เว็บไซต์ภาษาไทย เว็บไซต์ภาษาอังกฤษ
กระทรวงวัฒนธรรม
pic
สถาบันพระมหากษัตริย์กับศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
 
สถาบันพระมหากษัตริย์กับศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม >> พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว >> ภาพประวัติศาสตร์แห่งความทรงจำ
ขอเชิญอ่านและดาวน์โหลดหนังสือ ของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช(ทั้งในรูปแบบของ e-book และ ไฟล์ PDF)

วันที่ 1 มี.ค. 2560
 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช
 
          
 
  

 
หนังสือ๙๙พระบรมราโชวาท
น้อมนำราษฎร์ร่มเย็นเป็นสุขศานต์
 
         
 
                                             
 
 

คำศัพท์ที่เกี่ยวเนื่องกับ
งานพระราชพิธีพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
 
         
 
 
 
                                         
คำศัพท์ที่เกี่ยวเนื่องกับงานพระราชพิธีพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ฉบับปรับปรุง
 
         
 
 
                                               
                

ประมวลภาพเหตุการณ์งานพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ชุดที่ ๑ เล่มที่ ๑ กรุงเทพมหานคร
 

         
 
 
                                        
 
ประมวลภาพเหตุการณ์งานพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ชุดที่ ๑ เล่มที่ ๒ ส่วนภูมิภาค
 
         
 
 
                                             
      ประมวลภาพเหตุการณ์งานพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ชุดที่ ๑ เล่มที่ ๓ นานาอารยประเทศ
 
         
 
 
                                        

ประมวลภาพเหตุการณ์งานพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ชุดที่ ๒ เล่มที่ ๑ กรุงเทพมหานคร
 
         
 
 
                                               

ประมวลภาพเหตุการณ์งานพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ชุดที่ ๒ เล่มที่ ๒ ส่วนภูมิภาค
 
         
 
                                        
ประมวลภาพเหตุการณ์งานพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ชุดที่ ๒ เล่มที่ ๓ นานาอารยประเทศ
 
         
 
                                                
ประมวลภาพเหตุการณ์งานพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ชุดที่ ๓ เล่มที่ ๑ กรุงเทพมหานคร
 
         
 
                                          
ประมวลภาพเหตุการณ์งานพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ชุดที่ ๓ เล่มที่ ๒ ส่วนภูมิภาค
 
         
 
                                                 
ประมวลภาพเหตุการณ์งานพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ชุดที่ ๓ เล่มที่ ๓ นานาอารยประเทศ
 
         
 
                                        
ประมวลภาพเหตุการณ์งานพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
 ชุดที่ ๔ เล่มที่ ๑ กรุงเทพมหานคร
 
         
                                                  
ประมวลภาพเหตุการณ์งานพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ชุดที่ ๔ เล่มที่ ๒ ส่วนภูมิภาค
 
         
 
                                       
ประมวลภาพเหตุการณ์งานพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ชุดที่ ๔ เล่มที่ ๓ นานาอารยประเทศ
 
         
 
                                                  
ประมวลภาพเหตุการณ์งานพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
ชุดที่ ๕ เล่มที่ ๑ กรุงเทพมหานคร
 
       

lประมวลภาพเหตุการณ์งานพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ชุดที่ ๕ เล่มที่ ๒ ส่วนภูมิภาค
 
                                     
ประมวลภาพเหตุการณ์งานพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ชุดที่ ๕ เล่มที่ ๓ นานาอารยประเทศ
 
         

ประมวลภาพเหตุการณ์งานพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ชุดที่ ๖ เล่มที่ ๑ กรุงเทพมหานคร
 
                                            
ประมวลภาพเหตุการณ์งานพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ชุดที่ ๖ เล่มที่ ๒ ส่วนภูมิภาค
 
            

ประมวลภาพเหตุการณ์งานพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ชุดที่ ๖ เล่มที่ ๓ นานาอารยประเทศ
 
              

นโยบายเว็บไซต์|นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล|นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์
Copyright 2559 - กระทรวงวัฒนธรรม - All Right Reserved

Valid HTML 4.01 Transitional

จำนวนผู้เยี่ยมชม