เว็บไซต์ภาษาไทย เว็บไซต์ภาษาอังกฤษ
กระทรวงวัฒนธรรม
pic
สถาบันพระมหากษัตริย์กับศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
 
ศูนย์ข่าว วธ. >> ข่าวประชาสัมพันธ์
ครม.หนุน วธ. นำนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้พัฒนางานวัฒนธรรม-อำนวยความสะดวกให้ ปชช.เข้าถึงข้อมูล-พร้อมชูระบบนำชมพิพิธภัณฑ์ทางแอพพลิเคชั่น เปิดให้หาข้อมูล เอกสารผ่านระบบคลังดิจิทัล-เว็บฯ

วันที่ 9 ม.ค. 2561

ครม.หนุน วธ. นำนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้พั ฒนางานวัฒนธรรม- อำนวยความสะดวกให้ ปชช.เข้าถึงข้อมูล-พร้อมชู ระบบนำชมพิพิธภัณฑ์ทางแอพพลิ เคชั่น เปิดให้หาข้อมูล เอกสารผ่านระบบคลังดิจิทัล-เว็ บฯ

วันที่ 9 มกราคม 2561 นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม( รมว.วธ.) เปิดเผยภายหลังเข้าร่วมประชุ มคณะรัฐมนตรี(ครม.) ว่า  ที่ประชุมครม.รับทราบผลการดำเนิ นงานตามข้อสั่งการของพลเอกประยุ ทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีในการดำเนินการปรั บบทบาทของหน่วยงานเพื่อปฏิรู ปไปสู่ระบบราชการ 4.0 ซึ่งประเด็นส่วนหนึ่งให้ปรั บเปลี่ยนสู่รัฐบาลดิจิทั ลและยกระดับการให้บริ การภาคประชาชนโดยนำนวั ตกรรมมาประยุกต์ใช้ให้เกิ ดประโยชน์กับภารกิจของหน่ วยงานตามความจำเป็ นและเหมาะสมตามที่กระทรวงวั ฒนธรรม(วธ.)ได้รายงานด้ วยเอกสารและวีดิทัศน์     ซึ่งในส่วนของวธ.โดยกรมศิลปากร( ศก.)ได้ดำเนินการให้บริการข้อมู ลสารสนเทศ และการให้บริการของกรมศิลปากรผ่ านระบบอินเทอร์เน็ตในรู ปแบบระบบงาน  ระบบการสืบค้นข้อมูล และระบบการให้บริการภาครัฐแก่ ประชาชนผ่านเว็บไซต์แก่ประชาชน นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจโดยทั่วไป จำนวน 6 ระบบ ดังนี้ 
1.ระบบการนำชมพิพิธภัณฑสถานแห่ งชาติ พระนคร ด้วยตนเอง (Smart Museum) เป็นระบบการให้บริการข้อมูลพิพิ ธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร ซึ่งสามารถใช้ได้กับอุปกรณ์ พกพาโทรศัพท์เคลื่อนที่สมาร์ ทโฟน หรือ แท็บเล็ต โดยทำการดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่ นได้ทั้งระบบ iOS และ Android  

2.ระบบศิลปากรออนไลน์ (Silpakorn Online) เป็นการพัฒนาระบบจากเว็บไซต์ กรมศิลปากรบนโมบาย แอพพลิเคชั่น  มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมข้อมู ลข่าวสารของกรมศิลปากรไว้ ในแอพพลิเคชั่นเดียว เป็นการอำนวยความสะดวกในการให้ บริการข้อมูลของกรมศิลปากรแก่ ประชาชน  3.ระบบพิพิธภัณฑ์เสมือน (Virtual Museum) เป็นระบบจัดเก็บข้อมู ลและนำเสนอข้อมูลพิพิธภั ณฑสถานแห่งชาติทั่วประเทศ 42 พิพิธภัณฑ์ ในรูปแบบสื่อการเรียนรู้เสมื อนจริงของการจัดแสดงนิ ทรรศการในแต่ละอาคารจัดแสดง 
4.ระบบคลังข้อมูลดิจิทัล ซึ่งจัดเก็บรวบรวมข้อมูลหนังสื ออิเล็กทรอนิกส์(อีบุ๊ค)ที่ กรมศิลปากรจัดพิมพ์และหนังสือที่ เป็นลิขสิทธิ์ของกรมศิลปากร เพื่อเผยแพร่ข้อมูลด้านมรดกศิ ลปวัฒนธรรมให้เป็นที่รู้จักให้ กว้างขวางมากยิ่งขึ้น 

5.ระบบสืบค้นเอกสารจดหมายเหตุ www.archives.nat.go.th  เป็นระบบให้บริการแก่ประชาชน นักเรียน นักศึกษา สืบค้นข้อมูลภาพเก่า เอกสารจดหมายเหตุ ผ่านระบบออนไลน์เว็บไซต์ และสามารถขอทำสำเนาการให้บริ การภาพ จากสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติผ่ านทางระบบออนไลน์ได้ และ6.ระบบภูมิสารสนเทศมรดกศิ ลปวัฒนธรรม (GIS) กรมศิลปากร แสดงชุดข้อมูลภูมิสารสนเทศ และชั้นข้อมูลโบราณสถานแหล่ งมรดกศิลปวัฒนธรรมทั่วประเทศ เพื่อประโยชน์ในการเชื่อมโยงข้ อมูล และบูรณาการข้อมูลของหน่ วยงานภาครัฐใช้ในการวิเคราะห์ข้ อมูลเชิงพื้นที่เพื่อการพั ฒนาประเทศในด้านต่างๆ 

อย่างไรก็ตาม ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรี สั่งการทุกหน่วยงานกลับไปพั ฒนาระบบฐานข้อมูลและการให้บริ การแก่ประชาชนให้เกิ ดความสะดวกและได้รับความรวดเร็ วในการบริการ รวมถึงเข้าถึงข้อมูลของแต่ละหน่ วยงานได้ง่าย โดยให้มีหน่วยงานกลางที่จะทำหน้ าที่ในการเชื่อมต่ อและรวบรวมฐานข้อมูลของทุกหน่ วยงานเข้าด้วยกัน ในการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ทั้งนี้ ในส่วนของวธ.ในการนำนวั ตกรรมมาประยุกต์ใช้ให้เกิ ดประโยชน์กับภารกิจของหน่ วยงานตามความจำเป็ นและเหมาะสมของกระทรวงวัฒนธรรม เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ ประชาชนและได้รับความรวดเร็ วในการบริการ รวมถึงเข้าถึงข้อมูลข่ าวสารและการให้บริการของ วธ. และหน่วยงานในสังกัด ซึ่งหลังจากนี้ก็จะมีการพั ฒนาและนำนวัตกรรมมาพัฒนางานวั ฒนธรรมในส่วนต่างๆ เพื่อขยายให้ครอบคลุมทุกภารกิ จต่อไปตามข้อสั่งการของนายกรั ฐมนตรี

นโยบายเว็บไซต์|นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล|นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์
Copyright 2559 - กระทรวงวัฒนธรรม - All Right Reserved

Valid HTML 4.01 Transitional

จำนวนผู้เยี่ยมชม