สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพัทลุงองค์ความรู้ทางวัฒนธรรม >> ประเพณีท้องถิ่น
ประเพณีทำบุญสองศาสนา

วันที่ 23 ก.ย. 2564

ประเพณีทำบุญสองศาสนา

ความเป็นมา
เป็นการทำบุญของชางวไทยพุทธ และชาวไทยมุสลิม โดยไม่มีกรอบทางประเพณีและศาสนามากั้นขวางกิจกรรมทางศาสนาของประเพณี 2 ศาสนา เป็นการจัดงานตามประเพณีที่ผู้คนในอดีตได้จัดงานมาแล้วกว่า 100 ปี โดยได้กำหนดเอาวันที่ 15 เมษายนของทุกปี จัดกิจกรรมทำบุญร่วมกันระหว่างศาสนาพุทธ และศาสนาอิสลาม

ความสำคัญ
พิธีทำบุญ 2 ศาสนา เป็นของพี่น้องชาวตำบลตะโหมด และตำบลใกล้เคียงที่ได้จัดงานติดต่อกันมาแล้วกว่า 100 ปี เชื่อว่ามีแห่งเดียวในโลกที่ 2 ศาสนาทำพิธีกรรมร่วมกันและมีสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจสิ่งเดียวกัน คือ ศาลหลักเมือง และหลุมฝังศพของโต๊ะหมูด ผู้สร้างบ้านตะโหมด และศพก็ฝังอยู่ในป่าช้าควนตะโหมด เช่นเดียวกัน มีการเคารพดวงวิญญาณของบรรพบุรุษร่วมกัน ที่นี่มีกิจกรรมน่าประทับใจ พี่น้องชาวไทยพุทธและมุสลิมมารวมกัน โดยไม่มีกรอบทางประเพณีและศาสนาขวางกั้น อยู่กันด้วยความสมานฉันท์และสามัคคี รักใคร่ปรองดองช่วยเหลือซึ่งกันและกันโดยสร้างประเพณีร่วมกันคือ ประเพณีทำบุญสองศาสนา ที่จัดขึ้นในเดือนเมษายนของ ทุกปี ในงานนี้นอกจากการทำบุญตามหลักศาสนาของแต่ละศาสนาแล้ว จะมีกิจกรรมทำร่วมกันมากมาย เช่น สัมมนาผู้นำศาสนาและผู้นำชุมชน การแสดงของยุวชนจากสองศาสนา นิทรรศการวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น ตลอดจนการร่วมพัฒนาฌาปณสถานร่วมกันทั้งสองศาสนา

พิธีกรรม
พิธีกรรมการทำบุญร่วมกันระหว่างศาสนาพุทธ และศาสนาอิสลาม เป็นกิจกรรมของประเพณีที่จัดขึ้นโดยเริ่มจากในช่วงเช้าผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามจะทำพิธีเยี่ยมหลุมฝังศพของบรรพบุรุษที่ฝังอยู่ในกุโบร์ ซึ่งเป็นสถานที่เดียวกันกับป่าช้าของผู้ที่นับถือศาสนาพุทธ หลังจากนั้น ก็จะทำพิธีสงฆ์ตามหลักของศาสนาพุทธ และผู้คนทั้ง 2 ศาสนาก็จะทำบุญร่วมกัน จัดแบ่งอาหารถวายพระ และอาหารสำหรับผู้นำศาสนาอิสลามที่เดินทางมาร่วมพิธี

ความเชื่อที่เกี่ยวข้อง
ทั้งชาวไทยพุทธและชาวไทยมุสลิม มีความเชื่อว่า ในแต่ละปีจะต้องมีการทำบุญให้กับบรรพบุรุษ ที่ล่วงลับไปแล้ว โดยผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามจะทำพิธีเยี่ยมหลุมฝังศพของบรรพบุรุษที่ฝังอยู่ในกุโบร์ ควนตะโหมด หมู่ที่ 3 ตำบลตะโหมด อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง ส่วนผู้ที่นับถือศาสนาพุทธ ก็จะทำพิธี ณ บริเวณป่าช้า ซึ่งอยู่ในบริเวณเดียวกัน พิธีทำบุญสองศาสนาถือเป็นกิจกรรมที่เป็นตัวเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างคนทั้งสองศาสนาในตะโหมดได้เป็นอย่างดี

กิจกรรมตามประเพณี
สำหรับประเพณีสองศาสนาเป็นประเพณีสำคัญประเพณีหนึ่งในชุมชนตะโหมด ซึ่งเป็นประเพณี
ร่วมระหว่างชาวไทยพุทธและชาวไทยมุสลิมที่อาศัยอยู่ร่วมกันในชุมชน เป็นประเพณีที่ส่งผลให้ชุมชน ตะโหมดซึ่งเป็นชุมชนพหุวัฒนธรรม เป็นชุมชนที่ชาวบ้านอาศัยอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข มีการช่วยเหลือ ซึ่งกันและกัน มีความรักความสามัคคี โดยประเพณีสองศาสนาเป็นประเพณีที่รวมจิตใจของชาวไทยพุทธและชาวไทยมุสลิมไว้ด้วยกันอย่างแนบแน่น และนำมาซึ่งความเข้มแข็งของชุมชน นอกจากการทำบุญตามหลักศาสนาของแต่ละศาสนาแล้ว จะมีกิจกรรมทำร่วมกันมากมาย เช่น สัมมนาผู้นำศาสนาและผู้นำชุมชน การแสดงของยุวชนจากสองศาสนา นิทรรศการวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น ตลอดจนการร่วมพัฒนาฌาปณสถานร่วมกันทั้งสองศาสนา
พระครูสุนทร กิจจานุโยค ได้กล่าวไว้ว่า "ส่วนวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนทั้ง 2 ศาสนานั้น ผู้คนได้อยู่ร่วมกันด้วยความสงบสุข มีผู้นับถือศาสนาอิสลามเดินทางไปวัด และพระวัดตะโหมด ก็เดินทางไปร่วมกิจกรรม ทางศาสนาอิสลามอยู่เป็นประจำ บางครั้งก็นิมนต์พระไปปาฐกถาธรรมให้ผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามได้ฟังด้วย”

เอกสารอ้างอิง
ประเพณีทำบุญสองศาสนา. แหล่งที่มา : https://mgronline.com/south/detail/9600000038184.
9 มิถุนายน 2564
ประเพณีทำบุญ 2 ศาสนา. แหล่งที่มา :https://www.gotoknow.org/posts/58540. 9 มิถุนายน 2564
(พระครูศาสนกิจจาทร, ผู้ให้สัมภาษณ์, 15 เมษายน 2564)

รวบรวมโดย นางจำเป็น เรืองหิรัญ นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการพิเศษ
pic
pic
pic
pic

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« พฤศจิกายน 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด


สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง และงานประสานขอพระราชทานเพลิง ตั้งอยู่ : ศาลากลางจังหวัดพัทลุง (หลังเก่า) ชั้น ๒
ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ๙๓๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๗๔ ๖๑๗๙๕๘ โทรสาร ๐๗๔ ๖๑๗๙๕๙
 
กลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน ตั้งอยู่ : วัดภูผาภิมุข ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ๙๓๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๗๔ ๖๑๕๓๔๘ โทรสาร ๐๗๔ ๖๑๐๙๐๙
สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม