เว็บไซต์ภาษาไทย เว็บไซต์ภาษาอังกฤษ
กระทรวงวัฒนธรรม
pic
สถาบันพระมหากษัตริย์กับศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
 
สถาบันพระมหากษัตริย์
กับศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
หน้าหลัก >> พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 
ค้นหา :
 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
pic
สื่อวีดิทัศน์ สารคดี ภาพยนตร์ ในหลวงรัชกาลที่ ๙ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (18 ต.ค. 2560)
pic
ขอเชิญอ่านและดาวน์โหลดหนังสือ ของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช(ทั้งในรูปแบบของ e-book และ ไฟล์ PDF) (3 พ.ค. 2560)
pic
ขอเชิญอ่านและดาวน์โหลดหนังสือ ของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช(ทั้งในรูปแบบของ e-book และ ไฟล์ PDF) (2 พ.ค. 2560)
pic
สารคดี "ทรงสถิตในดวงใจไทยนิรันดร์" พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (27 มี.ค. 2560)
pic
ภาพยนตร์พระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (22 ก.พ. 2560)
pic
งานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (22 ก.พ. 2560)
pic
พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (26 ต.ค. 2559)
pic
เพลงพระราชาผู้ทรงธรรม (8 พ.ย. 2558)
เพลงพระราชาผู้ทรงธรรม
pic
จากปรัญญาของเศรษฐกิจ พอเพียงสู่การปฏิบัติ (7 พ.ย. 2558)
คนไทยเริ่มเรียนรู้เกี่ยวกับสาระสำคัญหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๑๗ จากการที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงเตือนล่วงหน้าให้มีความระมัดระวัง เกี่ยวกับความสมดุลด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และทรงแนะ แนวทางการพัฒนาประเทศอย่าง “เป็นลำดับขั้น”
pic
การทรงงานพัฒนา ประเทศของพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (6 พ.ย. 2558)
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ (สศช.)
pic
การ์ตูนเศรษฐกิจพอเพียง นำสู่สังคมอยู่เย็น เป็นสุขร่วมกัน (5 พ.ย. 2558)
เนื่องในวโรกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา
pic
พระมหากษัตริย์นักพัฒนา เพื่อประโยชน์สุข สู่ปวงประชา (4 พ.ย. 2558)
“...คำว่า “พัฒนา” ก็หมายถึงทำให้มั่นคง ทำให้ก้าวหน้า การพัฒนาประเทศก็ทำให้บ้านเมืองมั่นคงมีความเจริญ ความหมายของการพัฒนาประเทศนี้ก็เท่ากับ
pic
เรียนรู้หลักการทรงงาน ในพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว (3 พ.ย. 2558)
พระราชกรณียกิจที่พระองค์ทรงปฏิบัติ นับตั้งแต่เสด็จขึ้นเถลิงถวัลย์สิริราชสมบัติในปี ๒๔๘๙ แสดงให้เห็นถึงพระเมตตาและพระมหากรุณาธิคุณ
pic
เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง (2 พ.ย. 2558)
พระปรีชาสามารถและพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระราชดำรัสชี้แนะปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง เ
1

การปฏิเสธความรับผิดนโยบายเว็บไซต์|นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล|นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์