สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม ยินดีต้อนรับ ครับ/ค่ะ


ข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง ข่าวฝึกอบรม/ประชุม ข่าวชุมชนคุณธรรม ช่องทางสื่อออนไลน์ สวจ.มค. 
  29/06/2565 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ระดับจังหวัดมหาสารคาม ประจำปี ๒๕๖๕
  27/06/2565 ผลการประเมินชุมชน องค์กร อำเภอคุณธรรม จังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
  24/06/2565 ทีฆายุโก โหตุ สงฺฆราชา เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (อมฺพรมหาเถร) พระชนมายุ ๙๕ พรรรษา ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๕
  23/06/2565 "วธ.มหาสารคาม รวมใจ คิดดี...ทำดี ต่อต้านยาเสพติด" 26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก
  22/06/2565 อินโฟกราฟิกที่เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว
อ่านทั้งหมด     

องค์ความรู้ทางวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น อาหารพื้นเมือง โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปะการแสดง ศิลปินดีเด่นและผู้มีผลงานดีเด่น สินค้าทางวัฒนธรรม มรดกทางวัฒนธรรม 
  05/06/2563 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ๘ วิถีไทย อัตลักษณ์ชุมชน จังหวัดมหาสารคาม โดย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม กระทรวงวัฒนธรรม
  23/12/2562 ประเพณีฮีตสิบสอง ครองสิบสี่ ชาวอีสาน เดือนอ้าย - เดือนหก
  23/12/2562 ประเพณีฮีตสิบสอง ครองสิบสี่ ชาวอีสาน เดือนเจ็ด - เดือนสิบสอง
     

มัลติมีเดีย
เอกสารดาวน์โหลด คลังรูป วีดีโอ เอกสารเผยแพร่ทั่วไป หนังสือเสียง E-Book 
  18/04/2565 แบบประเมิน อำเภอคุณธรรม
  18/04/2565 แบบประเมิน องค์กรคุณธรรม
  18/04/2565 แบบประเมินชุมชนคุณธรรม
  27/01/2565 แนวทางการสร้างความเข้มแข็งของ บวรฯ
  27/01/2565 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดมหาสารคาม ปี 2565
อ่านทั้งหมด     
 
วัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม


วิสัยทัศน์
เป็นองค์กรหลักในการสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นไทยปลูกฝังค่านิยมอันดีงาม บนพื้นฐานคุณธรรม นำสังคมอยู่เย็นเป็นสุข
     

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว 
  30/06/2564 ถนนสายวัฒนธรรมนครจำปาศรี
     

 
Thailand e-Government
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
data.go.thอาคารศูนย์ราชการจังหวัดมหาสารคาม ชั้น ๓ ห้อง ๓๐๒, ถนนเลี่ยงเมืองมหาสารคาม-ร้อยเอ็ด, ตำบลแวงน่าง อำเภอเมือง
จังหวัดมหาสารคาม, ๔๔๐๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๔๓๗๗ ๗๕๖๑ โทรสาร ๐ ๔๓๗๗ ๗๕๔๙
สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์