เกี่ยวกับสำนักงาน >> ข้อมูลเผยแพร่ของสำนักงาน >> ระเบียบ/ประกาศของทางราชการ
กฏหมาย ระเบียบ และ พ.ร.บ. ต่างๆ

วันที่ 15 พ.ย. 2556
 
  กฏหมาย ระเบียบ และ พ.ร.บ. ต่างๆ    

 กฎหมาย ระเบียบ และ พ.ร.บ. ต่างๆ

 พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550
 พระราชบัญญัติลิขสิทธ ิ์พ.ศ.๒๕๓๗
 พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์พ.ศ. ๒๕๕๑
 หลักเกณฑ์การเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ
 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙
 พระราชบัญญัติวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ พ.ศ.๒๔๙๘
 พระราชบัญญัติการผลิตผลิตภัณฑ์ซีดี พ.ศ.๒๕๔๘
 บทลงโทษ
 กฏกระทรวงฉบับที่ ๑-๑๓
 พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.๒๕๔๖
 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒
 พระราชบัญญัติควบคุมกิจการเทปและวัสดุโทรทัศน์
 กฎกระทรวงว่าด้วยการขอและการออกใบอนุญาตประกอบกิจการภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ.2552
 กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ.2552
 ประกาศ นายทะเบียนกลาง เรื่อง กำหนดแบบคำขออนุญาตและใบอนุญาต การแจ้งและการขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ.2552
 ประกาศนายทะเบียนกลาง เรื่อง กำหนดเวลาการปิดภาคการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2552
 

 


แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว 
  30/06/2564 ถนนสายวัฒนธรรมนครจำปาศรี
     ปฏิทินกิจกรรม
« มกราคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด


อาคารศูนย์ราชการจังหวัดมหาสารคาม ชั้น ๓ ห้อง ๓๐๒, ถนนเลี่ยงเมืองมหาสารคาม-ร้อยเอ็ด, ตำบลแวงน่าง อำเภอเมือง
จังหวัดมหาสารคาม, ๔๔๐๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๔๓๗๗ ๗๕๖๑ โทรสาร ๐ ๔๓๗๗ ๗๕๔๙
สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม