สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพัทลุงองค์ความรู้ทางวัฒนธรรม >> วันสำคัญ
วันออกพรรษา

วันที่ 31 มี.ค. 2564

วันออกพรรษา

ความเป็นมา
วันออกพรรษา ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 เป็นวันที่ครบกำหนดทางพระวินัยที่พระภิกษุอธิษฐานอยู่จำพรรษาประจำที่ตลอดฤดูฝน 3 เดือน (โดยกำหนดท้ายฤดูฝน 1 เดือน เป็นฤดูแสวงหาผ้าของพระภิกษุ) กล่าวคือ เมื่อพระภิกษุได้อธิษฐานอยู่จำพรรษา ณ ที่ใดที่หนึ่ง ในวันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 (หรือเดือน 9 กรณีเข้าพรรษาหลัง) แล้วอยู่ประจำที่นั้นจนสิ้นสุดในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 (หรือเดือน 12 กรณีเข้าพรรษาหลัง)
สำหรับในประเทศไทย วันออกพรรษาเป็นประเพณีสืบเนื่องมานาน นับตั้งแต่พระพุทธศสนาได้เข้ามาประดิษฐานในดินแดนนี้ เพราะการออกพรรษาเป็นข้อกำหนดที่พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตให้พระภิกษุสงฆ์กระทำ ดังนั้นเมื่อถึงวันออกพรรษา พระภิกษุสงฆ์จะทำปวารณาแทนการสวดพระปาติโมกข์ ส่วนคฤหัสถ์     จะทำบุญเป็นกรณีพิเศษ และยังมีการทำบุญเนื่องในวัน "เทโวโรหณะ” หรือเรียกว่า "ตักบาตรเทโว” ตรงกับวันแรม ๑ ค่ำ เดือน 11 เป็นกิจกรรมพิเศษต่อเนื่องจากวันออกพรรษา 

ความสำคัญ
วันออกพรรษา มีความสำคัญตามพระวินัยตรงที่พระภิกษุที่อยู่จำพรรษาครบไตรมาสจะได้โอกาสจาริกไปสอนธรรมในสถานที่ต่างๆ ในด้านสังคมให้ชาวพุทธได้หลักในการดำเนินชีวิตที่สำคัญ ดังนี้
1. สังคมสงฆ์มีการดำรงชีวิตเรียบง่าย มักน้อย ใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างประหยัด แต่เกิดประโยชน์สูงสุด เปิดโอกาสให้มีการว่ากล่าวตักเตือนกันได้ เป็นการอยู่ด้วยระเบียบและวินัยที่บังคับตนเองเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ส่วนรวม จึงเป็นแบบอย่างที่ดีของผู้ครองเรือน
2. เกิดประเพณีตักบาตรเทโวในประเทศไทย หลังจากตรัสรู้แล้ว ในพรรษาที่ ๗ พระพุทธเจ้าเสด็จไปจำพรรษาในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ เพื่อทรงแสดงพระอภิธรรมโปรดพระพุทธมารดาพร้อมทั้งเทวดาทั้งหลาย     เมื่อถึงวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 ซึ่งเป็นวันสิ้นสุดการอยู่จำพรรษา 

แนวทางการปฏิบัติสำหรับพุทธศาสนิกชน
1 การว่ากล่าวตักเตือนซึ่งกันและกัน การเปิดโอกาสให้ว่ากล่าวตักเตือนกัน เพื่อความบริสุทธิ์ของตน
        2 ให้ทาน การถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุ สามเณรในช่วงเช้าหรือเพล บริจาคทรัพย์ช่วยเหลือเกื้อกูลผู้ยากไร้และบำเพ็ญสาธารณประโยชน์
       3 รักษาศีล สำรวมระวังกาย วาจา ด้วยการรักษาศีล ๕ หรือ ศีล ๘ พร้อมทั้งบำเพ็ญเบญจธรรมสนับสนุน
       4 เจริญภาวนา  บำเพ็ญจิตภาวนาด้วยการไหว้พระสวดมนต์และปฏิบัติสมาธิและวิปัสสนาตามแนวสติปัฎฐาน ๔

แหล่งที่มา  หนังสือวันออกพรรษา แนวทางการปฏิบัติสำหรับพุทธศาสนิกชน สำนักงานคณะกรรมการ
               วัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม พิมพ์เมื่อปี พ.ศ. 2547 หน้า 1 – 6

รวบรวมโดย นางสาวกัลยรัตน์  สุนทรชัยนุกุล  ตำแหน่ง  นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« พฤศจิกายน 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด


สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง และงานประสานขอพระราชทานเพลิง ตั้งอยู่ : ศาลากลางจังหวัดพัทลุง (หลังเก่า) ชั้น ๒
ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ๙๓๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๗๔ ๖๑๗๙๕๘ โทรสาร ๐๗๔ ๖๑๗๙๕๙
 
กลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน ตั้งอยู่ : วัดภูผาภิมุข ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ๙๓๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๗๔ ๖๑๕๓๔๘ โทรสาร ๐๗๔ ๖๑๐๙๐๙
สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม