สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม ยินดีต้อนรับ ครับ/ค่ะ


ข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง ข่าวฝึกอบรม/ประชุม ข่าวชุมชนคุณธรรม ช่องทางสื่อออนไลน์ สวจ.มค. 
  27/09/2564 ข่าวนอกลู่ ช่อง 3 วัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคามจัดงานปันสุขหมอลำออนไลน์
  20/09/2564 ข่าวนอกลู่ ช่อง 3 งานแถลงข่าวถนนสายวัฒนธรรมนครจำปาศรี
  12/09/2564 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม ขอเชิญชมการถ่ายทอดสด "เปิดบ้านมหาสารคาม ถนนสายวัฒนธรรมเส้นทางนครจำปาศรี" ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๒ กันยายน ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป
  11/09/2564 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม ขอเชิญชมการถ่ายทอดสด "เปิดบ้านมหาสารคาม ถนนสายวัฒนธรรมเส้นทางนครจำปาศรี" ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๒ กันยายน ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป
  10/09/2564 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม ขอเชิญชมการถ่ายทอดสด "เปิดบ้านมหาสารคาม ถนนสายวัฒนธรรมเส้นทางนครจำปาศรี" ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๒ กันยายน ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป
อ่านทั้งหมด     

องค์ความรู้ทางวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น อาหารพื้นเมือง โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปะการแสดง ศิลปินดีเด่นและผู้มีผลงานดีเด่น สินค้าทางวัฒนธรรม มรดกทางวัฒนธรรม 
  05/06/2563 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ๘ วิถีไทย อัตลักษณ์ชุมชน จังหวัดมหาสารคาม โดย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม กระทรวงวัฒนธรรม
  23/12/2562 ประเพณีฮีตสิบสอง ครองสิบสี่ ชาวอีสาน เดือนอ้าย - เดือนหก
  23/12/2562 ประเพณีฮีตสิบสอง ครองสิบสี่ ชาวอีสาน เดือนเจ็ด - เดือนสิบสอง
     

มัลติมีเดีย
เอกสารดาวน์โหลด คลังรูป วีดีโอ เอกสารเผยแพร่ทั่วไป หนังสือเสียง E-Book 
  04/08/2564 ประกาศจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
  13/11/2563 การคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพูทธศาสนา ประจำปี พ.ศ.2563
  29/06/2563 การคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
  15/06/2563 ประกาศกระทรวงวัฒนธรรม เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓
  11/03/2563 คู่มือส่งเสริมและพัฒนาองค์กร ชุมชน อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม
อ่านทั้งหมด     
 
วัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม


วิสัยทัศน์
เป็นองค์กรหลักในการสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นไทยปลูกฝังค่านิยมอันดีงาม บนพื้นฐานคุณธรรม นำสังคมอยู่เย็นเป็นสุข
     

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว 
  30/06/2564 ถนนสายวัฒนธรรมนครจำปาศรี
     

 
Thailand e-Government
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
data.go.thอาคารศูนย์ราชการจังหวัดมหาสารคาม ชั้น ๓ ห้อง ๓๐๒, ถนนเลี่ยงเมืองมหาสารคาม-ร้อยเอ็ด, ตำบลแวงน่าง อำเภอเมือง
จังหวัดมหาสารคาม, ๔๔๐๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๔๓๗๗ ๗๕๖๑ โทรสาร ๐ ๔๓๗๗ ๗๕๔๙
สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์