เว็บไซต์ภาษาไทย เว็บไซต์ภาษาอังกฤษ
กระทรวงวัฒนธรรม
pic
สถาบันพระมหากษัตริย์กับศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
 
ศูนย์ข่าว วธ. >> ข่าวประชาสัมพันธ์
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม แจงเข้มมาตรการควบคุมร้านเกม

วันที่ 22 เม.ย. 2560
           นางพิมพ์รวี วัฒนวรางกูร อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) กระทรวงวัฒนธรรม ชี้แจงกรณีข่าวที่สื่อมวลชนนำเสนอว่า มาตรการควบคุมร้านเกมของภาครัฐล้มเหลว จากเหตุการณ์ที่มีเด็กอายุ ๑๔ ปี ถูกรุมโทรมภายในร้านเกม ในจังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งกระทรวงวัฒนธรรมได้สั่งการให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่าผู้ประกอบกิจการ ร้านเกมดังกล่าว ได้กระทำการฝ่าฝืน พ.ร.บ.ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๕๙ การประกอบกิจการร้านวีดิทัศน์จะต้องกระทำในวัน เวลา และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง ว่าด้วยการขออนุญาตและการประกอบกิจการร้านวีดิทัศน์ พ.ศ.๒๕๕๒ หมวด ๒ ข้อ ๑๒(๑) ให้เด็กอายุต่ำกว่าสิบห้าปีเข้าใช้บริการนอกเวลาที่กำหนด คือตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๐ น. แต่ไม่เกิน ๒๐.๐๐ น. และปล่อยให้มีการสูบบุหรี่ สารเสพติด หรือดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ภายในร้านวีดิทัศน์ และยังกระทำการฝ่าฝืนคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๒/๒๕๕๘ เรื่องมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแข่งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในทาง และการควบคุมสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้าย กับสถานบริการ ข้อ ๔(๑) ห้ามมิให้ผู้ประกอบกิจการ สถานบริการ หรือสถานประกอบการใดที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการยินยอม หรือปล่อยปละละเลยให้ผู้มีอายุต่ำกว่ายี่สิบปีบริบูรณ์เข้าไปใช้บริการ อีกด้วย
 
          ในขณะนี้ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ได้เร่งรัดให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี ในฐานะเจ้าหน้าที่ตาม พ.ร.บ.ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้ดำเนินการปิดสถานประกอบการ (ร้านเกมที่เกิดเหตุ) และเร่งประสานงานกับสถานีตำรวจภูธรด่านช้าง เพื่อนำสำนวนการส่งฟ้องมาเป็นเอกสารหลักฐานประกอบการดำเนินการเสนอนาย ทะเบียนประจำจังหวัด(ผู้ว่าราชการจังหวัด) เพื่อเพิกถอนใบอนุญาตตามกฎหมายต่อไป
 
          โดยที่ผ่านมา กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม มีมาตรการคุมร้านวีดิทัศน์(ร้านเกม) ให้ประกอบกิจการภายใต้กฎหมายอย่างเคร่งครัด ประกอบด้วย ๑)มีการตรวจร้านเกมเพื่อป้องปรามและเฝ้าระวัง เป็นประจำทุกเดือน ร้านจะได้รับการตรวจจากเจ้าพนักงานโดยเฉลี่ยเดือนละ ๑ ครั้ง ซึ่งการตรวจร้านเกมมี ๓ ลักษณะ คือ ตรวจก่อนออกใบอนุญาต ตรวจป้องปรามและเฝ้าระวัง และตรวจตามข้อร้องเรียน ๒)มีการดำเนินการตามกฎหมาย สำหรับร้านเกมที่ทำผิด พ.ร.บ.ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ จะถูกลงโทษ โดยการพักใช้ใบอนุญาต กับการเพิกถอนในอนุญาต
 
          นอกจากนี้ ยังได้เพิ่มมาตรการที่มีความเข้มงวดต่อการตรวจสถานประกอบกิจการร้านเกม เพื่อป้องปรามและเฝ้าระวังให้มากขึ้น เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ที่ไม่เหมาะสม ทั้งยังได้สร้างแรงจูงใจให้ร้านเกมปฏิบัติตามกฎหมาย ประกอบกิจการด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม จากการดำเนินงานโครงการร้านเกมสีขาวเพื่อเยาวชนทั่วประเทศ มาตั้งแต่ปี ๒๕๕๑ จนถึงปัจจุบัน
 
          นางพิมพ์รวี กล่าวทิ้งท้ายว่า สวธ.ขอให้กำลังใจร้านเกมที่ประกอบกิจการด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งใน กรุงเทพมหานครมีร้านเกม ๘,๓๙๖ ร้าน ส่วนภูมิภาคมีจำนวนถึง ๒๗,๕๐๒ ร้าน จึงขอเชิญชวนผู้ปกครอง และสังคม ช่วยกันเฝ้าระวังและแจ้งเบาะแสร้านเกมที่มีปัญหา ได้ที่สายด่วนวัฒนธรรม ๑๗๖๕

นโยบายเว็บไซต์|นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล|นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์
Copyright 2559 - กระทรวงวัฒนธรรม - All Right Reserved

Valid HTML 4.01 Transitional

จำนวนผู้เยี่ยมชม