เกี่ยวกับสำนักงาน >> แผนปฏิบัติการประจำปี
แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ สำนักวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

วันที่ 15 พ.ค. 2557
 

 

โครงการ  ไหว้พระอาเซียนสู่สากลเนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา งานนมัสการพระบรมธาตุนาดูน ประจำปี ๒๕๕๗                                                                                                                                                 

งบประมาณ ๒๒๐,๐๐๐ บาท                                                                                                            

แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน                                                                   

ผลผลิต  :  ศาสนิกชนกลุ่มเป้าหมายได้รับความรู้หลักธรรมทางศาสนากลุ่มอาเซียน

        กิจกรรม : ที่ ๓ ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

        ยุทธศาสตร์กระทรวง  ข้อที่ ๑ รักษา สืบทอดวัฒนธรรมและความหลากหลายของวัฒนธรรมให้คงอยู่

        หน่วยงานรับผิดชอบ : กลุ่มส่งเสริมฯ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด                                         ระยะเวลาดำเนินการ :  ๘ - ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

วัตถุประสงค์ : ๑. เพื่อให้พุทธศาสนิกชนจังหวัดมหาสารคาม ได้เรียนรู้หลักธรรม หลักปฏิบัติของพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาจากประเทศกลุ่มอาเซียน และเอเชีย

           ๒. เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่พุทธศาสนิกชนจังหวัดมหาสารคามเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

                    ๓. เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือของพุทธศาสนิกชนด้านการพัฒนากิจการพระพุทธศาสนาในจังหวัดมหาสารคาม ๔. เพื่อยกระดับงานนมัสการพระบรมธาตุนาดูน เทศกาลวัฒนธรรมท้องถิ่นสู่ระดับสากล

 

รายการ

 

งบประมาณ

(บาท)

 

 

เป้าหมาย

 

พื้นที่ดำเนินการ

(จังหวัด)

ระยะเวลาดำเนินการ

 

ผู้รับผิดชอบ

           พ.ศ.๒๕๕๖

พ.ศ. ๒๕๕๗

ต.ค.

      พ.ย.

      ธ.ค.

        ม.ค.

          ก.พ.                        

 มี.ค.

เม.ย.

      พ.ค.

มิ.ย.

       ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

กิจกรรม

   - จัดนิทรรศการความรู้ประชาคมอาเซียน

   - การสาธิตการสวดมนต์ การสาธยายพระไตรปิฎก

    - การเสวนาธรรม การแสดงธรรม

    - การไหว้พระ การตอบปัญหา การวาดภาพ

    - การผูกข้อมือ ประพรมน้ำพุทธมนต์

 

       ๒๒๐,๐๐๐

          บาท

          (กองทุน

       พัฒนาและ

       อนุรักษ์

       พระบรมธาตุ

         นาดูน

พุทธศาสนิกชน ๑๐,๐๐๐ คน,

พระสงฆ์จากกลุ่มอาเซียน

๒๐ รูป,

พระสงฆ์จากทวีปเอเซีย

๑๕ รูป

 

 

จังหวัดมหาสารคาม

 

 

สสส

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กเ   กลุ่ม

       ส่งเสริมฯ

     

 

        รวมการใช้จ่ายรายเดือน

 

 

 

 

 

 

            -

       ๒๒๐,๐๐๐

              -

 

 

 

 

 

 

 

รวมการใช้จ่ายรายไตรมาส

 

 

๒๒๐,๐๐๐

 

 

 

ร้อยละการใช้จ่ายรายไตรมาส

 

 

ร้อยละ ๑๐๐

 

 

 

 

 

 
 

๓๔

 

 

 

แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ สำนักวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

โครงการ  อบรมมารยาทไทย จังหวัดมหาสารคาม ประจำปี ๒๕๕๗                                                                                                                                                              

งบประมาณ ๑๒๐,๐๐๐ บาท                                                                                                            

แผนงาน อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม                                                                    

ผลผลิต  :  ข้อที่ ๑ เครือข่ายด้านศิลปะศาสนาและวัฒนธรรมได้รับการส่งเสริมให้มีความเข็มแข้ง

        กิจกรรม :  ข้อที่ ๒ สร้างค่านิยม จิตสำนึกและภูมิปัญญาคนไทย

        ยุทธศาสตร์กระทรวง  ข้อที่ ๑ รักษา สืบทอดวัฒนธรรมและความหลากหลายของวัฒนธรรมให้คงอยู่

        หน่วยงานรับผิดชอบ : กลุ่มส่งเสริมฯ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด                                         ระยะเวลาดำเนินการ :  ตุลาคม ๒๕๕๖ –  มีนาคม ๒๕๕๗

วัตถุประสงค์ : ๑. เพื่อให้ครู อาจารย์ และบุคลากรในสถานศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถถ่ายทอดมารยาทไทยได้

                   ๒. เพื่อให้ครู อาจารย์ และบุคลากรที่เข้ารับการอบรมสามารถปฏิบัติตามแบบแผนมารยาทไทยได้

 

 

รายการ

 

งบประมาณ

(บาท)

 

 

เป้าหมาย

 

พื้นที่ดำเนินการ

(จังหวัด)

ระยะเวลาดำเนินการ

 

ผู้รับผิดชอบ

           พ.ศ.๒๕๕๖

พ.ศ. ๒๕๕๗

ต.ค.

      พ.ย.

      ธ.ค.

        ม.ค.

          ก.พ.                        

 มี.ค.

เม.ย.

      พ.ค.

มิ.ย.

       ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

กิจกรรม

   - ขยายผลโครงการครูต้นแบบมารยาทไทย

     ไปสู่บุคลากรในสถานศึกษาให้มีความรู้

     ความเข้าใจและสามารถถ่ายทอดมารยาทไทยในจังหวัด

 

       ๑๒๐,๐๐๐

          บาท

          (จากงบ

       ดอกผล

       กองทุน

       ส่งเสริมงาน

       วัฒนธรรม

       จังหวัด

 

 

๓๐๐ คน

อ.กุดรัง

อ.นาดูน

อ.ชื่นชม

 

สสส

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กเ   - กลุ่ม

       ส่งเสริมฯ

      - สภา

        วัฒนธรรม

        จังหวัด

       -สภา

       วัฒนธรรม

        อำเภอ

        - กลุ่มอำเภอ

     

 

        รวมการใช้จ่ายรายเดือน

 

 

      

       ๒๐.๐๐๐

       ๒๐.๐๐๐

      ๒๐.๐๐๐

       ๒๐.๐๐๐

       ๒๐.๐๐๐

      ๒๐.๐๐๐

 

 

 

 

 

 

 

รวมการใช้จ่ายรายไตรมาส

 

๖๐,๐๐๐

๖๐,๐๐๐

 

 

 

ร้อยละการใช้จ่ายรายไตรมาส

 

ร้อยละ ๕๐

ร้อยละ ๕๐

 

 

 

 

 
 

๓๕

 

 

เอกสารแนบ

Download 11334411000.pdf

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว 
  30/06/2564 ถนนสายวัฒนธรรมนครจำปาศรี
     ปฏิทินกิจกรรม
« มกราคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด


อาคารศูนย์ราชการจังหวัดมหาสารคาม ชั้น ๓ ห้อง ๓๐๒, ถนนเลี่ยงเมืองมหาสารคาม-ร้อยเอ็ด, ตำบลแวงน่าง อำเภอเมือง
จังหวัดมหาสารคาม, ๔๔๐๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๔๓๗๗ ๗๕๖๑ โทรสาร ๐ ๔๓๗๗ ๗๕๔๙
สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม