เว็บไซต์ภาษาไทย เว็บไซต์ภาษาอังกฤษ
กระทรวงวัฒนธรรม
pic
สถาบันพระมหากษัตริย์กับศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
 
สถาบันพระมหากษัตริย์
กับศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
หน้าหลัก >> สถาบันพระมหากษัตริย์กับศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
 
ค้นหา :
 
สถาบันพระมหากษัตริย์กับศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
  folder พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
  folder สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
  folder สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
  folder สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
  folder สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
  folder ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
  folder พระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี
  folder พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
  folder พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
  folder พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์
  folder พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ
  folder พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์
  folder พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ
pic
สื่อวีดิทัศน์ สารคดี ภาพยนตร์ ในหลวงรัชกาลที่ ๙ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
pic
เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙
กระทรวงวัฒนธรรมขอเชิญชมสารคดีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐
pic
สารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ
pic
ขอเชิญอ่านและดาวน์โหลดหนังสือ ของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช(ทั้งในรูปแบบของ e-book และ ไฟล์ PDF)
pic
ขอเชิญอ่านและดาวน์โหลดหนังสือ ของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช(ทั้งในรูปแบบของ e-book และ ไฟล์ PDF)
pic
สารคดี "ทรงสถิตในดวงใจไทยนิรันดร์" พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
pic
ภาพยนตร์พระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
pic
งานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
pic
พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
พระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี
pic
เพลงพระราชาผู้ทรงธรรม
เพลงพระราชาผู้ทรงธรรม
pic
จากปรัญญาของเศรษฐกิจ พอเพียงสู่การปฏิบัติ
คนไทยเริ่มเรียนรู้เกี่ยวกับสาระสำคัญหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๑๗ จากการที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงเตือนล่วงหน้าให้มีความระมัดระวัง เกี่ยวกับความสมดุลด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และทรงแนะ แนวทางการพัฒนาประเทศอย่าง “เป็นลำดับขั้น”
pic
การทรงงานพัฒนา ประเทศของพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ (สศช.)
pic
การ์ตูนเศรษฐกิจพอเพียง นำสู่สังคมอยู่เย็น เป็นสุขร่วมกัน
เนื่องในวโรกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา
pic
พระมหากษัตริย์นักพัฒนา เพื่อประโยชน์สุข สู่ปวงประชา
“...คำว่า “พัฒนา” ก็หมายถึงทำให้มั่นคง ทำให้ก้าวหน้า การพัฒนาประเทศก็ทำให้บ้านเมืองมั่นคงมีความเจริญ ความหมายของการพัฒนาประเทศนี้ก็เท่ากับ
pic
เรียนรู้หลักการทรงงาน ในพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว
พระราชกรณียกิจที่พระองค์ทรงปฏิบัติ นับตั้งแต่เสด็จขึ้นเถลิงถวัลย์สิริราชสมบัติในปี ๒๔๘๙ แสดงให้เห็นถึงพระเมตตาและพระมหากรุณาธิคุณ
pic
เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
พระปรีชาสามารถและพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระราชดำรัสชี้แนะปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง เ
pic
คำอธิบายพระราชสมัญญา “อัคราภิรักษศิลปิน”
พระราชสมัญญานี้อ่านว่า อัก-คะ-รา-พิ-รัก-สิน-ละ-ปิน คำว่า อัคร หมายถึง ยิ่งใหญ่ เป็นเลิศเป็นยอด คำว่า อภิรักษ์
pic
บทเพลงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
บทเพลงเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ เพลง อัคราภิรักษ์
pic
ขอเชิญเข้าเผ้ารับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
ขอเชิญเข้าเผ้ารับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
1 2 ถัดไป >>

การปฏิเสธความรับผิดนโยบายเว็บไซต์|นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล|นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์