สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพัทลุงองค์ความรู้ทางวัฒนธรรม >> ศิลปินดีเด่นฯ
นายปลื้ม ชูคง

วันที่ 24 ก.ย. 2564

นายปลื้ม ชูคง
 
1. ข้อมูลส่วนบุคคล 
1.1 ชื่อ – สกุล นายปลื้ม ชูคง 
1.2 วันเดือนปี เกิด นายปลื้ม ชูคง เกิดวันที่ 26 เมษายน 2483
เป็นบุตรนายขาว และ นางนวล ชูคง สมรสกับนางน่วม ชูคง มีบุตรด้วยกัน 3 คน 
1.3 ที่อยู่ บ้านเลขที่ 42/1 หมู่ที่ 1 ตำบลชัยบุรี อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง
หมายเลขโทรศัพท์ 09 3754 9742, 08 62872542
1.4 การศึกษา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จากโรงเรียนวัดแจ้งสุวรรณวิทยาคาร
ปริญญากิตติมาศักดิ์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

2. สาขา สาขาศิลปะการช่างฝีมือ "หัตถกรรม ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว ช่างฝีมือพื้นบ้าน”
 
3. ผลงาน (เฉพาะที่เกี่ยวกับสาขา/ด้าน ของศิลปินดีเด่น)
นายปลื้ม ชูคง ได้เริ่มการทำงานจากการจักสานไม้ไผ่ ทำด้ามจอบ คันไถ และได้เริ่มต้นสร้างสรรค์งานผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าวและเชือกกล้วย เมื่อ พ.ศ.2525 โดยเริ่มต้นทำภายในครอบครัว ต่อมาจึงชักชวนเพื่อนบ้านมารวมกลุ่มการผลิต เป็นกลุ่มอาชีพในหมู่บ้าน สมาชิกเริ่มต้นจากเพื่อนบ้าน 10 คน และเพิ่มเป็น 200 คน ในระยะเวลาประมาณ 10 ปี ปัจจุบันได้มีภาคราชการต่าง ๆ ได้มาสนับสนุนส่งเสริมหลายหน่วยงาน เช่น สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง สนับสนุนก่อสร้างอาคารผลิต จัดแสดง และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์หัตถกรรมกะลามะพร้าวและเส้นใยพืชผ่านศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมไทย
นายปลื้ม ชูคง เป็นประธานกลุ่มหัตถกรรมกะลามะพร้าวบ้านคอกวัว หมู่ที่ 1 ตำบลชัยบุรี จังหวัดพัทลุง เขาเล่าว่าเริ่มแรกได้ทดลองทำผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าวเมื่อ ปี 2522 โดยนำเอากะลามะพร้าว มาผลิต เป็นเครื่องใช้ในครัวเรือน เช่น ช้อน ซ่อม ทัพพี ขันน้ำ ซึ่งขณะนั้นยังไม่มีเครื่องมือที่ทันสมัย ใช้มีดพร้า และเลื่อยเล็ก ๆ ที่เด็ก ๆ ทำการฝีมือ มาเป็นเครื่องมือ และใช้กระดาษทราย มาขัดถู กว่าจะได้ชิ้นงาน ใช้เวลาค่อนข้างนาน แต่ไม่เคยท้อถอย จนเกิดความชำนาญ และในปี 2525 ได้นำผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ไปวางขายในงานสตรีสากล ที่สนามศาลากลางจังหวัดพัทลุง ปรากฏว่าขายได้หมด จึงได้ลงมือทำอย่างจริงจัง
ในปี พ.ศ. 2526 สำนักงานเกษตรจังหวัดพัทลุง ได้จัดตั้งกลุ่มเคหะกิจเกษตร ที่บ้านคอกวัว และ เมื่อเจ้าหน้าที่ทราบว่า ที่บ้านของเขาผลิตหัตถกรรมจากกะลามะพร้าวอยู่แล้ว จึงได้จัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้มาสนับสนุน เช่น เครื่องขัด เครื่องเจียระไนไฟฟ้า ทำให้ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ สวยงาม และผลิตได้เร็วยิ่งขึ้น ตนจึงได้เผยแพร่ความรู้และประสบการณ์ให้กับประชาชนในหมู่บ้าน พร้อมทั้งชักชวนมาเป็นสมาชิกของกลุ่มซึ่งเริ่มแรกมีสมาชิก 16 คน
ในปี พ.ศ. 2527 ได้จัดตั้งเป็นกลุ่มหัตถกรรมกะลามะพร้าวบ้านคอกวัว ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มมุ่งเน้น การคัดสินค้าคุณภาพ ส่งขายทั้งในและต่างประเทศ โดยเฉพาะในต่างประเทศ ส่งไปขายยังประเทศ ญี่ปุ่น จีน มาเลเซีย ไต้หวัน สิงคโปร์ ศรีลังกา ฟิลิปปินส์ ออสเตรเลีย และอีกหลายประเทศ โดยในปี 2560 มียอดจำหน่าย 2,239,448 บาท ในปี พ.ศ. 2561 สร้างรายได้เข้ากลุ่ม เป็นจำนวนเงิน 2,847,762 บาท เพิ่มขึ้น 608,314 บาท และยอดขายเพิ่มมากขึ้นทุกปี โดยจะแบ่งปันเงินปันผลกำไร ให้แก่สมาชิกทุก ๆ คน ตามสัดส่วนที่ผลิตได้ และหักเข้ากลุ่มเป็นทุนดำเนินการจำนวน 3 เปอร์เซ็นต์จากยอดขาย ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์ที่ขายดีและเป็นที่ต้องการของตลาดต่างประเทศ ได้แก่ เครื่องใช้ในครัวเรือน รองลงมาเป็นเครื่องประดับ ของชำร่วย และของตกแต่งบ้าน เป็นต้น

4. การสั่งสมความรู้และประสบการณ์
ผลิตภัณฑ์หัตถกรรมกะลามะพร้าว (บ้านคอกวัว) เริ่มทำผลิตภัณฑ์กะลามะพร้าว ครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.2522 โดย นายปลื้ม ชูคง ได้ผลิตสิ่งของเครื่องใช้จากกะลามะพร้าว เพราะเคยเห็นบิดาทำขึ้นใช้เอง ในครัวเรือน เช่น ทำจวัก กระบวย โดยมีเคหะกิจเกษตรเข้ามาแนะนำและนำผลิตภัณฑ์ไปจัดนิทรรศการ ต่อมาสำนักงานอุตสาหกรรมได้ให้คำแนะนำการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย เป็นเครื่องใช้ ในครัวเรือน เครื่องประดับตกแต่ง ของตกแต่งบ้าน ของชำร่วย และมีการคิดประดิษฐ์เลื่อย เครื่องมือในการทำผลิตภัณฑ์ใช้เองในกลุ่ม

5. การถ่ายทอดองค์ความรู้
ในปี พ.ศ. 2526 สำนักงานเกษตรจังหวัดพัทลุง ได้จัดตั้งกลุ่มเคหะกิจเกษตร ที่บ้านคอกวัว และ เมื่อเจ้าหน้าที่ทราบว่า ที่บ้านของเขาผลิตหัตกรรมจากกะลามะพร้าวอยู่แล้ว จึงได้จัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ มาสนับสนุน เช่น เครื่องขัด เครื่องเจียระไนไฟฟ้า ทำให้ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ สวยงาม และผลิตได้เร็วยิ่งขึ้น ตนจึงได้เผยแพร่ความรู้และประสบการณ์ให้กับประชาชนในหมู่บ้าน พร้อมทั้งชักชวนมาเป็นสมาชิกของกลุ่ม ซึ่งเริ่มแรกมีสมาชิก 16 คน และ ปี 2527 ได้จัดตั้งเป็นกลุ่มหัตกรรมกะลามะพร้าวบ้านคอกวัว ปัจจุบันมีสมาชิกจำนวน 74 คน
ในปี พ.ศ.2535 ได้จัดตั้งเป็นกลุ่มหัตถกรรมกะลามะพร้าวชัยบุรี จดทะเบียนการค้าในชื่อ "กะลาลุงปลื้ม” ดำเนินการในรูปของกลุ่ม ปัจจุบันมีการถ่ายทอดความรู้ ขั้นตอนวิธีการทำให้แก่เยาวชนผู้สนใจ และขยายผลไปสู่กลุ่มต่าง ๆ ในจังหวัดพัทลุง

6. รางวัลที่ได้รับ
มาตรฐานและรางวัลแห่งความเชื่อมั่น
– มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน มผช. 351/2557 ลงวันที่ 28 กันยายน 2557 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
– จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ค 207282 ลงวันที่ 17 กันยายน 2556 กรมทรัพย์สินทางปัญญา
– หมู่บ้านหัตถกรรมดีเด่น จากมูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตร บุรฉัตร
– ประกาศเกียรติคุณ "ยอดฝีมือ” ช่างทำหัตถกรรมจากกะลามะพร้าว
– รางวัลจากการประกวดเส้นใยพืชศูนย์ศิลปาชีพบางไทรในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
– รางวัลชนะเลิศ การประกวดผลิตภัณฑ์หัตถกรรมไทย ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้จากกะลามะพร้าว
– รางวัลเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานดีเด่น สาขาศิลปะการช่างฝีมือจากคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
– รางวัลหมู่บ้านหัตถกรรมในครอบครัวและหัตถกรรมดีเด่น

๗. เอกสารอ้างอิง/บรรณานุกรม
วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์และภูมิปัญญา จังหวัดพัทลุง. หน้า 328 – 329 :
โรงพิมพ์คุรุสภา ลาดพร้าว, 2544.
"ปลื้ม ชูคง”. สารานุกรมวัฒนธรรมไทย ภาคใต้ เล่มที่ 9. หน้า 8974. กรุงเทพ. มูลนิธิสารานุกรม
วัฒนธรรมไทย ธนาคารไทยพาณิชย์. 2552.

รวบรวมโดย นางปรียา แก้วบำรุง นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการพิเศษ
pic
pic
pic
pic
pic
pic

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« พฤศจิกายน 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด


สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง และงานประสานขอพระราชทานเพลิง ตั้งอยู่ : ศาลากลางจังหวัดพัทลุง (หลังเก่า) ชั้น ๒
ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ๙๓๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๗๔ ๖๑๗๙๕๘ โทรสาร ๐๗๔ ๖๑๗๙๕๙
 
กลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน ตั้งอยู่ : วัดภูผาภิมุข ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ๙๓๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๗๔ ๖๑๕๓๔๘ โทรสาร ๐๗๔ ๖๑๐๙๐๙
สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม