สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม ยินดีต้อนรับ ครับ/ค่ะ


ข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง ข่าวฝึกอบรม/ประชุม ข่าวชุมชนคุณธรรม ช่องทางสื่อออนไลน์ สวจ.มค. 
  25/11/2565 ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า วันวชิราวุธ
  14/11/2565 ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ วันพระบิดาแห่งฝนหลวง
  10/11/2565 สรุปงานประเพณีลอยกระทง จังหวัดมหาสารคาม ประจำปี ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๖ - ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ณ แก่งเลิงจาน ต.แก่งเลิงจาน อ.เมือง จ.มหาสารคาม
  09/11/2565 ขอขอบคุณทีมงานจัดงานและผู้สนับสนุน งานประเพณีลอยกระทง จังหวัดมหาสารคาม ณ แก่งเลิงจานจังหวัดมหาสารคาม ระหว่างวันที่ ๖ - ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
  09/11/2565 ขอขอบคุณทีมงานจัดงานและผู้สนับสนุน งานประเพณีลอยกระทง จังหวัดมหาสารคาม ณ แก่งเลิงจานจังหวัดมหาสารคาม
อ่านทั้งหมด     

องค์ความรู้ทางวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น อาหารพื้นเมือง โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปะการแสดง ศิลปินดีเด่นและผู้มีผลงานดีเด่น สินค้าทางวัฒนธรรม มรดกทางวัฒนธรรม 
  05/06/2563 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ๘ วิถีไทย อัตลักษณ์ชุมชน จังหวัดมหาสารคาม โดย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม กระทรวงวัฒนธรรม
  23/12/2562 ประเพณีฮีตสิบสอง ครองสิบสี่ ชาวอีสาน เดือนอ้าย - เดือนหก
  23/12/2562 ประเพณีฮีตสิบสอง ครองสิบสี่ ชาวอีสาน เดือนเจ็ด - เดือนสิบสอง
     

มัลติมีเดีย
เอกสารดาวน์โหลด คลังรูป วีดีโอ เอกสารเผยแพร่ทั่วไป หนังสือเสียง E-Book 
  18/04/2565 แบบประเมิน อำเภอคุณธรรม
  18/04/2565 แบบประเมิน องค์กรคุณธรรม
  18/04/2565 แบบประเมินชุมชนคุณธรรม
  27/01/2565 แนวทางการสร้างความเข้มแข็งของ บวรฯ
  27/01/2565 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดมหาสารคาม ปี 2565
อ่านทั้งหมด     
 
วัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม


วิสัยทัศน์
เป็นองค์กรหลักในการสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นไทยปลูกฝังค่านิยมอันดีงาม บนพื้นฐานคุณธรรม นำสังคมอยู่เย็นเป็นสุข
     

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว 
  30/06/2564 ถนนสายวัฒนธรรมนครจำปาศรี
     

 
Thailand e-Government
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
data.go.thอาคารศูนย์ราชการจังหวัดมหาสารคาม ชั้น ๓ ห้อง ๓๐๒, ถนนเลี่ยงเมืองมหาสารคาม-ร้อยเอ็ด, ตำบลแวงน่าง อำเภอเมือง
จังหวัดมหาสารคาม, ๔๔๐๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๔๓๗๗ ๗๕๖๑ โทรสาร ๐ ๔๓๗๗ ๗๕๔๙ E-mail : [email protected]
สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์