สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพัทลุงแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว >> สถานที่ท่องเที่ยวทั่วไป
อ่างเก็บน้ำป่าพะยอม

วันที่ 28 ก.ย. 2563

อ่างเก็บน้ำป่าพะยอม
 
ที่ตั้ง หมู่ที่ ๖ ตำบลเกาะเต่า อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง
 
สภาพทั่วไป
      โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริอ่างเก็บน้ำป่าพะยอมเริ่มก่อสร้างเมื่อปลายปี พ.ศ. ๒๕๓๐ ใช้เวลาบุกเบิกป่า ๑ ปี ลักษณะตัวเขื่อนเป็นแบบหินทิ้ง ฐานกว้าง ๒๔ เมตร สูงจากพื้น ๑๓ เมตร ความกว้างของสันเขื่อน ๘ เมตร ยาว ๓๕ เมตร สามารถกักเก็บน้ำได้เต็มที่ประมาณ ๓๕ ล้านลูกบาศก์เมตร พื้นที่น้ำท่วมประมาณ ๓,๕๐๐ ไร่ ใช้เวลาในการก่อสร้างประมาณ ๕ ปี ใช้งบประมาณ ๓๐ ล้าน ชลประทานจังหวัดพัทลุง เป็นผู้รับผิดชอบในการก่อสร้างและบำรุงรักษา ส่งน้ำไปช่วยเหลือเกษตรกรในอำเภอป่าพะยอมและบางส่วนของอำเภอควนขนุนให้สามารถประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรมได้ตลอดปี ในการสร้างอ่างเก็บน้ำได้รับ การสนับสนุนจากประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างดี
 
ประวัติ
      ในการสร้างอ่างเก็บน้ำป่าพะยอมนี้ไดรับน้ำจากคลองทรายขาว คลองบ้านเพรี๊ยะ และลำคลองอื่น ๆ อีกหลายสาย นอกจากนี้ยังมีน้ำจากน้ำตกบริเวณเทือกเขาบรรทัดไหลลงสู่อ่างเก็บน้ำตลอดปี ทำให้ปริมาณเต็มอ่างเก็บก่อนกำหนด นอกจากนั้นยังทำให้เกิดเกาะกลางลำน้ำขึ้นมา ประกอบกับถ้ำที่มีอยู่ก่อนแล้วทำให้เกิดทัศนียภาพที่สวยงาม เหมาะแก่การท่องเที่ยว นอกจากเป็นแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติที่บริสุทธิ์แล้ว ยังสามารถที่จะชมสัตว์ป่า มีกระจง หมู่ป่า เก้ง นิ่ม ชะมด ตะกวด ซึ่งได้รับการอนุรักษ์ให้ใช้ชีวิตแบบธรรมชาติอยู่บนเกาะ อ่างเก็บน้ำป่าพะยอมเป็นสถานที่เพาะพันธุ์สัตว์น้ำโดยธรรมชาติและเป็นแหล่งปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืดของกรมประมง จึงทำให้มีปลาอุดมสมบูรณ์หลายร้อยชนิดถือเป็นแหล่งประกอบอาชีพด้านการประมงแหล่งใหม่ของอำเภอป่าพะยอม จากการที่มีแหล่งน้ำที่ใช้ได้ตลอดปี ทำให้ชาวบ้านสามารถเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรและแปรรูปผลผลิตออกสู่ตลาดได้ตลอดปี
 
เส้นทางการเดินทาง
      ระยะทางห่างจากศาลากลางจังหวัดพัทลุงไปทางทิศเหนือ ประมาณ ๔๑.๖ กิโลเมตร เดินทางโดยรถยนต์ตามเส้นทางถนนหมายเลข ๔ เมื่อถึงสี่แยกโพธิ์ทองเลี้ยวซ้ายตามเส้นทางถนนหมายเลข ๔๑๖๔ ไปจนถึงวัดเขาปู่เลี้ยวขวาขับไปประมาณ ๕ กิโลเมตร จะพบอ่างเก็บน้ำป่าพะยอม
 
ที่มาของข้อมูล วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์และภูมิปัญญา จังหวัดพัทลุง, (กรุงเทพ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, ๒๕๔๔) หน้า ๓๔๕
 
รวบรวมโดย นางจิรภา ช่วยเมือง นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« พฤศจิกายน 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด


สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง และงานประสานขอพระราชทานเพลิง ตั้งอยู่ : ศาลากลางจังหวัดพัทลุง (หลังเก่า) ชั้น ๒
ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ๙๓๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๗๔ ๖๑๗๙๕๘ โทรสาร ๐๗๔ ๖๑๗๙๕๙
 
กลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน ตั้งอยู่ : วัดภูผาภิมุข ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ๙๓๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๗๔ ๖๑๕๓๔๘ โทรสาร ๐๗๔ ๖๑๐๙๐๙
สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม