เกี่ยวกับสำนักงาน >> แผนปฏิบัติการประจำปี
แผนปฎิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

วันที่ 15 พ.ค. 2557
 

โครงการ ประกวดสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ ประจำปี ๒๕๕๗

งบประมาณ    ๘๘,๕๐๐๐       บาท                                                                                                              

แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม                                                    

ผลผลิตที่ ๑: เครือข่ายด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ได้รับการส่งเสริมให้มีความเข้มแข็ง

กิจกรรรมที่ ๓  : ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์กระทรวง:ข้อ ๒ สร้างค่านิยม จิตสำนึกและภูมิปัญญาคนไทย

หน่วยงานรับผิดชอบ:กลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม                         ระยะเวลาการดำเนินงาน :  มกราคม – กุมภาพันธ์  ๒๕๕๗

วัตถุประสงค์:๑. เพื่อเป็นการส่งเสริมกล่อมเกลาจิตใจเยาวชนของชาติให้มีความสุภาพ อ่อนโยน ยึดมั่นในความกตัญญูกตเวที

                 ๒.เพื่อน้อมนำหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวัน

 

กิจกรรม

 

งบประมาณ(บาท)/

แหล่งของงบประมาณ

 

เป้าหมาย

 

พื้นที่ดำเนินการ(ระบุพื้นที่)

ระยะเวลาดำเนินการ

 

ผู้รับผิดชอบ

พ.ศ. ๒๕๕๖

พ.ศ.๒๕๕๗

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ. 

มี.ค.

เม.ย.     

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

กิจกรรมที่ ๑ จัดประกวดสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ

ประจำปี ๒๕๕๗ ระดับจังหวัด

๕๘,๕๐๐ บาท

(ศน.)

๗๐ ทีม

 

 จังหวัดมหาสารคาม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มส่งเสริมศาสนาฯ

กิจกรรมที่ ๒จัดประกวดสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ

ประจำปี ๒๕๕๗ ระดับภาค

 

๓๐,๐๐๐ บาท

(ศน.)

๑๖ ทีม

จังหวัดมหาสารคาม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มส่งเสริมศาสนาฯ

   รวมการใช้จ่ายรายเดือน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   รวมการใช้จ่ายไตรมาส

 

 

๘๘,๕๐๐ บาท

 

 

 

   ร้อยละการใช้จ่ายไตรมาส

 

 

 ๑๐๐

 

 

 

 

 

 
 

๒๒

 

 

 

 

 

แผนปฎิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.   ๒๕๕๗

โครงการ  ยกย่องเชิดชูเด็กไทยเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗

งบประมาณ  -    บาท                                                                                                                

แผนงาน: อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม.                                                   

ผลผลิตที่ ๑: เครือข่ายด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ได้รับการส่งเสริมให้มีความเข้มแข็ง

กิจกรรรมที่ ๓ : ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์กระทรวง:ข้อ ๒ สร้างค่านิยม จิตสำนึกและภูมิปัญญาคนไทย

หน่วยงานรับผิดชอบ:กลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม                                                        ระยะเวลาการดำเนินงาน :มกราคม  ๒๕๕๗

วัตถุประสงค์:  ๑. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนเห็นคุณค่าของการมีคุณธรรมด้วยพื้นฐานของคุณธรรม จริยธรรม ในสังคมไทย

                   ๒. เพื่อประกาศเกียรติคุณแก่เด็กและเยาวชนผู้ทำคุณงามความดี ให้เป็นแบบอย่างที่ดีในการประพฤติตนในสังคม

 

๒๓

                   ๓. เพื่อส่งเสริมให้สังคมไทยมีกิจกรรมส่งเสริมเด็กและเยาวชนที่มีคุณธรรม ได้ยกย่องเชิดชู ได้เผยแพร่ให้เป็นแบบอย่างที่ดีของเด็กและเยาวชนของชาติ

 

 

กิจกรรม

 

งบประมาณ(บาท)/แหล่งของงบประมาณ

 

เป้าหมาย

 

พื้นที่ดำเนินการ(ระบุพื้นที่)

ระยะเวลาดำเนินการ

 

ผู้รับผิดชอบ

พ.ศ. ๒๕๕๖

พ.ศ.๒๕๕๗

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ. 

มี.ค.

เม.ย.     

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

กิจกรรมที่ ๑ คัดเลือกยกย่องเชิดชูเด็กดี มีคุณธรรม

-

๖๕ คน

                         

 จังหวัดมหาสารคาม

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มส่งเสริมศาสนาฯ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   รวมการใช้จ่ายรายเดือน

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   รวมการใช้จ่ายไตรมาส

 

 

 

 

 

 

   ร้อยละการใช้จ่ายไตรมาส

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนปฎิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.   ๒๕๕๗

โครงการ  ส่งเสริมศีลธรรม (ประกวดบรรยายธรรม) ประจำปี ๒๕๕๗

งบประมาณ ๖,๐๐๐     บาท                                                                                                       

แผนงาน: อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม.                                                   

ผลผลิตที่ ๑: เครือข่ายด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ได้รับการส่งเสริมให้มีความเข้มแข็ง

กิจกรรรม ที่ ๓: ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และเฝ้าระวังงานด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์กระทรวง:ข้อ ๒ สร้างค่านิยม จิตสำนึกและภูมิปัญญาคนไทย

หน่วยงานรับผิดชอบ:กลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม                                                       

ระยะเวลาการดำเนินงาน:มกราคม  ๒๕๕๗

วัตถุประสงค์:๑. เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้ศึกษาค้นคว้าฝึกฝนด้านการบรรยายธรรมและนำหลักธรรมมาใช้เสริมสร้างให้มีคุณธรรมและพัฒนาคุณภาพ ชีวิตอันจะนำไปสู่การทำนุบำรุง

                      ส่งเสริมพระพุทธศาสนาให้มีความเจริญ มั่นคง

      ๒. เพื่อน้อมนำหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวัน

เอกสารแนบ

Download 200017.pdf

 

กิจกรรม

 

งบประมาณ(บาท)/

แหล่งของงบประมาณ

 

เป้าหมาย

 

พื้นที่ดำเนินการ(ระบุพื้นที่)

ระยะเวลาดำเนินการ

 

ผู้รับผิดชอบ

พ.ศ. ๒๕๕๖

พ.ศ.๒๕๕๗

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ. 

มี.ค.

เม.ย.     

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

กิจกรรมที่ ๑ ประกวดบรรยายธรรม ระดับจังหวัดและระดับภาค

๖,๐๐๐ บาท

กรมการศาสนา

-นักเรียน จำนวน

๕๐๐ คน

                         

 จังหวัดมหาสารคาม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มส่งเสริมศาสนาฯ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   รวมการใช้จ่ายรายเดือน

 

 

 

 

 

 

๒,๐๐๐

๒,๐๐๐

๒,๐๐๐

 

 

 

 

 

 

 

   รวมการใช้จ่ายไตรมาส

 

 

๖,๐๐๐ บาท

 

 

 

   ร้อยละการใช้จ่ายไตรมาส

 

 

ร้อยละ ๑๐๐


แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว 
  30/06/2564 ถนนสายวัฒนธรรมนครจำปาศรี
     ปฏิทินกิจกรรม
« มกราคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด


อาคารศูนย์ราชการจังหวัดมหาสารคาม ชั้น ๓ ห้อง ๓๐๒, ถนนเลี่ยงเมืองมหาสารคาม-ร้อยเอ็ด, ตำบลแวงน่าง อำเภอเมือง
จังหวัดมหาสารคาม, ๔๔๐๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๔๓๗๗ ๗๕๖๑ โทรสาร ๐ ๔๓๗๗ ๗๕๔๙
สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม