เกี่ยวกับสำนักงาน >> แผนปฏิบัติการประจำปี
แผนปฏิบัติราชการสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม ประจำปี ๒๕๕๗

วันที่ 15 พ.ค. 2557
 

แผนปฏิบัติราชการสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม

ประจำปี ๒๕๕๗

     แผนปฏิบัติราชการสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม ประจำปี ๒๕๕๗ นี้ จัดทำขึ้นโดยกลุ่มยุทธศาสตร์และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน/โครงการ และกิจกรรมในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ซึ่งเป็นการจัดทำแผนปฏิบัติงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจากกรมต่าง ๆ  จากหน่วยงานอื่น รวมทั้งจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วนำมารวบรวมจัดทำเป็นรูปเล่มประกอบด้วย ชื่อโครงการ   งบประมาณ แผนงาน  กิจกรรม  วัตถุประสงค์  เป้าหมาย พื้นที่ดำเนินการ  ระยะเวลาดำเนินการ และผู้รับผิดชอบ 

                สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคามได้ดำเนินการจัดทำและรวบรวมข้อมูลจากทุกอำเภอและทุกกลุ่ม/ฝ่าย โดยมีคณะทำงานที่มีความรู้ความสามารถในการจัดทำแผนปฏิบัติการฯ  ทำให้การจัดทำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

โครงการ

งบประมาณ……………………………………………..บาท                                                                              งบประมาณจาก หน่วยงาน :

แผนงาน                                                                                                                                     ผลผลิตที่  :

กิจกรรม

สอดคล้องกับนโยบาย

                        □นโยบายรัฐบาล (ระบุ) :                                                                                         □ นโยบายรัฐมนตรี (ระบุ) :

                     □ยุทธศาสตร์ประเทศ (ระบุ) :                                                                          □            ยุทธศาสตร์กระทรวง (ระบุ) :

วัตถุประสงค์

รายการ

งบประมาณ

(บาท)

เป้าหมาย

พื้นที่

ดำเนินการ

(ระบุจังหวัด)

ระยะเวลาดำเนินการ

 

ผู้รับผิดชอบ

พ.ศ. ๒๕๕๖

พ.ศ.๒๕๕๗

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค

ส.ค.

ก.ย.

กิจกรรมที่ ๑

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รวมการใช้จ่ายรายเดือน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รวมการใช้จ่ายรายไตรมาส

 

 

 

 

 

 

ร้อยละการใช้จ่ายรายไตรมาส

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ

Download 444411114.pdf

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว 
  30/06/2564 ถนนสายวัฒนธรรมนครจำปาศรี
     ปฏิทินกิจกรรม
« มกราคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด


อาคารศูนย์ราชการจังหวัดมหาสารคาม ชั้น ๓ ห้อง ๓๐๒, ถนนเลี่ยงเมืองมหาสารคาม-ร้อยเอ็ด, ตำบลแวงน่าง อำเภอเมือง
จังหวัดมหาสารคาม, ๔๔๐๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๔๓๗๗ ๗๕๖๑ โทรสาร ๐ ๔๓๗๗ ๗๕๔๙
สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม