เกี่ยวกับสำนักงาน
วิสัยทัศน์

วันที่ 5 มิ.ย. 2556
 

วิสัยทัศน์

       เป็นองค์กรหลักในการสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นไทยปลูกฝังค่านิยมอันดีงาม

บนพื้นฐานคุณธรรม นำสังคมอยู่เย็นเป็นสุข

 

          พันธกิจ

       ๑. ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ และสนองงานสำคัญสถาบันชาติ ศาสนา และ

พระมหากษัตริย์ให้มีการสืบทอดอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

   ๒. ปลูกฝังค่านิยมและส่งเสริมวิถีชีวิตที่ดีงาม
       ๓. นำมิติทางวัฒนธรรมมาเพิ่มคุณค่าและสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคม ส่งเสริม

อุตสาหกรรมทางวัฒนธรรม

          เป้าประสงค์
              ๑. ธำรงรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เอกลักษณ์ของชาติ และวัฒนธรรมแต่ละท้องถิ่น
              ๒. ประชาชนเป็นคนดี มีคุณธรรม มีความรู้ ความเข้าใจ และความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมไทย

นำหลักธรรมทางศาสนามาใช้ในชีวิตประจำวัน และมีความคิดในการสร้างสรรค์และรับรู้ในสุนทรียภาพ

              ๓. สังคมมีศักยภาพในการเลือกรับและสร้างสรรค์ผลผลิตทางวัฒนธรรมอย่างมีคุณค่า และสามารถ

พัฒนาและแก้ไขปัญหาสังคมและเศรษฐกิจบนพื้นฐานทางวัฒนธรรม

              ๔. องค์ความรู้ทางวัฒนธรรมและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได้รับการบริหารจัดการอย่างมีระบบ

สามารถนำไปใช้เผยแพร่ถ่ายทอดสู่ประชาชน

 

ประเด็นยุทธศาสตร์

๑.รักษาสืบทอดวัฒนธรรมและความหลากของวัฒนธรรมท้องถิ่นให้อยู่อย่างมั่นคง

๒. สร้างค่านิยม  จิตสำนึก และภูมิปัญญาคนไทย

๓. นำทุนทางวัฒนธรรมของประเทศมาสร้างคุณค่าทางสังคมและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ

๔. การบริหารจัดการองค์ความรู้ด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

 

๒. ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์การดำเนินงาน

          ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ รักษาสืบทอดวัฒนธรรมและความหลากของวัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงอยู่

อย่างมั่นคง

กลยุทธ์ 
    ๑. รักษาสืบทอดศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
    ๒. ศึกษาค้นคว้าศิลปะวัฒนะธรรมท้องถิ่น

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒สร้างค่านิยม  จิตสำนึกและภูมิปัญญาคนไทย

กลยุทธ์ 
    ๑. สร้างเครือข่ายด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
    ๒. สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓นำทุนทางวัฒนธรรมของประเทศมาสร้างคุณค่าทางสังคมและเพิ่มมูลค่า

ทางเศรษฐกิจ

กลยุทธ์ 
    ๑. สนับสนุนทุนทางวัฒนธรรมให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
    ๒. ส่งเสริมฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น
    ๓. ส่งเสริมการนำกิจกรรมทางศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม มาใช้ในการดำเนินชีวิตให้สอดคล้องตาม

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔การบริหารจัดการองค์ความรู้ด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

กลยุทธ์ 
    ๑. นำกระบวนการบริหารองค์ความรู้ (KM : Knowledge Managment) มาใช้ในงานด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
    ๒. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
    ๓. พัฒนาบุคลากรและเครือข่ายด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม

๓. อำนาจหน้าที่ของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

๑.ประสานงานและปฏิบัติหน้าที่ในฐานะตัวแทนของกระทรวงในส่วนภูมิภาครวมทั้งดำเนินการประสานและสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมในเขตพื้นที่จังหวัด

๒.ส่งเสริมการพัฒนาองค์ความรู้และแหล่งเรียนรู้ด้านศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมในเขตพื้นที่จังหวัด

๓.ดำเนินการป้องกันและแก้ไขการเบี่ยงเบนทางวัฒนธรรมโดยประสานหรือร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

๔.จัดทำแผนยุทธศาสตร์เกี่ยวกับงานด้านศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมในเขตพื้นที่จังหวัด

๕.ส่งเสริมสนับสนุนและประสานการดำเนินงานของสภาวัฒนธรรมจังหวัด สภาวัฒนธรรมอำเภอและสภาวัฒนธรรมตำบลรวมทั้งหน่วยงานอื่นที่ดำเนินงานด้านศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมในเขตพื้นที่จังหวัด

๖.ปฏิบัติงานตามกฎหมายในความรับผิดชอบของกระทรวงซึ่งกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของ

ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

๗.ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 

๔. โครงสร้างและการบริหารงานสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม

 

          ฝ่ายบริหารทั่วไป

                   ๑. งานบริหารทั่วไป

                        ๒. งานบริหารงานบุคคล

                   ๓. งานด้านวินัย อุทธรณ์ ร้องทุกข์

                   ๔. งานด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

                   ๕. งานการเงินและบัญชี

                   ๖. งานพัสดุและอาคารสถานที่

                   ๗. งานประชาสัมพันธ์

                   ๘. งานสวัสดิการและนันทนาการ 

                   ๙. งานประสานราชการทั่วไปและงานที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งโดยเฉพาะ

                   ๑๐. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

          กลุ่มยุทธศาสตร์และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม

 

          งานยุทธศาสตร์

                   ๑. จัดทำแผนการตรวจราชการ ติดตาม และประเมินผลงานด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมของจังหวัด

                   ๒. จัดทำแผนปฏิบัติการตามแผน โครงการ และงบประมาณเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์

                   ๓. ร่วมจัดทำตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติงานของจังหวัด

                   ๔. ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และรายงานผลตามแผนงาน/โครงการ

                   ๕. ร่วมจัดทำแผนยุทธศาสตร์จังหวัด/กลุ่มจังหวัด

                   ๖. จัดทำแผนยุทธศาสตร์สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด

                   ๗. ร่วมจัดทำแผนงาน/โครงการ เพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนหรือสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐ  ภาคเอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

                   ๘. งานนโยบายพิเศษ  หรือกิจกรรมพิเศษ

                   ๙. เป็นศูนย์ข้อมูลสารสนเทศด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมและข้อมูลด้าน

เฝ้าระวังทางวัฒนธรรมของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด

                   ๑๐. งานอื่นๆ  ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

          งานเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม

                   ๑. งานเฝ้าติดตาม  ประเมิน  และวิเคราะห์สถานการณ์ความเบี่ยงเบนทางวัฒนธรรม

                   ๒. งานป้องปราม  ให้ความรู้  และแก้ไขปัญหาความเบี่ยงเบนทางวัฒนธรรม

                   ๓. เป็นศูนย์กลางในการประสานงานเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมของจังหวัด

                   ๔. งานสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม

                    ๕. งานตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ.๒๕๕๑ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

                   ๖. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

          กลุ่มส่งเสริมศาสนา  ศิลปะ  และวัฒนธรรม

                   ๑. ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์งานทางวิชาการ  เพื่อส่งเสริมการพัฒนาองค์ความรู้ด้านศาสนา ศิลปะ                             วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

                   ๒. ส่งเสริมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน

                   ๓. ส่งเสริม สนับสนุน ธำรงรักษาสืบทอดการดำเนินการเกี่ยวกับงานพระราชพิธี

                         งานพระราชกุศล งานรัฐพิธี และงานศาสนาพิธีในเขตพื้นที่จังหวัด

                   ๔. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา เพื่อดำเนินการด้านคุณธรรมจริยธรรมของทุกศาสนา และงานศาสนิก                         สัมพันธ์

                   ๕. รณรงค์ ส่งเสริม พัฒนา และสร้างค่านิยมที่พึงประสงค์  เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางวัฒนธรรม

                   ๖. สร้างและพัฒนาเครือข่ายทางศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม  เพื่อเผยแพร่ธำรงรักษา  อนุรักษ์                                   สืบสานศาสนา  ศิลปะ  วัฒนธรรม  และประเพณีทั้งในระดับชาติ  และระดับท้องถิ่น

                   ๗. ส่งเสริม  สนับสนุน  และประสานการดำเนินการของวัฒนธรรมทุกระดับเขตพื้นที่

                   ๘. กำกับดูแล  และดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยโบราณสถาน  โบราณวัตถุ  ศิลปวัตถุ  และ                                  พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ

                   ๙. ดำเนินงานตามกฎหมายว่าด้วยสมาคม  มูลนิธิ  และองค์กรทางวัฒนธรรมในเขตพื้นที่จังหวัด

                   ๑๐. ส่งเสริม  และสนับสนุนการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาด้านวัฒนธรรม   

    ๑๑. ดำเนินการด้านศาสนา  ศิลปะ  และวัฒนธรรมร่วมกับหน่วยงานอื่นในจังหวัด 

           กลุ่มจังหวัด  หรือระหว่างประเทศ

    ๑๒. ปฏิบัติงานอื่นๆ  ตามที่ได้รับมอบหมาย


ข้อมูลอัตรากำลังสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม

          ๑. ข้าราชการจำนวน ๒๓  คน  จำแนกเป็นชาย ๘ คน หญิง ๑๕ คน

            ๒. พนักงานจ้างเหมาบริการ จำนวน ๔ คน จำแนกเป็น

                ๑) พนักงานขับรถ  ๑  คน (ชาย)

                ๒) พนักงานทำความสะอาด  ๑  คน (หญิง)

    ๓) อาสาสมัครวัฒนธรรม   ๑  คน (ชาย)

    ๔) เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล  ๑  คน (ชาย)

๓. รวมอัตรากำลังทั้งข้าราชการและพนักงานจ้างเหมาบริการ จำนวน ๒๙ คน

ตาราง ๒ แสดงข้อมูลอัตรากำลังข้าราชการ จำแนกตามประเภทต่าง ๆ

๑. จำนวนข้าราชการพลเรือน จำแนกตามประเภทตำแหน่ง

 

ระดับ

ข้าราชการหญิง

ข้าราชการชาย

จำนวน (คน)

ร้อยละ

จำนวน (คน)

ร้อยละ

ประเภทอำนวยการ

 

 

 

 

    อำนวยการสูง

-

-

-

-

ประเภทวิชาการ

 

 

 

 

    ปฏิบัติการ

-

-

-

-

    ชำนาญการ

๑๓

๕๖.๕๒

๓๐.๔๓

    ชำนาญการพิเศษ

๘.๗๐

๔.๓๕

รวม

๑๕

๖๕.๒๒

๓๔.๗๘

๒. จำนวนข้าราชการพลเรือน จำแนกตามวุฒิการศึกษา

 

ระดับวุฒิการศึกษา

ข้าราชการหญิง

ข้าราชการชาย

จำนวน (คน)

ร้อยละ

จำนวน (คน)

ร้อยละ

ต่ำกว่าปริญญาตรี

-

-

-

-

ปริญญาตรี

๒๑.๗๔

๑๗.๓๙

ปริญญาโท

๑๐

๔๓.๔๘

๑๗.๓๙

ปริญญาเอก

-

-

-

-

รวม

๑๕

๖๕.๒๒

๓๔.๗๘

๓. จำนวนข้าราชการพลเรือน จำแนกตามอายุ

 

ระดับอายุ

ข้าราชการหญิง

ข้าราชการชาย

จำนวน (คน)

ร้อยละ

จำนวน (คน)

ร้อยละ

๒๕-๓๐ ปี

-

-

-

-

๓๑-๓๕  ปี

-

-

-

-

๓๖-๔๐  ปี

๘.๗๐

๔.๓๕

๔๑-๔๕ ปี

๑๗.๓๙

-

-

๔๖-๕๐  ปี

๒๑.๗๔

๑๓.๐๔

๕๐ ปี  ขึ้นไป

๑๗.๓๙

๑๗.๓๙

รวม

๑๕

๖๕.๒๒

๓๔.๗๘

 

๖. การวิเคราะห์ศักยภาพของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม(SWOT Analysis)

สภาพแวดล้อมภายใน

จุดแข็ง (Strength)

จุดอ่อน (Weakness)

๑. นโยบายของรัฐในการพัฒนาทุนมนุษย์            

๒. การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม

๓. บุคคลากรมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์งานด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมโดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม

๔. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ยอมรับการเปลี่ยนแปลง

และมีความยืดหยุ่น

๕. มีการทำงานเป็นทีมที่เข้มแข็ง

๖. มีการบูรณาการระหว่างหน่วยงานด้านทรัพยากร

บุคคล  สถานที่  และวัสดุอุปกรณ์

๗. มีความเป็นประชาธิปไตยในองค์กร

๘. มีการจัดทำระบบควบคุมภายใน

๙. มีการบริหารองค์กรโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

๑. โครงสร้างการบริหารงานในระดับอำเภอไม่ชัดเจน

๒. การทำงานขาดการประสานงานอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

๓. บุคลากรไม่เพียงพอ

๔. บุคลากรบางส่วนขาดทักษะในการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยี

๕. ระบบฐานข้อมูลด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม นำมาใช้ให้เกิดประโยชน์น้อย

๖. การประชาสัมพันธ์งานด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมยังไม่ทั่วถึง

๗. อำนาจในการบังคับใช้กฎหมายมีข้อจำกัด

สภาพแวดล้อมภายนอก

โอกาส (Qpporunity)

อุปสรรค (Theats)

๑. รัฐบาลได้ประกาศเป็นนโยบายโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน

๒. มี ๔ M อย่างเพียงพอ ทำให้มีโอกาสทำงานได้อย่างต่อเนื่อง

๓. บุคลากรมีโอกาสได้พัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถ

๔. มีการนำระบบเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการปฏิบัติงาน

๕. มีผู้รู้และภูมิปัญญาหลากหลายอาชีพอยู่ในแต่ละพื้นที่

๖.เป็นเมืองแห่งการศึกษา "ตักสิลานคร”

๗.มีเครือข่ายทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย

๘.มีเอกภาพทางวัฒนธรรม

๙.มีความโดดเด่นทางวัฒนธรรม

๑. พ.ร.บ.ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ.๒๕๕๑ ไม่สอดคล้องกับกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องในทางปฏิบัติ

๒. ประชาชนยังขาดจิตสำนึกในการมีส่วนร่วมในงานวัฒนธรรม

๓. องค์กร เครือข่ายทางวัฒนธรรมขาดแรงจูงใจในการเข้ามามีส่วนร่วมในงานวัฒนธรรม

๔. ผู้ประกอบการขาดจิตสำนึกในการมีส่วนร่วมรับผิดชอบสังคม

๕. รัฐบาลให้ความสำคัญน้อยในการส่งเสริมสนับสนุนงานด้านวัฒนธรรม

๖. ความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี เศรษฐกิจและสังคม การเมือง ทำให้ประชาชนไม่ให้ความสำคัญทางด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว 
  30/06/2564 ถนนสายวัฒนธรรมนครจำปาศรี
     ปฏิทินกิจกรรม
« พฤษภาคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด


อาคารศูนย์ราชการจังหวัดมหาสารคาม ชั้น ๓ ห้อง ๓๐๒, ถนนเลี่ยงเมืองมหาสารคาม-ร้อยเอ็ด, ตำบลแวงน่าง อำเภอเมือง
จังหวัดมหาสารคาม, ๔๔๐๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๔๓๗๗ ๗๕๖๑ โทรสาร ๐ ๔๓๗๗ ๗๕๔๙
สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม