เกี่ยวกับสำนักงาน >> แผนปฏิบัติการประจำปี
แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ สำนักวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

วันที่ 15 พ.ค. 2557
 

 

โครงการ:ส่งเสริมงานศาสนาในจังหวัดมหาสารคาม

งบประมาณ :                       บาท                                                                                                

แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม                                                                     

ผลผลิตที่ : ข้อที่๑ เครือข่ายด้านศิลปะศาสนาและวัฒนธรรมได้รับการส่งเสริมให้มีความเข็มแข้ง

กิจกรรม: ส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงนของเครือข่ายทางด้านศาสนา                 

ยุทธศาสตร์กระทรวง ข้อ ๑ รักษาสืบทอดวัฒนธรรมและความหลากหลายของวัฒนธรรมให้คงอยู่

หน่วยงานรับผิดชอบ: อบต. / เทศบาลในพื้นที่                            

ระยะเวลาดำเนินการ:  ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ –  ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗

วัตถุประสงค์: ๑. ส่งเสริม สนับสนุนงานด้านศาสนาให้คงอยู่ตลอดไป

                    ๒. สร้างความรัก ความสามัคคีโดยยึดศาสนาเป็นที่พึ่ง

 

รายการ

 

งบประมาณ

(บาท)

 

เป้าหมาย

 

พื้นที่ดำเนินการ

(จังหวัด)

ระยะเวลาดำเนินการ

 

ผู้รับผิดชอบ

           พ.ศ.๒๕๕๖

พ.ศ. ๒๕๕๗

ต.ค.

      พ.ย.

      ธ.ค.

        ม.ค.

          ก.พ.                        

 มี.ค.

เม.ย.

      พ.ค.

มิ.ย.

       ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

กิจกรรมที่ ๑  การเข้าวัด ฟังเทศน์

ปฏิบัติธรรมระหว่างพรรา

       - ๓๐,๐๐๐

อปท.

  อ.กุดรัง

     - ๓๐,๐๐๐

      อบต.มิตรภาพ

  อ.แกดำ

-     - ๒๖๐,๐๐๐

      อบต. ๘ แห่ง

- - ๑๐,๐๐๐

     อปท.บรบือ

๑๐๐ คน

 

 

๑,๐๐๐ คน

 

 

 ๕,๐๐๐ คน

 

- อ.กุดรัง

จ.มหาสารคาม

 

- อ.แกดำ

จ.มหาสารคาม

 

- อ.พยัคฆ์ฯ

จ.มหาสารคาม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อบต.อ.กุดรัง

 

 

อบต.มิตรภาพ

 

อบต. ๘ แห่ง

อ.พยัคฆ์ ฯ

อ.บรบือ

 

๓๖

 

 

 

 

รายการ

 

งบประมาณ

(บาท)

 

เป้าหมาย

 

พื้นที่ดำเนินการ

(จังหวัด)

ระยะเวลาดำเนินการ

 

ผู้รับผิดชอบ

           พ.ศ.๒๕๕๖

พ.ศ. ๒๕๕๗

ต.ค.

      พ.ย.

      ธ.ค.

        ม.ค.

          ก.พ.                        

 มี.ค.

เม.ย.

      พ.ค.

มิ.ย.

       ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

กิจกรรมที่ ๒   การอบรมพัฒนาจิตนักเรียน

       - ๓๐,๐๐๐

      อบต.หนองกุง

  อ.แกดำ

 

     - ๔๐,๐๐๐

      อปท.

  อ.กุดรัง

 

 

๒๐๐ คน

 

 

 

๑๐๐ คน

 

- อ.แกดำ

จ.มค.

 

 

- อ.กุดรัง

จ.มค.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อบต.หนองกุง

อ.แกดำ

 

 

อบต.กุดรัง

มิตรภาพ

กิจกรรมที่ ๓  งานกฐินอำเภอ

  - งบบริจาค

๑๒๐ คน

- อ.กุดรัง

จ.มค.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อ.กุดรัง

จ.มหาสารคาม

กิจกรรมที่ ๔  การทอดเทียนรวม

- ๔๐,๐๐๐

    อบต.หนองกุง

อ.แกดำ

 

- ๖๐,๐๐๐

วัด ๘ แห่ง

อ.เชียงยืน

 

- ๖๐,๐๐๐

    อบต.

อ.โกสุมพิสัย

๑,๐๐๐ คน

 

 

 

๕,๐๐๐ คน

 

 

 

๑,๐๐๐ คน

- อ.แกดำ

จ.มค.

 

 

วัด ๘ แห่ง

อ.เชียงยืน

 

 

วัด ๑๗ แห่ง

อ.โกสุมพิสัย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อบต.หนองกุง

อ.แกดำ

 

 

วัด ๘ แห่ง

อ.เชียงยืน

 

 

วัด ๑๘ แห่ง

อ.โกสุมพิสัย

 

๓๗

 

 

 

 

รายการ

 

งบประมาณ

(บาท)

 

เป้าหมาย

 

พื้นที่ดำเนินการ

(จังหวัด)

ระยะเวลาดำเนินการ

 

ผู้รับผิดชอบ

           พ.ศ.๒๕๕๖

พ.ศ. ๒๕๕๗

ต.ค.

      พ.ย.

      ธ.ค.

        ม.ค.

          ก.พ.                        

 มี.ค.

เม.ย.

      พ.ค.

มิ.ย.

       ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

กิจกรรมที่ ๕   พิธีบวงสรวงพระสีสุราช

     

๑,๐๐๐ คน

 

 

ต.ยางสีสุราช

จ.มค.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อ.ยางสีสุราช

 

กิจกรรมที่ ๖  งานนมัสการหลวงปู่ใหญ่

(พระพุทธประดิษฐ์)

  - ๒๐,๐๐๐

(เทศบาล

ต.เชียงยืน)

 ๑,๐๐๐ คน

- วัดพุทธ

ประดิษฐ์

อ.เชียงยืน

จ.มค.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อ.เชียงยืน

กิจกรรมที่ ๗  บูชาสักการะศาลหลักเมือง

อำเภอเชียงยืน

  - ๒๐,๐๐๐

(อ.เชียงยืน)

๓๐๐ คน

ศาลหลักเมือง

อ.เชียงยืน

จ.มค.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อ.เชียงยืน

กิจกรรมที่ ๘  งานนมัสการองค์พระมิ่งเมือง

ปี ๒๕๕๗

-           ๒๕๐,๐๐๐

(กลุ่มอนุรักษ์

วธ.อ.โกสุมพิสัย

๑๐,๐๐๐ คน

บริเวณองค์

พระมิ่งเมือง

หน้าร.ร.มัธยม

วัดกลางโกสุม

จ.มค.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อ.โกสุมพิสัย

กิจกรรมที่ ๙  การอบรมศาสนพิธีสำหรับ

ทายกทายิกา

 

 - ๑๕,๐๐๐

(เทศบาล

ต.วาปีปทุม)

๑๐๐ คน

เอกสารแนบDownload 5555534.pdf

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว 
  30/06/2564 ถนนสายวัฒนธรรมนครจำปาศรี
     ปฏิทินกิจกรรม
« มกราคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด


อาคารศูนย์ราชการจังหวัดมหาสารคาม ชั้น ๓ ห้อง ๓๐๒, ถนนเลี่ยงเมืองมหาสารคาม-ร้อยเอ็ด, ตำบลแวงน่าง อำเภอเมือง
จังหวัดมหาสารคาม, ๔๔๐๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๔๓๗๗ ๗๕๖๑ โทรสาร ๐ ๔๓๗๗ ๗๕๔๙
สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม