เกี่ยวกับสำนักงาน >> ข้อมูลเผยแพร่ของสำนักงาน >> การประกอบกิจการ ภาพยนตร์และวีดีทัศน์
การประกอบกิจการให้เช่า แลกเปลี่ยน จำหน่ายวีดีทัศน์

วันที่ 15 พ.ย. 2556
 
  1. แสดงใบอนุญาตไว้ในที่เปิดเผย (มาตรา ๔๑)--------->ฝ่าฝืนมีโทษ มาตรา ๖๙ (โทษทางปกครอง)
  2. ใบอนุญาต สูญหาย ถูกทำลาย บกพร่อง ขอรับใบแทนภายใน ๑๕ วัน (มาตรา ๔๒)---------> ฝ่าฝืนมีโทษมาตรา ๖๙ (โทษทางปกครอง ) ถ้านายทะเบียนสั่งแล้วไม่ปฏิบัติโดนปรับทางปกครองวันและ ไม่เกินสองหมื่นบาท
  3. หากขออนุญาตประกอบกิจการร้านวีดีทัศน์และกิจการให้เช่าหรือวีดีทัศน์ในสถานที่เดียวกัน จะต้องแยกพื้นที่ให้บริการตามประกาศคณะกรรมการ ฯ  มาตรา ๖๐--------->
    ฝ่าฝืนมีโทษมาตรา ๗๑ (โทษทางปกครอง) สั่งพักใช้ใบอนุญาต หากทำซ้ำเพิกถอนใบอนุญาต
  4. ต้องให้เช่า แลกเปลี่ยน จำหน่ายตามเนื้อหาที่อนุญาต (มาตรา ๕๘)--------->ฝ่าฝืนมีโทษมาตรา ๘๓ (โทษทางอาญา) ระวางโทษตั้งแต่ ๒๐,๐๐๐ – ๑๐๐,๐๐๐ บาท
  5. ให้ความร่วมมือกับนายทะเบียน พนักงานเจ้าหน้าที่ ห้ามขัดขวางหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง---------> ฝ่าฝืนมีโทษมาตรา ๘๓(โทษทางอาญา) ระวางโทษจำคุกไม่เกิน ๖ เดือน หรือปรับไม่เกิน ห้าหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

 


แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว 
  30/06/2564 ถนนสายวัฒนธรรมนครจำปาศรี
     ปฏิทินกิจกรรม
« มกราคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด


อาคารศูนย์ราชการจังหวัดมหาสารคาม ชั้น ๓ ห้อง ๓๐๒, ถนนเลี่ยงเมืองมหาสารคาม-ร้อยเอ็ด, ตำบลแวงน่าง อำเภอเมือง
จังหวัดมหาสารคาม, ๔๔๐๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๔๓๗๗ ๗๕๖๑ โทรสาร ๐ ๔๓๗๗ ๗๕๔๙
สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม