ประวัติของหน่วยงาน

วันที่ 16 ธ.ค. 2558
 
ประวัติสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี
 
กระทรวงวัฒนธรรม จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติ ปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.๒๕๔๕ เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๔๕
โดยสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมได้จัดตั้งขึ้นในวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๔๕ และคำสั่งกระทรวงวัฒนธรรมที่ สป.๕๘/๒๕๔๕ ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ กำหนดให้มี สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด เป็นหน่วยงานเทียบเท่ากองในสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ปฏิบัติราชการกระทรวงทั้งในระดับจังหวัดและอำเภอ
 
มีภารกิจด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม โดยการตัดโอนบรรดากิจการ อำนาจหน้าที่ ทรัพย์สิน งบประมาณ หนี้ สิทธิ ภาระผูกพันข้าราชการ ลูกจ้าง
และอัตรากำลังของกระทรวงศึกษาธิการในส่วนของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด/อำเภอ เฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับฝ่ายส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
 
วันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๔๗ กระทรวงวัฒนธรรมได้มีคำสั่งเปลี่ยนแปลงตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด เป็นผู้อำนวยการสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
 
วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๔๙ กระทรวงวัฒนธรรมได้ออกกฎกระทรวง เรื่อง แบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเป็นส่วนราชการภูมิภาค มีหน้าที่ในฐานะตัวแทนของกระทรวงในส่วนภูมิภาค (ลงราชกิจจานุเบกษา ๒๑ มิถุนายน ๒๕๔๙) ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่จังหวัด
โดยมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
 
๑) ประสานงานและปฏิบัติหน้าที่ในฐานะตัวแทนของกระทรวงในส่วนภูมิภาค รวมทั้งดำเนินการประสานและสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมในเขตพื้นที่จังหวัด
 
๒) ส่งเสริมพัฒนาองค์ความรู้ และแหล่งเรียนรู้ด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมในเขตพื้นที่จังหวัด
 
๓) ดำเนินการป้องกันและแก้ไขการเบี่ยงเบนทางวัฒนธรรม โดยประสานหรือร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน
 
๔) จัดทำแผนยุทธศาสตร์เกี่ยวกับงานด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมในเขตพื้นที่จังหวัด
 
๕) ส่งเสริม สนับสนุนและประสานการดำเนินงานของสภาวัฒนธรรมจังหวัด สภาวัฒนธรรมอำเภอและสภาวัฒนธรรมตำบล รวมทั้งหน่วยงานอื่นที่ดำเนินงานด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมเขตพื้นที่จังหวัด
 
๖) ปฏิบัติงานตามกฎหมายในความรับผิดชอบของกระทรวง ซึ่งกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
 
๗) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
 
วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๔๙ เปลี่ยนชื่อตำแหน่งผู้บริหารมาเป็น วัฒนธรรมจังหวัด
 
วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๑กระทรวงวัฒนธรรมได้ออกกฎกระทรวง เรื่อง แบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเป็นราชการส่วนภูมิภาค มีหน้าที่ในฐานะตัวแทนของกระทรวงในส่วนภูมิภาค (แก้ไข/เพิ่มเติม บทบาทหน้าที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด) ลงราชกิจจานุเบกษา ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑)
 
วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๑กระทรวงวัฒนธรรมมีคำสั่ง ๗๓/๒๕๕๑ เรื่อง การกำหนดให้มีสำนักงานวัฒนธรรมอำเภอเป็นหน่วยงานภายในราชการบริหารส่วนภูมิภาคของสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม โดยกำหนดให้มีสำนักงานวัฒนธรรมอำเภอเป็นส่วนราชการประจำอำเภอทุกอำเภอเป็นการภายในของสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมมีฐานะเป็นหน่วยงานเทียบเท่าฝ่ายในสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด โดยมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้
 
๑) ประสานงานและปฏิบัติหน้าที่ในฐานะตัวแทนกระทรวงในส่วนภูมิภาคของอำเภอ รวมทั้งดำเนินการประสานและสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมในอำเภอ
 
๒) ส่งเสริมการพัฒนาองค์ความรู้ และแหล่งเรียนรู้ด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมในอำเภอ
 
๓) ประสานและส่งเสริมการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟูจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นในอำเภอ
 
๔) ส่งเสริม สนับสนุน และประสานการดำเนินงานของสภาวัฒนธรรมอำเภอและสภาวัฒนธรรมตำบล รวมทั้งหน่วยงานอื่นที่ดำเนินงานด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมในอำเภอ
 
๕) ปฏิบัติราชการตามกฎหมายในความรับผิดชอบของกระทรวงซึ่งกำหนดให้เป็นหน้าที่ของนายอำเภอหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
 
๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
« พฤศจิกายน 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
   1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด


ชั้น 3 ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางกะสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม