เกี่ยวกับสำนักงาน
วิสัยทัศน์


 
วิสัยทัศน์สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช :
 
          องค์กรคุณธรรม  วัฒนธรรมสร้างสรรค์  สู่สังคมดี อย่างยั่งยืน
 
พันธกิจ

๑. เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ให้มีการรักษาสืบทอด

และพัฒนาอย่างยั่งยืน

๒. สร้างจิตสำนึก สร้างค่านิยมและวิถีชีวิตที่ดีงามในสังคมไทย

๓. ส่งเสริมการพัฒนา และต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ

๔. ศึกษา วิจัย บริหารจัดการองค์ความรู้ และสร้างนวัตกรรมด้านศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม

๕. ส่งเสริมและพัฒนาความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรม เพื่อสร้างเครือข่ายในพื้นที่และภูมิภาค

ประเด็นยุทธศาสตร์

๑. เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และพัฒนากลไกในการอนุรักษ์ และสืบทอดวัฒนธรรม

๒. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และความเป็นไทย

๓. ส่งเสริมการพัฒนาทุนทางวัฒนธรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ

๔. ศึกษา วิจัย มรดกภูมิปัญญา มาสร้างองค์ความรู้ เผยแพร่ และสีบทอด ด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม

๕. พัฒนาศักยภาพและบริหารจัดการเครือข่ายทางวัฒนธรรม ในพื้นที่และภูมิภาค

เป้าประสงค์

๑. ประชาชนมีส่วนร่วมในการเทิดทูน สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และสืบทอดมรดก ทางวัฒนธรรม

๒. เสริมสร้างเด็ก เยาวชนและประชาชน มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม ความเป็นไทยที่ดีงาม

๓. พัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์สินค้าและบริการทางวัฒนธรรม

๔. ชุมชนเข้มแข็ง มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

๕. ประชาชนเข้าถึงองค์ความรู้ด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น

๖. เป็นศูนย์กลางข้อมูลแหล่งเรียนรู้ด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

๗. มีเครือข่ายความร่วมมือด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม

๘. เสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม

กลยุทธ์
๑. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมสนองงานสำคัญธำรงรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
๒. ส่งเสริม สนับสนุน ฟื้นฟู สืบทอด มรดกทางวัฒนธรรม
๓. รณรงค์ ปลูกฝัง เด็ก เยาวชน และประชาชนให้มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม ความเป็นไทย ที่ดีงาม
๔. เสริมสร้างค่านิยมหลักคนไทย ๑๒ ประการ
๕. ส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าและบริการทางวัฒนธรร
. พัฒนา เพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรทางวัฒนธรรม
๗. ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคล/กลุ่มบุคคลเครือข่ายทางศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
๘. ส่งเสริมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมให้มีความเข้มแข็ง
๙. พัฒนาระบบการให้บริการข้อมูลด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมให้มีคุณภาพ โดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศมา
ใช้ในการบริหารจัดการ

๑๐. ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเครือข่ายทางด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม

๑๑. ส่งเสริมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่ายทางวัฒนธรรมในพื้นที่และภูมิภาค

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« ธันวาคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด


สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช(หลังเดิม) ชั้น ๒
ถ.ราชดำเนิน ต.ในเมือง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๐๐๐
 
สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม