เว็บไซต์ภาษาไทย เว็บไซต์ภาษาอังกฤษ
กระทรวงวัฒนธรรม
pic
สถาบันพระมหากษัตริย์กับศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
 
หน้าหลัก >> สำหรับบุคลากรกระทรวง
สำหรับบุคลากรกระทรวง
  folder การพัฒนาองค์กร วธ.
  folder ฝึกอบรม/กิจกรรม
  folder รายงานและตัวชี้วัด
  folder เอกสารการประชุมผู้บริหารระดับสูง
  folder ระบบสารสนเทศ วธ.
  folder ดาวน์โหลด
pic โครงการอบรมรากวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
pic คู่มือการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่สายตรวจวัฒนธรรมแนะนำการแต่งกายที่เหมาะสมสำหรับประชาชน
pic เอกสารดาวน์โหลด
pic คำประกาศเจตจำนง "ชื่อสัตย์สุจริตในการบริหารและปฎิบัติงานของแผ่นดิน" โดย นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
pic เอกสารประกอบการประชุมสัมมนา เรื่อง นโยบายและแนวทางการขับเคลื่อน การดำเนินงานกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปี งบประมาณ 2559 ระหว่างวันที่ 26-27 กันยายน 2559
pic เอกสารประกอบการประชุมสัมมนา เรื่องการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายประเทศไทย 4.0 ด้านวัฒนธรรม
pic ระบบรากวัฒนธรรม(ผู้นำเข้าข้อมูล)
pic ระบบรากวัฒนธรรม(ผู้อนุมัติข้อมูล)
pic ระบบรากวัฒนธรรม(หลังบ้าน)
pic ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (ใช้ผ่านระบบเครือข่ายภายใน intranet)
pic ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (ใช้ผ่านระบบเครือข่ายภายใน intranet)
pic ระบบหนังสือเวียน (ใช้ผ่านระบบเครือข่ายภายใน intranet)
pic ระบบการจองอิเล็กทรอนิกส์ (ใช้ผ่านระบบเครือข่ายภายใน intranet)
pic ระบบข่าวประชาสัมพันธ์ (ใช้ผ่านระบบเครือข่ายภายใน intranet)
pic ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (mail)
pic ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (webmail)
pic ระบบติดตามและประเมินผลโครงการ(ใช้ผ่านระบบเครือข่ายภายใน intranet)
pic ระบบศูนย์ข้อมุลกลางเพื่อรายงานศูนย์ปฏิบัติการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
pic ระบบศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงวัฒนธรรม
pic ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ว่าด้วยจรรยาข้าราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม และสำนักงานรัฐมนตรี พ.ศ.๒๕๕๙
1 2 ถัดไป >>

นโยบายเว็บไซต์|นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล|นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์
Copyright 2559 - กระทรวงวัฒนธรรม - All Right Reserved

Valid HTML 4.01 Transitional

จำนวนผู้เยี่ยมชม