องค์ความรู้ทางวัฒนธรรม >> โบราณสถาน โบราณวัตถุ
พระบรมสารีริกธาตุ ที่อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม

วันที่ 27 ธ.ค. 2562

สถูปที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ที่อำเภอนาดูน 

พระบรมสารีริกธาตุ

พระบรมสารีริกธาตุเข้าสู่ประเทศไทย

      เมื่อพระพุทธองค์เสด็จดับขันธ์ปรินิพพาน แล้วนั้น  พวกมัลลกษัตริย์ผู้ครองกรุงกุสินาราช่วยกันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ  แล้วคิดสร้างสถูปเพื่อประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ ณ เมือง กุสินารานั้น  ข่าวนี้ทำให้ประชาชนในเมืองอื่น ๆ มุ่งหวังที่จะอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุไปประดิษฐานในเมืองของตนเอง  ในที่สุดโทณพราหมณ์ได้เข้าเจรจาไกล่เกลี่ย  จึงตกลงแบ่งพระธาตุออกเป็น 8 ส่วน เท่า ๆ กัน แล้วแยกไปยังที่ต่าง ๆ 8 แห่ง คือ 

1. แคว้นมคธ        ขอพระเจ้าอชาตศัตรู

2. กรุงกบิลพัสดุ์     แห่งศักยราช 

3. เมืองเวสารี       ของกษัตริย์ลิจฉวี

4. เมืองอัลกัปปะ    ของกษัตริย์คุสิยะ

5. เมืองเวฎฐทีกะ

6. เมืองรามคาม

7. เมืองปาวา

8. เมืองกุสินารา     ของมัลลกษัตริย์

เมื่อได้รับพระบรมธาตุไปแล้ว  ต่างเมืองต่างก็สร้างสถูปเป็นที่ประดิษฐานพระบรมธาตุจึงเกิดมีพระธาตุเจดีย์เป็นครั้งแรกในประเทศอินเดีย  ต่อมาในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช  ได้ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาแทนการทำศึกสงคราม 

แบ่งออกเป็น 3 ประเภท  คือ

1. สร้างพุทธเจดีย์สถาน (สถูป)

2. การทำสังคายนาพระธรรมวินัย

3. การจัดส่งพระเถระออกไปเผยแพร่พระพุทธศาสนายังนานาประเทศ

ผลของการบำรุงพระพุทธศาสนาแห่งมหาราชองค์นี้  ได้แผ่ขยายเข้าสู่ประเทศไทย  ทั้งที่เป็นวัตถุ

ธรรมและนามธรรม  นามธรรมได้แก่พระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า  ส่วนวัตถุธรรมได้แก่พระสถูปเจดีย์และพระบรมสารีริกธาตุ  สถูปเจดีย์ที่เป็นต้นแบบในปัจจุบันคือสถูปที่สาญจิ  ซึ่งสร้างไว้ราวพุทธศตวรรษที่ 5 โดยตัวสถูปทำเป็นรูปทรงกลม ลักษณะคล้ายขันน้ำหรือโอคว่ำ  ซึ่งสถูปแบบนี้พัฒนาเป็นสถูปในดินแดนสุวรรณภูมิ  นักโบราณคดีไทยถือว่าเป็นศิลปะแบบทวารวดี  เช่น  สถูปที่วัดไชยบาดาล  สระบุรี  เป็นต้น  พระสถูปสำริด  ที่อำเภอนาดูน  จังหวัดมหาสารคาม  ก็มีลักษณะรูปทรงร่วมสมัยกับสถูปทั้งสองแห่งดังกล่าวมาแล้ว  ดังนั้นสถูปสำริดที่นาดูน  ถือเป็นสถูปที่พัฒนามาจากสถูปสาญจิของอินเดียและเป็นศิลปะร่วมสมัยกับสถูปทวารวดี  ซึ่งถือว่ามีอายุเก่าแก่ที่สุดในประเทศไทย


จัดทำโดย ธีรวีร์ จันทรโพธิ์ศรี นักศึกษาฝึกประสบการณ์


สถูปสาญจี ที่ประเทศอินเดีย
ยอดของสถูปและตัวสถูป ที่อำเภอนาดูน 
ผอบที่พบในสถูป ที่อำเภอนาดูน
พระบรมสารีริกธาตุ ที่บรรจุอยู่ภายในผอบทองคำ ที่อำเภอนาดูน
บุคคลที่ควรได้รับการก่อสร้างสถูปเพื่อบรรจุพระอัฐิธาตุ
ลักษณะการกระจายของพระบรมสารีริกธาตุ
สีของพระบรมสารีริกธาตุ
พระธาตุนาดูน ที่อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว 
  30/06/2564 ถนนสายวัฒนธรรมนครจำปาศรี
     ปฏิทินกิจกรรม
« พฤษภาคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด


อาคารศูนย์ราชการจังหวัดมหาสารคาม ชั้น ๓ ห้อง ๓๐๒, ถนนเลี่ยงเมืองมหาสารคาม-ร้อยเอ็ด, ตำบลแวงน่าง อำเภอเมือง
จังหวัดมหาสารคาม, ๔๔๐๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๔๓๗๗ ๗๕๖๑ โทรสาร ๐ ๔๓๗๗ ๗๕๔๙
สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม