องค์ความรู้ทางวัฒนธรรม >> ประเพณีท้องถิ่น
วันแม่แห่งชาติ

วันที่ 21 ต.ค. 2556
 

 

 วันแม่แห่งชาติ

   

ที่มา  :  สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ  กระทรวงศึกษาธิการ
            ปีรณรงค์และสืบสานงานวัฒนธรรมไทย  ปี ๒๕๓๗ - ๒๕๔๐

สถานที่จัดกิจกรรม
    ตำบลโพธิ์ตาก, ตำบลโพนทอง, ตำบลด่านศรีสุข อำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย

ประวัติความเป็นมา
           วันแม่แห่งชาติหรือที่คนไทยทั่วไปนิยมเรียกกันสั้นๆ ว่า  "วันแม่"  ทุกคนรับทราบและซาบซึ้งกันดี  เนื่องจากวันสำคัญนี้  ตรงกับวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินีนาถ  คือวันที่  ๑๒  สิงหาคม  อันเป็นวันคล้ายวันเสด็จพระราชสมภพและถือว่าเป็นวันแม่แห่งชาติด้วย
           แต่เดิมนั้น  วันแม่ของชาติได้กำหนดเอาวันที่  ๑๕  เมษายนของทุกๆ  ปี  ทั้งนี้เป็นไปตามมติของคณะรัฐมนตรีประกาศรับรอง  เมื่อวันที่  ๒๓  กุมภาพันธ์  พ.ศ.๒๔๙๓  ซึ่งได้พิจารณาเห็นว่าการจัดงานวันแม่ของสำนักงานวัฒนธรรมฝ่ายหญิง  สภาวัฒนธรรมแห่งชาติผู้รับมอบหมายให้จัดงานวันแม่มาตั้งแต่วันที่  ๑๕  เมษายน  พ.ศ.๒๔๙๓  เป็นครั้งแรกเป็นต้นมานั้น  ได้รับความสำเร็จด้วยดี  ด้วยประชาชนให้การสนับสนุนจนสามารถขยายขอบข่ายของงานให้กว้างออกไปได้  การจัดงานไม่เพียงแต่จัดพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาเท่านั้น  แต่ยังจัดให้มีการประกวดแม่ของชาติ  ประกวดคำขวัญวันแม่  ทั้งนี้ก็เพื่อให้เกียรติแก่แม่  และเพื่อเพิ่มความสำคัญของงานวันแม่ให้ยิ่งๆ ขึ้น  ด้วยเหตุนี้งานวันแม่จึงเป็นวันแม่ประจำปีของชาติตามประกาศของรัฐบาล ฯพณฯ จอมพล ป. พิบูลสงคราม (สมัยนั้น) แต่ทั่วไปเรียกกันว่า  วันแม่แห่งชาติ
           ต่อ มาถึง พ.ศ.๒๕๑๙  ทางราชการได้เปลี่ยนใหม่ให้ถือว่าวันเสด็จพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  คือ  วันที่  ๑๒  สิงหาคม  เป็นวันแม่แห่งชาติ  เริ่มในปี พ.ศ.๒๕๑๙  เป็นต้นมา  

กิจกรรมทางวัฒนธรรมที่พึงปฏิบัติ
        anibilliard_green.gif เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ
        anibilliard_green.gif ข้อเสนอแนะและตัวอย่างการจัดกิจกรรมในวันแม่แห่งชาติ  (เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจถึงพระราชกรณียกิจด้านต่างๆ  ที่พระองค์ทรงมีต่อประเทศชาติและพสกนิกรชาวไทย  แก่บุคคลทั่วไปเพื่อตระหนักถึงความสำคัญ
        anibilliard_green.gif  บทบาทหน้าที่ของบุตรที่พึงปฏิบัติต่อมารดา
        anibilliard_green.gif  บทบาทหน้าที่ของมารดาที่พึงปฏิบัติต่อบุตร
        anibilliard_green.gif  ข้อเสนอแนะและตัวอย่างการจัดกิจกรรมในวันแม่แห่งชาติ  (เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของมารดาและบุตรเพื่อนำไปปฏิบัติ ในชีวิตประจำวัน)
       


แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« ตุลาคม 2563 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
     1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด


๖๖๖ ชั้น ๑๕-๒๓ ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐ โทรศัพท์ ๐๒ ๔๒๒ ๘๘๘๘

สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม