เกี่ยวกับสำนักงาน >> แผนปฏิบัติการประจำปี
แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ สำนักวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

วันที่ 15 พ.ค. 2557
 

 

โครงการ  รากวัฒนธรรม “ของดีบ้านฉัน”                                                                                                                                                               

งบประมาณ ๑๙๕,๐๐๐ บาท                                                                                                            

แผนงาน : อนุรักษ์ส่งเสริม และพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม                                                                     

ผลผลิตที่: ข้อที่ ๒นโยบาย แผนด้านศิลปะ ศาสนา และวัฒนธรรมได้รับการบริหารจัดการ

        กิจกรรม : ข้อที่ ๓ พัฒนาฐานข้อมูลแหล่งเรียนรู้ทางศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม (การพัฒนาศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรม)

        ยุทธศาสตร์กระทรวง  :ข้อที่๑ รักษา สืบทอดวัฒนธรรมและความหลากหลายของวัฒนธรรมให้คงอยู่

หน่วยงานรับผิดชอบ :สำนักงานวัฒนธรรมอำเภอ ๑๓ อำเภอ และกลุ่มยุทธศาสตร์ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม                            ระยะเวลาดำเนินการ : มกราคม – มีนาคม ๒๕๕๗

วัตถุประสงค์ : ๑. เพื่อแสวงหารากวัฒนธรรม “ของดีบ้านฉัน”                                                ๒. เพื่อสืบค้นข้อมูล องค์ความรู้รากวัฒนธรรม “ของดีบ้านฉัน”

                    ๓. เพื่อเสริมสร้างความรักความผูกผัน ตระหนักถึงคุณค่ารากวัฒนธรรม                   ๔. เพื่อบูรณาการและสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน/หน่วยงาน/องค์กร

 

รายการ

 

งบประมาณ

(บาท)

 

 

เป้าหมาย

 

พื้นที่ดำเนินการ

(จังหวัด)

ระยะเวลาดำเนินการ

 

ผู้รับผิดชอบ

           พ.ศ.๒๕๕๖

พ.ศ. ๒๕๕๗

ต.ค.

      พ.ย.

      ธ.ค.

        ม.ค.

          ก.พ.                        

 มี.ค.

เม.ย.

      พ.ค.

มิ.ย.

       ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

กิจกรรมที่ ๑ จัดประชุมชี้แจงความรู้ความเข้าใจ        สร้างการมีส่วนร่วมระหว่างหน่วยงาน องค์กร และวัฒนธรรมในระดับจังหวัด

        ๓๗,๑๓๐

(สป.)

๓๙๐ คน

จังหวัดมหาสารคาม

 

 

สสส

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กเ       อำเภอ

        ๑๓ อำเภอ

กิ      กิจกรรมที่ ๒ จัดเวทีประชาคมระดับตำบลเพื่อคัดสรรรากวัฒนธรรม “ของดีบ้านฉัน” ตำบลละ๔ รายการ

      ๔๓,๘๕๐

       (สป.)

๑,๓๙๐ คน

จังหวัดมหาสารคาม

 

 

 

  

 

      

 

 

 

 

 

 

 

          อำเภอ

        ๑๓ อำเภอ

        กิจกรรมที่ ๓ คัดสรรรากวัฒนธรรม “ของดีบ้านฉัน” ระดับอำเภอๆ ละ ๔ รายการที่ได้จากการประชาคมตำบล เพื่อให้ได้ “ของดีบ้านฉัน” ระดับอำเภอๆ ละ ๔ รายการ

      ๙๔,๐๒๐

        (สป.)

  ๕๕๙

จังหวัดมหาสารคาม

 

 

 

 

 

       

     

 

 

 

 

 

 

กลุ่ม   อำเภอ

       ๑๓ อำเภอ

กิจกรรมที่ ๔  รวบรวม ตรวจสอบ กลั่นกรอง และเพิ่มเติมแบบบันทึกข้อมูล รากวัฒนธรรม “ของดีบ้านฉัน” ที่ได้รับการคัดเลือกระดับอำเภอ

บันทึกในรูปแบบ Ditital ผ่านเว็บไซต์

       ๒๐,๐๐๐

      ๔ ประเภท

จังหวัดมหาสารคาม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          กลุ่ม

       ยุทธศาสตร์

        รวมการใช้จ่ายรายเดือน

 

 

 

 

 

 

       ๕๙,๐๕๕

     ๖๘,๙๓๕

     ๖๗,๐๑๐

 

 

 

 

 

 

 

รวมการใช้จ่ายรายไตรมาส

 

 

๑๙๕,๐๐๐

 

 

 

ร้อยละการใช้จ่ายรายไตรมาส

 

 

๑๐๐

 

 

 

 

๑๖

 

แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ สำนักวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

โครงการ:ผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาวัฒนธรรม (OTOP) วัฒนธรรม

งบประมาณ : ๑๙๕,๐๐๐ บาท                                                                                                          

แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนา ศิลปะและวัฒนธรรม                                                                                    

ผลผลิตที่ : ข้อที่๑ เครือข่ายด้านศิลปะ ศาสนาและวัฒนธรรมได้รับการส่งเสริมให้มีความเข้มแข็ง

กิจกรรม : ข้อที่ ๒ ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานของเครือข่ายทางด้านศิลปะ ศาสนาและวัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์กระทรวง นำทุนทางวัฒนธรรมของประเทศมาสร้างคุณค่าทางสังคมและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ  

หน่วยงานรับผิดชอบ :สำนักงานวัฒนธรรมอำเภอ ๑๓ อำเภอ และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด                                             

ระยะเวลาดำเนินการ มกราคม – มีนาคม ๒๕๕๗                       

วัตถุประสงค์ : เพื่อคัดเลือกผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาวัฒนธรรมด้านสินค้าและบริการ

 

รายการ

 

 

 

งบประมาณ

(บาท)

 

เป้าหมาย

 

พื้นที่ดำเนินการ

(จังหวัด)

ระยะเวลาดำเนินการ

 

ผู้รับ

ผิดชอบ

           พ.ศ.๒๕๕๖

พ.ศ. ๒๕๕๗

ต.ค.

      พ.ย.

      ธ.ค.

        ม.ค.

          ก.พ.                        

 มี.ค.

เม.ย.

      พ.ค.

มิ.ย.

       ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

กิจกรรมที่ ๑ จัดเก็บข้อมูลและคัดเลือกผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาวัฒนธรรมด้านสินค้า บริการทางวัฒนธรรมตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด อำเภอละ ๕ รายการ

     ๗๑,๕๐๐

    (สป.)

 

จังหวัดมหาสารคาม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

                 

    

      สำนักงาน

     วัฒนธรรม

    อำเภอ

กิจกรรมที่ ๒ จัดแสดงผลงาน“ของดีบ้านฉัน” ระดับอำเภอด้านประเพณี ศิลปะการแสดง อาหาร ผ้าทอ และสินค้าOTOPวัฒนธรรม

      ๑๐๓,๕๐๐

    (สป.)

 

จังหวัดมหาสารคาม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

     สำนักงาน

     วัฒนธรรม

    อำเภอ

กิ       กิจกรรมที่ ๓ คัดสรรสินค้าและบริการด้าน

        วัฒนธรรม จำนวน ๕ รายการ ในระดับจังหวัด

        และจัดส่งกระทรวง

     ๒๐,๐๐๐

    (สป.)

 

 

 

 

 

Download 3311144099.pdf

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว 
  30/06/2564 ถนนสายวัฒนธรรมนครจำปาศรี
     ปฏิทินกิจกรรม
« มกราคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด


อาคารศูนย์ราชการจังหวัดมหาสารคาม ชั้น ๓ ห้อง ๓๐๒, ถนนเลี่ยงเมืองมหาสารคาม-ร้อยเอ็ด, ตำบลแวงน่าง อำเภอเมือง
จังหวัดมหาสารคาม, ๔๔๐๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๔๓๗๗ ๗๕๖๑ โทรสาร ๐ ๔๓๗๗ ๗๕๔๙
สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม