หน้าหลัก >> ภาพกิจกรรม
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดภาพกิจกรรม ข่าว/บทความทั้งหมด
ภาพกิจกรรม
นางกฤตษญา ตระบันพฤกษ์ วัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าร่วมประชุมจัดเตรียมความพร้อมการจัดงานยกหมฺรับ การประกวดหมฺรับและขบวนแห่หมฺรับ งานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ ประจำปี ๒๕๖๕ (21 ก.ย. 2565)
นางกฤตษญา ตระบันพฤกษ์ วัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบหมายให้บุคลากรภายในสังกัดสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมบริจาคโลหิต ฝ่าวิกฤต COVID โลหิตขาดแคลน (21 ก.ย. 2565)
นางกฤตษญา ตระบันพฤกษ์ วัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบหมายให้นางสาวเปมิกา เสวีพงศ์ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าร่วมกิจกรรม(Kick off) ทางม้าลายปลอดภัย วินัยดี "หยุด ก่อนทางม้าลาย" (21 ก.ย. 2565)
สำนักงานวัฒนธรมจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยนางกฤตษญา ตระบันพฤกษ์ วัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมประชันหนังตะลุง ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (20 ก.ย. 2565)
นางกฤตษญา ตระบันพฤกษ์ วัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบและงานกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี ๒๕๖๕ (20 ก.ย. 2565)
นางกฤตษญา ตระบันพฤกษ์ วัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราชมอบหมายให้นายคำนึง จะระนิล นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ เป็นคณะทำงานสรรหาปราชญ์เกษตร ของแผ่นประจำปี ๒๕๖๖ (20 ก.ย. 2565)
นางกฤตษญา ตระบันพฤกษ์ วัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบหมายให้นางสาวกิตติมา สนธิเมือง หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปประชุมติดตามและขับเคลื่อนการดำเนินงานภารกิจพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน (20 ก.ย. 2565)
นางกฤตษญา ตระบันพฤกษ์ วัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบหมายให้นางชลิดา รักษาสัตย์ นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ และนางสาวเปมิกา เสวีพงศ์ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าร่วมการฝึกอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศภูมิปัญญาผ้าไทย (19 ก.ย. 2565)
นางกฤตษญา ตระบันพฤกษ์ วัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบหมายให้นางสาววรรณา สายรัตน์ นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการพิเศษพร้อมด้วยคณะทำงานติดตามประเมินผลโครงการเงินอุดหนุนการจัดกิจกรรมบูรณะศาสนสถาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (19 ก.ย. 2565)
นางกฤตษญา ตระบันพฤกษ์ วัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบหมายให้นางสาวจีรนันท์ ญาติพัฒ นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการและนางสาวมนัสนันท์ ขาวทอง นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ จัดเตรียมสถานที่พิธีเปิดลานวัฒนธรรมและกิจกรรมประชุนหนังตะลุง (19 ก.ย. 2565)
นางกฤตษญา ตระบันพฤกษ์ วัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบหมายให้นางสาววรรณา สายรัตน์ ผอ.กลุ่มกิจกรรมพิเศษ นางสุภาภรณ์ วัฒนสงค์ นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช ดำเนินการจับฉลากแบ่งสายการประชันหนังตะลุง (16 ก.ย. 2565)
นางกฤตษญา ตระบันพฤกษ์ วัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบหมายให้เจ้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ (15 ก.ย. 2565)
นางกฤตษญา ตระบันพฤกษ์ วัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบหมายให้ นางสาววรรณา สายรัตน์ นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการพิเศษ นำคณะนักวิชาการวัฒนธรรมลงพื้นที่ติดตามประเมินผลโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนการจัดกิจกรรมบูรณะศาสนสถาน (15 ก.ย. 2565)
างกฤตษญา ตระบันพฤกษ์ วัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบหมายให้ นางภาพพิมพ์ ชุมทอง นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการเข้าประชุมคณะกรรมการหมอพื้นบ้านจังหวัดนครศรีธรรมราช (15 ก.ย. 2565)
นางทิพย์ทิวา นพรัตน์ นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน วัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานระบบ New GFMIS Thai (15 ก.ย. 2565)
นางกฤตษญา ตระบันพฤกษ์ วัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบหมายนางสาววนิดา จิตต์ตั้ง นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ ผู้ประสานงานวัฒนธรรมอำเภอหัวไทรร่วมกับคณะกรรมการอำเภอหัวไทรตรวจสถานที่ต่อใบอนุญาตโรงแรม (14 ก.ย. 2565)
นางกฤตษญา ตระบันพฤกษ์ วัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบหมายบุคลากรสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าร่วมพิธีบวงสรวง จุดที่ ๒ พระราชานุสาวรีย์พระเจ้าศรีธรรมาโศกราช (14 ก.ย. 2565)
นางกฤตษญา ตระบันพฤกษ์ วัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช ดำเนินการพิจารณาตัดสินการประชันหนังตะลุง ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบและงานกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี ๒๕๖๕ (14 ก.ย. 2565)
นางกฤตษญา ตระบันพฤกษ์ วัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบหมายให้ข้าราชการที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นเกียรติในการประกวดผลงานนวัตกรรมเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยเชิงคุณภาพรอบลงพื้นที่ (14 ก.ย. 2565)
นางกฤตษญา ตระบันพฤกษ์ วัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบหมายนางสาวกิตติมา สนธิเมือง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยบุคลากรฝ่ายบริหารทั่วไป เข้าร่วมการสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง การดำเนินการเกี่ยวกับความผิดวินัยการเงินการคลัง (14 ก.ย. 2565)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป >>

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« ตุลาคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด


สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช(หลังเดิม) ชั้น ๒
ถ.ราชดำเนิน ต.ในเมือง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๐๐๐
 
สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม