สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพัทลุงองค์ความรู้ทางวัฒนธรรม >> วันสำคัญ
วันมาฆบูชา

วันที่ 31 มี.ค. 2564

วันมาฆบูชา

ความเป็นมา
วันมาฆบูชา ตรงกับวันเพ็ญเดือนมาฆะ (ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓) เป็นวันที่เกิดเหตุการณ์สำคัญทางพระพุทธศาสนา ในวันนั้นนอกจากเป็นวันเพ็ญเดือนมาฆะแล้ว ยังเป็นวันที่พระสงฆ์ จำนวน 1,250 รูป มาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าพร้อมกันโดยมิได้นัดหมาย พระสงฆ์เหล่านั้นล้วนเป็นเอหิภิกขุ คือ ได้รับการอุปสมบทจากพระพุทธเจ้า และล้วนเป็นพระอรหันต์ผู้ได้อภิญญา ในโอกาสนี้พระพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นขณะที่พระพุทธเจ้าทรงประทับอยู่ ณ วัดเวฬุวัน กรุงราชคฤห์ ก่อนเข้าพรรษาที่ ๒ (หลังจากตรัสรู้ 9 เดือน) ส่วนในประเทศไทยนั้น พิธีบูชาเนื่องในวันมาฆบูชาเริ่มมีเป็นครั้งแรกในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ พระองค์ทรงนำพิธีบูชาเนื่องในวันมาฆบูชาไปประกอบในสถานที่อื่นๆ นอกพระบรมมหาราชวัง ในคราวเสด็จประพาสต้น เช่น บางปะอิน พระพุทธบาท พระปฐมเจดีย์ พระแท่นดงรัง เป็นต้น ประชาชนได้นำเอาพิธีบูชาเนื่องในวันมาฆบูชาไปปฏิบัติกันอย่างกว้างขวางและสืบมาจนถึงปัจจุบัน

ความสำคัญ
วันมาฆบูชา มีความสำคัญในฐานะเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ไว้เป็นหลักพิจารณาและปฏิบัติของพระสาวกในการดำเนินชีวิตและเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ปาติโมกข์ ตามรูปศัพท์ มีความหมาย ทำผู้รักษาให้พ้นจากกิเลสและทุกข์ แบ่งออกเป็นอาณาปาติโมกข์ กับโอวาทปาติโมกข์  ในที่นี้จะกล่าวเฉพาะโอวาทปาติโมกข์
โอวาทปาติโมกข์ คือ โอวาทหรือคำแนะนำสั่งสอนที่ไม่มีการปรับโทษประกอบด้วย การกำหนดเป้าหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนา อธิบายความหมายของสมณะและบรรพชิต หน้าที่ที่จะพึงทำและวิธีการดำเนินชีวิตของสมณะและบรรพชิต
ดังนั้น โอวาทปาติโมกข์ จึงชี้ชัดถึงความเป็นสมณะและบรรพชิตในพระพุทธศาสนาที่แตกต่างจากศาสนาอื่น อันเป็นรากฐานที่ทำให้พระพุทธศาสนามั่นคงอยู่มาจนถึงปัจจุบัน

แนวทางการปฏิบัติสำหรับพุทธศาสนา
1. ให้ทาน ถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสามเณรในช่วงเช้าหรือเพล บริจาคทรัพย์ช่วยเหลือเกื้อกูล      ผู้ยากไร้และบำเพ็ญสาธารณประโยชน์
2. รักษาศีล สำรวมระวังกายและวาจา ด้วยการรักษาศีล ๕ หรือ ศีล ๘ พร้อมทั้งบำเพ็ญเบญจธรรมสนับสนุน
3. เจริญภาวนา บำเพ็ญภาวนาด้วยการไหว้พระสวดมนต์และปฏิบัติสมาธิและวิปัสสนาตามแนว
สติปัฏฐาน ๔
4. เวียนเทียน การเวียนเทียนเป็นการบูชาพระรัตนตรัยด้วยอามิสบูชาและปฏิบัติบูชา  ในการนี้ควรแต่งกายให้สุภาพเพื่อเป็นการบูชาพระรัตนตรัย

แหล่งที่มา  หนังสือวันมาฆบูชา แนวทางการปฏิบัติสำหรับพุทธศาสนิกชน สำนักงานคณะกรรมการ
               วัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม พิมพ์เมื่อปี พ.ศ. 2550 หน้า 1 – 10

ผู้รวบรวมข้อมูล นางสาวกัลยรัตน์  สุนทรชัยนุกุล  ตำแหน่ง  นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ


แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« พฤศจิกายน 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด


สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง และงานประสานขอพระราชทานเพลิง ตั้งอยู่ : ศาลากลางจังหวัดพัทลุง (หลังเก่า) ชั้น ๒
ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ๙๓๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๗๔ ๖๑๗๙๕๘ โทรสาร ๐๗๔ ๖๑๗๙๕๙
 
กลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน ตั้งอยู่ : วัดภูผาภิมุข ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ๙๓๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๗๔ ๖๑๕๓๔๘ โทรสาร ๐๗๔ ๖๑๐๙๐๙
สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม