เกี่ยวกับสำนักงาน
โครงสร้างองค์กร


 

โครงสร้างการแบ่งงานภายในและหน้าที่ความรับผิดชอบ

ของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช

*****************


นางกฤตษญา ตระบันพฤกษ์
วัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช


                                     
                                                     
    นางทิพย์ทิวา นพรัตน์             นางสาวอุไรวรรณ  แดงงาม            นางสาววรรณา  สายรัตน์
  นวก.ชำนาญการพิเศษ               นวก.ชำนาญการพิเศษ                นวก.ชำนาญการพิเศษ

   ผอ.กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ                  ผอ.กลุ่มส่งเสริมฯ                        ผอ.กลุ่มกิจการพิเศษ
                                                                   
                                                              
   
                                       
 นางสาวกิตติมา  สนธิเมือง
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปโครงสร้างและอัตรกำลัง สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช

- ข้อมูลทั่วไปสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช (ดาวน์โหลด)

- ฝ่ายบริหารทั่วไป (ดาวน์โหลด)

- กลุ่มยุทธศาสตร์และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม (ดาวน์โหลด)

- กลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม (ดาวน์โหลด)

- กลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน (ดาวน์โหลด)


สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช แบ่งเป็นฝ่าย/กลุ่ม โดยมีอัตรากำลังทั้งหมด๕๑ อัตรา ดังนี้


วัฒนธรรมจังหวัด
ฝ่ายบริหารทั่วไป
กลุ่มยุทธศาสตร์และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม
อำนวยการระดับสูง
นักจัดการงานทั่วไป
นักวิชาการเงินและบัญชี
รวม
ผอ.กลุ่มฯ
นักวิชาการวัฒนธรรม
รวม

กลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
กลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน
ผอ.กลุ่มฯ
นักวิชาการวัฒนธรรม
รวม
นักวิชาการวัฒนธรรม
พนักงานราชการ
รวม
๑๖
๑๗

พนักงานจ้างเหมาบริการ

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธี

พนักงานขับรถ

แม่บ้าน

อาสาสมัครวัฒนธรรม

รวม

๑๒

๑๙


ข้อมูลบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์

รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

๑. นายสมพงษ์ มากมณี

๒. นายไตรรัตน์ ไชยรัตน์

๓. นายสนั่น สนธิเมือง

๔. นางเรืองอุไร บุญช่วยชูพันธ์ุ

วัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช

นางกฤตษญา ตระบันพฤกษ์

ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๑๒ นครศรีธรรมราช

นางเสริมกิจ ชัยมงคล

ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาตินครศรีธรรมราช

นางสาวสุขกมล วงค์สวรรค์

หัวหน้าหอสมุดแห่งชาตินครศรีธรรมราช

นางพรทิพย์ โพธิ์ทอง

หัวหน้าหอจดหมายเหตุนายกรัฐมนตรีพลเอกเปรม ติณสูลานนท์

นางสาวอรอุมา สมบูรณ์ทรัพย์

ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช

นายศิวพงศ์ กั้งสกุล

ผู้อำนวยการวิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช

นางอารี สีลาพันธ์

ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช

ผศ.ฉัตรชัย ศุกระกาญจน์

*****************
 


แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« ธันวาคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด


สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช(หลังเดิม) ชั้น ๒
ถ.ราชดำเนิน ต.ในเมือง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๐๐๐
 
สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม