เกี่ยวกับสำนักงาน
ประวัติสำนักงาน


 

ประวัติสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช

          สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดตั้งขึ้นจากพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง  ทบวง กรม พ.. ๒๕๔๕ และมาตรา ๑๒๐ จากบทบัญญัติภารกิจที่เกี่ยวกับการศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมรวมทั้งอัตรากำลังและข้าราชการของกระทรวงศึกษาส่วนของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเฉพาะที่เกี่ยวกับฝ่ายศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม รวมทั้งอัตรากำลังและสำนักงานศึกษาธิการอำเภอเฉพาะงานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ได้ถูกตัดโอนงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมตั้งแต่วันที่ ๙ ตุลาค ๒๕๔๕ กฎหมายมีผลใช้บังคับประกอบกับกระทรวงวัฒนธรรมมี คำสั่งที่ สป. ๕๙/๒๕๔๕ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ กำหนดให้วัฒนธรรมจังหวัดเป็นหน่วยงานเทียบเท่ากองในสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม  ปฏิบัติราชการของกระทรวงทั้งในระดับจังหวัดและอำเภอและมอบหมายราชการพลเรือนสามัญสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมปฏิบัติหน้าที่ราชการของจังหวัดต่าง ๆ (โดยตำแหน่งเลขที่ลำดับต้นวัฒนธรรมจังหวัด๗ว.) ในแต่ละจังหวัดเป็นหัวหน้าสำนักงานและผู้บังคับบัญชาข้าราชการของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดในฐานะผู้อำนวยการกอง  โดยให้ข้าราชการทุกคนปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดหรืออำเภอปฏิบัติอยู่เดิมมีข้าราชการในจังหวัดหรืออำเภอ ตามที่เคยปฏิบัติเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญทั้งหมด  ตามกฎกระทรวง   การแบ่งส่วนราชการ  สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม  กระทรวงวัฒนธรรม  .. ๒๕๔๙  มีผลให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดซึ่งเดิมเป็นราชการบริหารส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค  ถูกกำหนดเป็นราชการบริหารส่วนภูมิภาค ซึ่งได้ประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๓ ตอนที่ ๖๕ ก วันที่ ๒๑ มิถุนายน พ..๒๕๔๙

          ปัจจุบันสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด เป็นหน่วยงานส่วนภูมิภาค ที่ขึ้นตรงต่อ  ผู้ว่าราชการจังหวัด และสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ซึ่งมีหน้าที่ให้บริการประชาชนและสนับสนุนส่งเสริมประชาชนกลุ่มบุคคลองค์กรเอกชนตลอดจนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีส่วนร่วมในภารกิจและแนวทางการบริหารตามภารกิจต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนมากยิ่งขึ้น

ขนาด/ที่ตั้ง

          ขนาดสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้รับสิทธิครอบครองอาคารสถานที่โดยได้รับอนุญาตใช้พื้นที่เป็นการถาวรจากผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช อายุของอาคาร ๓๕  ปีขึ้นไป บริเวณภายในอาคารมีการปรับปรุงซ่อมแซมโดยได้รับงบประมาณจากสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมและจากการบริจาค จำนวน ๘๕๐,๐๐๐ บาท (แปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วนปัจจุบัน อาคารมีความมั่นคงแข็งแรงมีความเหมาะสมเพียงพอในการใช้งาน  มีข้าราชการปฏิบัติงานในสำนักงาน จำนวน ๓๔ คน พื้นที่ใช้สอยของสำนักงาน ประกอบด้วยห้องปฏิบัติการและห้องประกอบ  จำนวน ๙ ห้อง  ดังนี้

. ห้องวัฒนธรรมจังหวัด      มีพื้นที่ ๖๓  ตารางเมตร

. ห้องปฏิบัติงานของนักวิชาการวัฒนธรรม    มีพื้นที่  ๑๙๒   ตารางเมตร

. ห้องประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัด    มีพื้นที่   ๒๓  ตารางเมตร

. ห้องน้ำ   มีพื้นที่   ๑๐   ตารางเมตร

. ห้องอื่นๆ ในลักษณะการใช้งาน

          - ห้องธุรการ /งานสารบรรณ   มีพื้นที่  ๓๐ ตารางเมตร

          - ห้องสืบค้นข้อมูล   มีพื้นที่  ๒๓ ตารางเมตร

          - ห้องครุภัณฑ์-พัสดุ   มีพื้นที่  ๓๗.๒๐ ตารางเมตร

          - ห้องใช้สอยอื่น ๆ  มีพื้นที่    ตารางเมตร

ที่ตั้ง

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นหน่วยงานส่วนภูมิภาค สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ตั้งอยู่ที่ ๔๘๑ ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช ชั้น ๒ (หลังเดิมถนนราชดำเนิน  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ๘๐๐๐๐ โทรศัพท์ ๐-๗๕๓๕-๘๓๓๖ , ๐-๗๕๓๑-๐๐๕๗  โทรสาร. -๗๕๓๓-๗๘๑๑

หัวข้อ
Download
ประวัติสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« ธันวาคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด


สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช(หลังเดิม) ชั้น ๒
ถ.ราชดำเนิน ต.ในเมือง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๐๐๐
 
สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม