สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพัทลุงแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว >> สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
หลาดใต้โหนด

วันที่ 28 มี.ค. 2565

หลาดใต้โหนด

๑. ชื่อแหล่งเรียนรู้ หลาดใต้โหนด
 
๒. ที่ตั้งแหล่งเรียนรู้
ตั้งอยู่หมู่ที่ ๔ บ้านจันนา ตำบลดอนทราย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
พิกัด ละติจูด ๗.๗๓๕๔๗๔ ลองจิจูด ๙๙.๙๕๗๕๕
การติดต่อสอบถาม นิยุติ สงสมพันธ์ ผู้ประสานงานตลาดใต้โหนด โทรศัพท์ ๐ ๘ ๕๐๖๕ ๔๔๘๐
 
๓. ความสำคัญทางประวัติศาสตร์
      ใต้โหนด เป็นภาษาถิ่นใต้ หมายถึง ต้นตาลโตนด เริ่มเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๔ จากที่นาเล็กของบิดาคุณกนกพงศ์ สงสมพันธ์ นักเขียนกวีซีไรต์ ปี ๒๕๓๙ ได้ปลูกต้นตาลไว้ตามคันนา ต่อมาลูก ๆได้พัฒนาเป็นพื้นที่สาธารณะจัดกิจกรรมของชุมชุมบ้านจันนา
      "หลาดใต้โหนด" มาจากคำว่า "ตลาดใต้ต้นตาลโตนด” เริ่มแรกจากกิจกรรมด้านวรรณกรรม ดนตรี โดยการรวมตัวของกลุ่มเพื่อนๆ เครือข่ายศิลปิน หลังจากคุณกนกพงศ์ สงสมพันธ์ ได้เสียชีวิต ครอบครัวสงสมพันธ์มีแนวคิดในการสืบสานเจตนารมณ์ โดยจัดพื้นที่แห่งนี้เป็นห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์แสดงผลงานของคุณกนกพงศ์ สงสมพันธ์ มีมุมอ่านหนังสือ ร้านกาแฟ เปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.
      ต่อมาปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้มีแนวคิดการจัดตลาดเกิดโดยเชิญชวนชาวบ้านเก็บผักข้างบ้าน พืชผักท้องถิ่น อาหารท้องถิ่น นำมาขายในตลาด แต่เวลาผ่านไปไม่นานตลาดก็เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วจนเป็นที่รวมตัวของคนในชุมชน จำหน่ายวัตถุดิบพื้นบ้าน อาหารพื้นเมืองและขนมพื้นเมืองที่หารับประทานได้ยาก รวมทั้งสินค้าทำมือที่เป็นเอกลักษณ์ ร้านที่มาขายในตลาดมีประมาณ ๑๕๐ – ๑๖๐ ร้านโดยเน้นลดมลภาวะ ไม่ใช้สารกันบูด ไม่ใช้สารฆ่าแมลง เป็นตลาดสีเขียวที่ไม่ใช้โฟมหรือ ถุงพลาสติกมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากให้ความสนใจเข้ามาเยี่ยมชมและซื้อผลผลิตในท้องถิ่น สิ่งที่ทำให้ตลาดหลาดใต้โหนดแตกต่างจากตลาดชุมชนที่อื่น ๆ ก็คือการตกแต่งร้านและพื้นที่ของตลาดที่เน้นใช้วัสดุธรรมชาติมาดัดแปลงออกแบบให้มีความทันสมัย พร้อมทั้งยังให้ชาวบ้านมีส่วนร่วม ในการคิดค้นภาชนะใส่สินค้า โดยจะต้องนำวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่นที่มีอยู่มารังสรรค์ให้กลายเป็นภาชนะสุดเก๋ ลดการใช้โฟมและพลาสติก เปิดเฉพาะวันอาทิตย์ เวลา๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.
 
๔. การบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ "หลาดใต้โหนด”
      ๑) โครงสร้างการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้หลาดใต้โหนด

ที่ปรึกษา >  ประธาน 
                      v
              รองประธาน 
                      v
             คณะทำงานฝ่ายต่าง ๆ 
                       v
             เลขานุการคณะทำงาน

      ๒) การบริหารจัดการในรูปแบบคณะทำงานหรือคณะบุคคล
      แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม "หลาดใตโหนด” มีการบริหารจัดการในรูปแบบคณะทำงาน มีผู้ทรงคุณวุฒิ ปราชญ์ชาวบ้าน ครูภูมิปัญญา ผู้นำท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐ ร่วมเป็นคณะทำงาน ดังนี้
          ที่ปรึกษา
      ๑) นายอำเภอควนขนุน
      ๒) นายเจน สงสมพันธ์
      ๓) นายบุญเลื่อง บุญหนูกลับ
          คณะทำงาน
      ๑) นางจุฎาภรณ์ โสตติโยธิน
      ๒) นายนิยุติ สงสมพันธ์
      ๓) นายอภัย คงวัตร์
      ๔) นายประสพ รอดยัง
      ๕) นางวาสนา แจ้งเกิด
          มีการบริหารจัดการโดยการแบ่งเป็นโซนต่างๆ ดังนี้
       ๑) งานทำมือ
       ๒) ขนมพื้นบ้าน
       ๓) อาหารพื้นบ้าน
       ๔) ผักและผลไม้
       ๕) อาหารหนัก
       ๖) ต้นไม้สมุนไพร
       ๗) รักการอ่าน
 
๕. จำนวนจุดเรียนรู้/ภูมิปัญญา
จำนวนจุดเรียนรู้การถ่ายทอดของภูมิปัญญาของหลาดใต้โหนด จำนวน ๕ จุด ดังนี้
      ๑)จุดเรียนรู้การรักการอ่าน
      ๒)จุดเรียนรู้การบริการจัดการตลาดท้องถิ่น
      ๓)จุดเรียนรู้การทำงานฝีมือจากกะลามะพร้าว การมัดย้อมจากสีธรรมชาติ สานกระจูด และกระเป๋าจากต่อหมาก 
      ๔)จุดแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านศิลปะ ความเป็นวิถีชีวิตพื้นบ้านหรือวิถีชีวิตแบบ Slow life
      ๕)จุดเรียนรู้การจัดการขยะ และการทำปุ๋ยอินทรีย์
 
๖. กิจกรรมและการถ่ายทอดความรู้
      กิจกรรมที่สามารถก่อให้เกิดแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ที่เปิดประสบการณ์ให้นักท่องเที่ยวได้ ประกอบด้วย
      ๑) กิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน
      ๒) กิจกรรมถ่ายทอดการแสดงศิลปะพื้นบ้าน
      ๓) กิจกรรมการสาธิตหัตถกรรมจากกระจูด การย้อมผ้าจากสีธรรมชาติ
      ๔) กิจกรรมการเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้ทำอาหารและขนมพื้นบ้าน
 
๗. จุดเด่นของหลาดใต้โหนด
      ๑) เน้นการบริหารจัดการขยะด้วยตัวเอง โดยการใช้ภาชนะที่ทำกับวัสดุธรรมชาติ ทุกวันเสาร์ผู้ประกอบการทำความสะอาดแผงค้าขายของตนเอง
      ๒) ไม่เก็บค่าจอดรถ แต่ใช้การสมัครใจของลูกค้าโดยการหยอดเงินในกล่อง
      ๓) การแสดงศิลปะพื้นบ้านแบบ "วัฒนธรรมเปิดหมวก”
      ๔) ประชุมผู้ประกอบการเดือนละ ๑ ครั้ง
 
๘. การเดินทาง
      - เดินทางจากศาลากลางจังหวัดพัทลุง โดยใช้ถนนหมายเลข ๔๐๔๘ ไปทางทิศเหนือ ประมาณ ๑๘.๕ กิโลเมตร ถึงสี่แยกโพธิ์ทองเลี้ยวซ้ายใช้ถนนหมายเลข ๔๑๖๔ ประมาณ ๓ กิโลเมตร

รวบรวมโดย นางพวงน้อย ทิพย์ดนตรี นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« มิถุนายน 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด


สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง และงานประสานขอพระราชทานเพลิง ตั้งอยู่ : ศาลากลางจังหวัดพัทลุง (หลังเก่า) ชั้น ๒
ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ๙๓๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๗๔ ๖๑๗๙๕๘ โทรสาร ๐๗๔ ๖๑๗๙๕๙
 
กลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน ตั้งอยู่ : วัดภูผาภิมุข ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ๙๓๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๗๔ ๖๑๕๓๔๘ โทรสาร ๐๗๔ ๖๑๐๙๐๙
สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม