สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพัทลุงแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว >> สถานที่ท่องเที่ยวทั่วไป
อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำใส

วันที่ 28 ก.ย. 2563

อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำใส
 
ที่ตั้ง หมู่ที่ ๕ ตำบลลานข่อย อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง
 
สภาพทั่วไป
      โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำใสซึ่งเป็นโครงการที่ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ ๕ ตำบลลานข่อย อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง เป็นเขตติดต่อกับอำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช อำเภอรัชดา จังหวัดตรัง อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำใสได้รับน้ำจากคลองห้วยน้ำใส คลองในเตา คลองท่ามุด ห้วยรำพัน ห้วยถ้ำลา ทำให้เกิดทัศนียภาพที่สวยงามเป็นทะเลสาบกลางหุบเขา มีลักษณะภูมิอากาศเย็นสบายเหมาะแก่การท่องเที่ยวซึ่งเดินทางไปได้สะดวก เป็นแหล่งท่องเที่ยวและเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำตามธรรมชาติ นอกจากนั้นยังเป็นแหล่งปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืดของ กรมประมง จึงทำให้มีปลาอุดมสมบูรณ์ ถือเป็นแหล่งประกอบอาชีพด้านประมงแหล่งใหม่อีกแห่งหนึ่งของอำเภอป่าพะยอม
 
ประวัติ
      อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำใส เริ่มก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๔ การก่อสร้างเสร็จสิ้นในปี พ.ศ. ๒๕๓๘ ใช้เวลาในการก่อสร้าง ๕ ปี ความกว้างของสันเขื่อนดิน ๘ เมตร ส่วนที่สูงที่สุดจากท้องลำน้ำเดิม ๔๐ เมตร ความยาวของเขื่อน ๙๔๖ เมตร สามารถกักเก็บน้ำได้เต็มที่ประมาณ ๘๐ ล้านลูกบาศก์เมตร พื้นที่กักเก็บน้ำ ๕,๑๒๕ ไร่ ใช้งบประมาณ ๔๕๐ ล้านบาท ชลประทานจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นผู้รับผิดชอบในการก่อสร้างและบำรุงรักษา ส่งน้ำไปช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกในเขตพื้นที่ ๓ ตำบล ได้แก่ ตำบลลานข่อย อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง ตำบลเกาะขันธ์ ตำบลชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช วัตถุประสงค์หลักในการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำใสเพื่อเป็นแหล่งสนับสนุนโครงการคลองไม้เสียบ นอกจากนั้นยังเป็นการป้องกันและบรรเทาปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังซึ่งมักจะเกิดขึ้นเป็นประจำทุกปีและเป็นการป้องกันบรรเทาปัญหาน้ำเค็มเนื่องจากนำทะเลในฤดูแล้ง และที่สำคัญที่สุดยังเป็นแหล่งน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคให้กับประชาชนในพื้นที่
 
เส้นทางการเดินทาง
      ระยะทางห่างจากศาลากลางจังหวัดพัทลุงไปทางทิศเหนือ ประมาณ ๕๐ กิโลเมตร เดินทางโดยรถยนต์ ตามเส้นทางถนนหมายเลข ๔ เมื่อถึงสี่แยกไม้เสียบเลี้ยวซ้ายตามเส้นทางถนนหมายเลข ๔๒๗๐ ขับรถไปประมาณ ๑๕ กิโลเมตร จะพบอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำใส
 
ที่มาของข้อมูล วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์และภูมิปัญญา จังหวัดพัทลุง, (กรุงเทพ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, ๒๕๔๔) หน้า ๓๔๕ – ๓๕๖
 
รวบรวมโดย นางจิรภา ช่วยเมือง นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« พฤศจิกายน 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด


สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง และงานประสานขอพระราชทานเพลิง ตั้งอยู่ : ศาลากลางจังหวัดพัทลุง (หลังเก่า) ชั้น ๒
ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ๙๓๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๗๔ ๖๑๗๙๕๘ โทรสาร ๐๗๔ ๖๑๗๙๕๙
 
กลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน ตั้งอยู่ : วัดภูผาภิมุข ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ๙๓๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๗๔ ๖๑๕๓๔๘ โทรสาร ๐๗๔ ๖๑๐๙๐๙
สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม