี ข้าวกล้าอาหารบริบูรณ์ดี คนทั้งปวงจักมีความสุขถ้วนหน้า
จากความเชื่อนี้ จ.มหาสารคาม เห็นว่าเป็นประเพณีที่ดีงาม จึงนำงานประเพณีบุญเบิกฟ้ามาผนวกเข้ากับงานกาชาดประจำปี ชื่อว่า "งานบุญเบิกฟ้าและกาชาดจังหวัดมหาสารคาม” เริ่มครั้งแรกเมื่อปีพ.ศ.๒๕๓๒ และจัดเรื่อยมาทุกปี
pic
pic
pic
pic
pic
pic

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว 
  30/06/2564 ถนนสายวัฒนธรรมนครจำปาศรี
     ปฏิทินกิจกรรม
« พฤศจิกายน 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด


อาคารศูนย์ราชการจังหวัดมหาสารคาม ชั้น ๓ ห้อง ๓๐๒, ถนนเลี่ยงเมืองมหาสารคาม-ร้อยเอ็ด, ตำบลแวงน่าง อำเภอเมือง
จังหวัดมหาสารคาม, ๔๔๐๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๔๓๗๗ ๗๕๖๑ โทรสาร ๐ ๔๓๗๗ ๗๕๔๙
สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม