เว็บไซต์ภาษาไทย เว็บไซต์ภาษาอังกฤษ
กระทรวงวัฒนธรรม
pic
สถาบันพระมหากษัตริย์กับศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
 
บริการ >> สำหรับประชาชน >> กฎหมาย/พรบ/คำสั่ง/ประกาศ >> กฎหมายด้านศิลปะ
พระราชบัญญัติส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย พ.ศ. ๒๕๕๑


 
หัวข้อ
Download
พระราชบัญญัติส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย พ.ศ. ๒๕๕๑
ระเบียบกระทรวงวัฒนธรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเบี้ยประชุมและประโยชน์ตอบแทนอื่นของกรรมการและอนุกรรมการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย พ.ศ. ๒๕๕๑ พ.ศ. ๒๕๕๔
กฎกระทรวง กำหนดคุณสมบัติ การตรวจสอบคุณสมบัติ การยืนคำขอรับการส่งเสริมและการขึ้นทะเบียนผู้ได้รับการส่งเสริมจากกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย พ.ศ. ๒๕๕๓

นโยบายเว็บไซต์|นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล|นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์
Copyright 2559 - กระทรวงวัฒนธรรม - All Right Reserved

Valid HTML 4.01 Transitional

จำนวนผู้เยี่ยมชม