สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพัทลุงแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว >> สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
หลาดใต้โหนด

วันที่ 23 ก.ย. 2564

หลาดใต้โหนด

1. ชื่อแหล่งเรียนรู้ หลาดใต้โหนด

2. ที่ตั้งแหล่งเรียนรู้
ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 บ้านจันนา ตำบลดอนทราย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
พิกัด ละติจูด 7.735474 ลองจิจูด 99.95755
การติดต่อสอบถาม
นิยุติ สงสมพันธ์ ผู้ประสานงานตลาดใต้โหนด โทรศัพท์ 08 5065 4480

3. ความสำคัญทางประวัติศาสตร์
คำว่าใต้โหนด เป็นภาษาถิ่นใต้ หมายถึง ตาลโตนด เริ่มเมื่อปี พ.ศ. 2554 จากที่นาเล็ก ๆ ของพ่อนักเขียนกวีซีไรต์ ปี 2539 คุณกนกพงศ์ สงสมพันธ์ ได้ปลูกต้นตาลไว้ตามคันนา ต่อมาลูก ๆ ได้พัฒนาเป็นพื้นที่สาธารณะจัดกิจกรรมของชุมชุม เริ่มจากกิจกรรมด้านวรรณกรรม ดนตรี โดยการรวมตัวของกลุ่มเพื่อนๆ เครือข่ายศิลปิน หลังจากคุณกนกพงศ์ สงสมพันธ์ ได้เสียชีวิต ครอบครัวสงสมพันธ์มีแนวคิดในการสืบสานเจตนารมย์โดยจัดพื้นที่แห่งนี้เป็นห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์แสดงผลงานของคุณกนกพงศ์ สงสมพันธ์ มีมุมอ่านหนังสือ ร้านกาแฟ พื้นที่สำหรับจัดกิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น เช่น หนังตะลุง โนรา โดยมีกัลยาณมิตรมาช่วยสอนศิลปะและดนตรีให้กับเด็กและเยาวชนในชุมชน
ปี พ.ศ. 2558 ได้มีแนวคิดการจัดตลาดเกิดโดยเชิญชวนชาวบ้านเก็บผักข้างบ้าน พืชผักท้องถิ่น อาหารท้องถิ่น นำมาขายในตลาด แต่เวลาผ่านไปไม่นานตลาดก็เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วจนเป็นที่รวมตัวของคนในชุมชน จำหน่ายวัตถุดิบพื้นบ้าน อาหารพื้นเมืองและขนมพื้นเมืองที่หาทานได้ยาก รวมทั้งสินค้าทำมือที่เป็นเอกลักษณ์ ร้านที่มาขายในตลาดมีประมาณ 150 ร้าน โดยเน้นลดมลภาวะ ไม่ใช้สารกันบูด ไม่ใช้สารฆ่าแมลง เป็นตลาดสีเขียวที่ไม่ใช้โฟมหรือ ถุงพลาสติก มีนักท่องเที่ยวจำนวนมากให้ความสนใจเข้ามาเยี่ยมชมและซื้อผลผลิตในท้องถิ่น
สิ่งที่ทำให้ตลาดใต้โหนดแตกต่างจากตลาดชุมชนที่อื่น ๆ ก็คือการตกแต่งร้านและพื้นที่ของตลาด ที่เน้นใช้วัสดุธรรมชาติมาดัดแปลงออกแบบให้มีความทันสมัย พร้อมทั้งยังให้ชาวบ้านมีส่วนร่วมในการคิดค้นภาชนะใส่สินค้า โดยจะต้องนำวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่นที่มีอยู่มารังสรรค์ให้กลายเป็นภาชนะสุดเก๋ ลดใช้โฟมและพลาสติก เปิดเฉพาะวันอาทิตย์ เวลา 08.00-15.00 น.

4. แหล่งเรียนรู้/ภูมิปัญญา
- เป็นแหล่งเรียนรู้การบริการจัดการตลาดท้องถิ่น
- เป็นแหล่งเรียนรู้การทำงานฝีมือจากกะลามะพร้าว การมัดย้อมจากสีธรรมชาติ สานกระจูด และกระเป๋าจากต่อหมาก
- เป็นสถานที่แลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านศิลปะ ความเป็นวิถีชีวิตพื้นบ้านหรือวิถีชีวิตแบบ Slow life
- เป็นแหล่งเรียนรู้การจัดการขยะ และการทำปุ๋ยอินทรีย์

5. กิจกรรมและการถ่ายทอดความรู้
กิจกรรมที่สามารถก่อให้เกิดแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ที่เปิดประสบการณ์ให้นักท่องเที่ยวได้ ประกอบด้วย
- การหัตถกรรมจากกระจูด การย้อมผ้าจากสีธรรมชาติ
- การเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้ทำอาหารและขนมพื้นบ้าน เช่น การกวนสาคูต้น ขนมป้าดา
- การชมศิลปะการแสดงพื้นบ้าน การอ่านงานเขียน และกินการแฟรสเข้ม

6. การเดินทาง
- เดินทางจากศาลากลางจังหวัดพัทลุง โดยใช้ถนนหมายเลข 4048 ไปทางทิศเหนือ ประมาณ 18.5 กิโลเมตร ถึงสี่แยกโพธิ์ทองเลี้ยวซ้ายใช้ถนนหมายเลข 4164 ประมาณ 3 กิโลเมตร

7. เอกสารอ้างอิง/บรรณานุกรม
นิจกานต์ หนูอุไร และคณะ.(2561). การศึกษาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในพื้นที่ชุมชน
น้ำคลองป่าพะยอม-คลองท่าแนะ จังหวัดพัทลุง (รายงานผลการวิจัย). สำนักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย (สกว.)
ปิ่น บุตรี. (2559). "หลาดใต้โหนด” พัทลุง...ตลาดนัดไม่ธรรมดา เดินฟิน กินเพลิน ถูก ดี ไม่มี (สาร) พิษ. 
15 กันยายน 2564./จากเว็บไซต์ : https://mgronline.com/travel/detail/9590000056325
นิยุติ สงสมพันธ์. สัมภาษณ์, 25 กันยายน 2564.

รวบรวมโดย นางปรียา แก้วบำรุง นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการพิเศษ
pic
pic
pic
pic
pic
pic

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« ตุลาคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
ดูปฏิทินทั้งหมด


สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง และงานประสานขอพระราชทานเพลิง ตั้งอยู่ : ศาลากลางจังหวัดพัทลุง (หลังเก่า) ชั้น ๒
ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ๙๓๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๗๔ ๖๑๗๙๕๘ โทรสาร ๐๗๔ ๖๑๗๙๕๙
 
กลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน ตั้งอยู่ : วัดภูผาภิมุข ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ๙๓๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๗๔ ๖๑๕๓๔๘ โทรสาร ๐๗๔ ๖๑๐๙๐๙
สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม