สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพัทลุงแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว >> สถานที่ท่องเที่ยวทั่วไป
อ่างเก็บน้ำคลองป่าบอน

วันที่ 28 ก.ย. 2563

อ่างเก็บน้ำคลองป่าบอน
 
ที่ตั้ง หมู่ที่ ๗ ตำบลทุ่งนารี อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง
 
สภาพทั่วไป
      อ่างเก็บน้ำคลองป่าบอน หนึ่งสถานที่เรียบง่าย แต่แฝงไว้ซึ่งความชวนมอง อ่างเก็บน้ำแห่งนี้ตั้งอยู่ที่ บ้านโหล๊ะหาร หมู่ที่ ๗ ตำบลทุ่งนารี อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง นอกจากสงบสวยงาม และน่าแวะมาเที่ยว อ่างเก็บน้ำคลองป่าบอน เป็นหนึ่งในโครงการที่มีประโยชน์ ช่วยบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และช่วยให้เกษตรกรมีน้ำพอเพียงในการเกษตรรวมทั้งอาชีพเสริม ต้นน้ำคลองป่าบอน เป็นภูเขาสูงชัน สภาพป่าบริเวณต้นน้ำอยู่ในสภาพดี ปกคลุมไปด้วยเบญจพรรณ บริเวณที่ตั้งโครงการฯ เป็นป่าโปร่ง มีความลาดเทจากเทือกเขาบรรทัดทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือโดยประมาณ สามารถส่งน้ำให้กับพื้นที่ฝายทดน้ำคลองป่าบอน พื้นที่รับประโยชน์ จำนวน ๗,๐๐๐ ไร่ ให้มีน้ำสำหรับทำนาได้อย่างเพียงพอและทั่วถึง
 
ประวัติ
      พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระราชกระแสรับสั่งให้กรมชลประทาน สร้างอ่างเก็บน้ำ ที่บริเวณต้นน้ำคลองป่าบอน ซึ่งมีปริมาณน้ำมากกว่าคลองพรุพ้อ เพื่อจะได้มีปริมาณน้ำให้กักเก็บได้มากกว่า และเพียงพอส่งไปช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ปลายน้ำ ความจุกว่า ๒๐ ล้านลูกบาศก์เมตร ของอ่างเก็บน้ำคลองป่าบอน ทำให้มีน้ำเพียงพอต่อการอุปโภค-บริโภค และหล่อเลี้ยงพื้นที่การเกษตรที่เพาะปลูกข้าว ปลูกสละ กว่า ๗,๐๐๐ ไร่ ในพื้นที่ตำบลหนองธง ทุ่งนารี และ โคกทราย รวมถึง อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง และ อำเภอรัตภูมิ กับ อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา ได้อย่างทั่วถึง นำมาซึ่งผลผลิตที่มีคุณภาพ สร้างรายได้ให้ครอบครัวเกษตรกรอยู่ดีกินดี อ่างเก็บน้ำคลองป่าบอน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ นอกจากจะเป็นแหล่งกักเก็บน้ำ แหล่งเพาะขยายพันธุ์สัตว์น้ำตามธรรมชาติ เพื่อการบริโภคและอาชีพทำประมงแล้ว ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีทัศนียภาพอันงดงาม นำมาซึ่งรายได้ที่ต่อเนื่องจากการท่องเที่ยวได้อีกด้วย
 
เส้นทางการเดินทาง
      ระยะทางห่างจากศาลากลางจังหวัดพัทลุงไปทางทิศใต้ ประมาณ ๖๕.๓ กิโลเมตร เดินทางโดยรถยนต์ตามเส้นทางถนนหมายเลข ๔ เมื่อถึงสี่แยกหนองธงเลี้ยวขวาตามเส้นทางถนนหมายเลข ๔๑๒๒ มุ่งสู่ตำบลป่าบอน และเดินทางต่อไปบนถนนหมายเลข ๔๑๒๒ ขับรถสู่ไปยังจุดมุ่งหมายตำบลทุ่งนารี จะพบอ่างเก็บน้ำคลองป่าบอน
 
ที่มาของข้อมูล วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์และภูมิปัญญา จังหวัดพัทลุง, (กรุงเทพ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, ๒๕๔๔) หน้า ๓๔๓ อ้างอิงข้อมูล สำนักงานจังหวัดพัทลุง "โครงการอันเนื่องมาจากราชดำริ” ๒๕๔๐ สำนักชลประทานที่ ๑๒. "การชลประทานใน จังหวัดพัทลุง” ๒๕๔๑
 
รวบรวมโดย นางจิรภา ช่วยเมือง นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« พฤศจิกายน 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด


สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง และงานประสานขอพระราชทานเพลิง ตั้งอยู่ : ศาลากลางจังหวัดพัทลุง (หลังเก่า) ชั้น ๒
ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ๙๓๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๗๔ ๖๑๗๙๕๘ โทรสาร ๐๗๔ ๖๑๗๙๕๙
 
กลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน ตั้งอยู่ : วัดภูผาภิมุข ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ๙๓๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๗๔ ๖๑๕๓๔๘ โทรสาร ๐๗๔ ๖๑๐๙๐๙
สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม