หน้าหลัก >> ภาพกิจกรรม
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดภาพกิจกรรม ข่าว/บทความทั้งหมด
ภาพกิจกรรม
นางกฤตษญา ตระบันพฤกษ์ วัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้กล่าวรายงานพิธีมอบโล่รางวัลโรงเรียนดนตรีไทย ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน ๔ ราย ณ ห้องประชุมศรีวิชัย ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช (28 ต.ค. 2564)
นางกฤตษญา ตระบันพฤกษ์ วัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบหมายให้ นางสาวอุไรวรรณ แดงงาม ผอ.กลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม และนางสาววรรณา สายรัตน์ ผอ.กลุ่มกิจการพิเศษ เข้าร่วมประชุมนำเสนอแผนงานโครงการส่งเสริมคุณธรรมของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช (28 ต.ค. 2564)
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเพลิงศพ นายมาโนชญ์ วิชัยกุล ม.ป.ช.,ม.ว.ม. อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดนครศรีธรรมราช ณ เมรุวัดคงคาวดี (วัดเสาเภา) อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช (28 ต.ค. 2564)
นางกฤตษญา ตระบันพฤกษ์ วัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช และเจ้าหน้าที่ดำเนินการออกตรวจสถานประกอบการร้านเกมส์และโรงภาพยนต์ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชที่อยู่ในความดูแลของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด (27 ต.ค. 2564)
นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมพิธีต้อนรับพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช แต่งตั้งเจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช (ธ) (24 ต.ค. 2564)
นางกฤตษญา ตระบันพฤกษ์ วัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช และเจ้าหน้าที่ร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี ณ วัดชะเมา ตำบลท่าวัง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช (23 ต.ค. 2564)
นางกฤตษญา ตระบันพฤกษ์ วัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราชร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ "พระปิยมหาราช” เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ (23 ต.ค. 2564)
นางกฤตษญา ตระบันพฤกษ์ วัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบหมายนางสาวอุไรวรรณ แดงงาม ผอ.กลุ่มส่งเสริมฯ นางสาววรรณา สายรัตน์ ผอ.กลุ่มกิจการพิเศษ และคณะ ลงพื้นที่ปรึกษาหารือร่วมกับ ผศ.ฉัตรชัย ศุกระกาญจน์ (21 ต.ค. 2564)
นางกฤตษญา ตระบันพฤกษ์ วัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมประชุมคณะทำงานในการจัดพิธีทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย (21 ต.ค. 2564)
นางกฤตษญา ตระบันพฤกษ์ วัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมประชุมมอบหมายนโยบายในการดำเนินงานและภารกิจงานของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ให้กับ ผอ.กลุ่มฯ และหัวหน้าฝ่าย (20 ต.ค. 2564)
นางกฤตษญา ตระบันพฤกษ์ วัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราชและข้าราชการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช ร่วมพิธีมอบเงินพระราชทานพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (20 ต.ค. 2564)
นายไตรรัตน์ ไชยรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธาน นางกฤตษญา ตระบันพฤกษ์ วัฒนธรรมธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช และคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในการนำเสนอวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร เพื่อขึ้นบัญชีเป็นมรดกโลก (20 ต.ค. 2564)
นางกฤตษญา ตระบันพฤกษ์ วัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบหมายให้ นายวัชรเกียรติ พันธอุไร นายคำนึง จะระนิล นักวิชาการชำนาญการ ร่วมปรึกษาหารือกับเครือข่ายวัฒนธรรมอำเภอท่าศาลา เพื่อให้ได้ซึ่งสภาวัฒนธรรมอำเภอท่าศาลาชุดใหม่ (19 ต.ค. 2564)
นางกฤตษญา ตระบันพฤกษ์ วัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบหมายให้ นางสาวอุไรวรรณ แดงงาม นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการพิเศษ (ผอ.กลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม) ดำเนินการประชุมปรึกษาหารือเพื่อให้ได้มาซึ่งคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมอำเภอร่อนพิบูลย์ (19 ต.ค. 2564)
นางกฤตษญา ตระบันพฤกษ์วัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และกลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน ประชุมสรุปผลการปฏิบัติงานกิจกรรม/โครงการในเดือนที่ผ่านมา ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ (15 ต.ค. 2564)
นางกฤตษญา ตระบันพฤกษ์ วัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมพิธีวางพวงมาลา เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (13 ต.ค. 2564)
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช นำโดยนางกฤตษญา ตระบันพฤกษ์ วัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดโครงการรวมใจเทิดไท้สถาบันพระมหากษัตริย์ (13 ต.ค. 2564)
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช กำหนดจัดโครงการนครแห่งธรรมเมืองแห่งศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมสร้างคนดี สังคมดี ด้วยวิถีวัฒนธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (12 ต.ค. 2564)
นางกฤตษญา ตระบันพฤกษ์ วัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ทำการบันทึกวิดีโอกิจกรรมการถ่ายทอดความรู้ พัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาชุมชน (11 ต.ค. 2564)
นางกฤตษญา ตระบันพฤกษ์ วัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยนางสาวอุไรวรรณ แดงงาม ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม และข้าราชการ,เจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่เพื่อถวายทุนการศึกษาแด่พระภิกษุสามเณร (8 ต.ค. 2564)
<< ก่อนหน้า 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ถัดไป >>

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« มิถุนายน 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด


สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช(หลังเดิม) ชั้น ๒
ถ.ราชดำเนิน ต.ในเมือง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๐๐๐
 
สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม