มัลติมีเดีย >> ข้อมูลพิธีศพที่ได้รับพระราชทาน
เกณฑ์ในการขอรับพระราชทาน

วันที่ 30 มิ.ย. 2563

หลักเกณฑ์การขอพระราชทานเพลิงศพและดินฝังศพ(กรณีปกติ)

ผู้มีสิทธิ์ต้องมีตำแหน่งชั้นและยศตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(1.) พระสมณศักดิ์ ตั้งแต่ชั้น "พระครูสัญญาบัตร” ขึ้นไปและพระภิกษุ สามเณรเปรียญธรรม 9 ประโยค
(2.) พระราชวงศ์ตั้งแต่ชั้น "หม่อมเจ้า” ขึ้นไป
(3.) ข้าราชการพลเรือนตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไปหรือข้าราชการตามระบบจำแนกประเภทตำแหน่ง ประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการและประเภททั่วไประดับปฏิบัติงานที่รับราชการ 2 ปี ขึ้นไป
(4.) ข้าราชการฝ่ายทหาร ตำรวจ ยศชั้นร้อยตรี เรือตรี เรืออากาศตรี ร้อยตำรวจตรีขึ้นไป
(5.) ผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ตั้งแต่ "เบญจมดิเรกคุณาภรณ์” (บ.ภ.) และ "เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย” (บ.ม.) ขึ้นไป
(6.) ผู้ทีได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า
(7.) ผู้ที่ได้รับพระราชทานเหรียญ "รัตนาภรณ์” รัชกาลปัจจุบัน
(8.) ประธานองค์กรต่าง ๆ ที่กำหนดในรัฐธรรมนูญและรัฐมนตรี ที่ถึงแก่กรรมในขณะดำรงตำแหน่ง
(9.) บิดาและมารดาของผู้ดำรงตำแหน่งองคมนตรี นายกรัฐมนตรี ประธานรัฐสภา ประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานวุฒิสภา ประธานศาลฎีกาประธานองค์กรต่าง ๆ ที่กำหนดในรัฐธรรมนูญและรัฐมนตรีที่ถึงแก่กรรมในขณะบุตรดำรงตำแหน่ง
(10.) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา และผู้ว่าราชการ กรุงเทพมหานครที่ถึงแก่กรรมในขณะดำรงตำแหน่ง
(11.) ผู้ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ เป็นกรณีพิเศษ

หลักเกณฑ์การขอพระราชทานเพลิงศพและดินฝังศพ(กรณีพิเศษ)

ผู้มีสิทธิ์ตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(1.) ผู้ที่เนื่องในราชสกุล ชั้นหม่อมราชวงศ์ และหม่อมหลวง
(2.) ผู้ที่ได้รับพระราชทานเหรียญราชรุจิ เหรียญกล้าหาญและเหรียญชัยสมรภูมิ
(3.) บิดามารดาของข้าราชการระดับ 6 ขึ้นไป
- ข้าราชการตามระบบจำแนกประเภทตำแหน่ง ประเภท
วิชาการระดับชำนาญการขึ้นไป
- ข้าราชการตามระบบจำแนกประเภททั่วไประดับชำนาญงานขึ้นไป
(4.) บิดามารดาของผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ "ตริตาภรณ์ช้างเผือก” (ต.ช.) ขึ้นไป
(5.) บิดามารดาของข้าราชบริพารในพระองค์ตามระเบียบหน่วยราชการในพระองค์ พ.ศ. 2560
(6.) บิดามารดาของข้าราชการฝ่ายทหาร ตำรวจ ชั้นยศตั้งแต่ พันโท นาวาโท นาวาอากาศโท และพันตำรวจโท ขึ้นไป
(7.) พนักงานรัฐวิสาหกิจระดับสูง
(8.) บิดามารดาของพระสมณศักดิ์ ตั้งแต่ชั้น "พระครูสัญญาบัตร” ขึ้นไป
(9.) ผู้ที่บริจาคร่างกายหรืออวัยวะแก่สภากาชาดไทย โรงพยาบาลของรัฐหรือสถานศึกษาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์
(10.) ข้าราชการทหาร ตำรวจ ชั้นยศต่ำกว่าสัญญาบัตร ที่เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่
(11.) ผู้ที่ทำคุณประโยชน์ให้กับสังคมและประเทศชาติ

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว 
  30/06/2564 ถนนสายวัฒนธรรมนครจำปาศรี
     



ปฏิทินกิจกรรม
« พฤษภาคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด


อาคารศูนย์ราชการจังหวัดมหาสารคาม ชั้น ๓ ห้อง ๓๐๒, ถนนเลี่ยงเมืองมหาสารคาม-ร้อยเอ็ด, ตำบลแวงน่าง อำเภอเมือง
จังหวัดมหาสารคาม, ๔๔๐๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๔๓๗๗ ๗๕๖๑ โทรสาร ๐ ๔๓๗๗ ๗๕๔๙
สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม