สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพัทลุงองค์ความรู้ทางวัฒนธรรม >> ศิลปินดีเด่นฯ
พระธรรมปัญญาบดี (เพียร อุตฺตโม ป.ธ. 7)

วันที่ 28 ก.ย. 2564

พระธรรมปัญญาบดี (เพียร อุตฺตโม ป.ธ. 7)

1. ข้อมูลส่วนบุคคล
1.1 ชื่อ – สกุล พระธรรมปัญญาบดี นามเดิม เพียร ฤทธิเดช
1.2 วันเดือนปี เกิด เกิดวันอาทิตย์ที่ 3 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2449 เป็นบุตรของนายชู ฤทธิเดช และนางเอียด ฤทธิเดช
1.3 ที่อยู่ (ภูมิลำเนาเดิม) บ้านดอนเค็ด หมู่ที่ 10 ตำบลเขาเจียก อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง
1.4 การศึกษา
- พ.ศ. 2467 มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนพัทลุง
- พ.ศ.2467 นักธรรมชั้นตรี สำนักเรียนวัดนาท่อม อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง
- พ.ศ.2470 นักธรรมชั้นโท สำนักเรียนวัดสุทัศน์เทพวราราม กรุงเทพมหานคร
- พ.ศ.2471 นักธรรมชั้นเอก สำนักเรียนวัดสุทัศน์เทพวราราม กรุงเทพมหานคร
- พ.ศ.2472 เปรียญธรรม ๓ ประโยค สำนักเรียนวัดสุทัศน์เทพวราราม กรุงเทพมหานคร
- พ.ศ.2573 เปรียญธรรม 4 ประโยค สำนักเรียนวัดสุทัศน์เทพวราราม กรุงเทพมหานคร
- พ.ศ.2575 เปรียญธรรม 5 ประโยค สำนักเรียนวัดสุทัศน์เทพวราราม กรุงเทพมหานคร
- พ.ศ.2580 เปรียญธรรม 6 ประโยค สำนักเรียนวัดคูหาสวรรค์ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง
- พ.ศ.2589 เปรียญธรรม 7 ประโยค สำนักเรียนวัดวัดคูหาสวรรค์ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

2. ผลงาน
- เป็นผู้นำในการบูรณปฏิสังขรณ์และพัฒนาวัดคูหาสวรรค์ให้มีความเจริญก้าวหน้า จนได้รับพระราชทานโปรดเกล้าฯ ยกฐานะวัดคูหาสวรรค์ เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ (แจ้งความกระทรวงศึกษาธิการ 29 กุมภาพันธ์ 2520)
- เป็นกรรมการตรวจธรรมสนามหลวง
- เป็นกรรมการตรวจบาลีสนามหลวง
- เป็นพระสังฆาธิการเจ้าคณะปกครองคณะสงฆ์ ตั้งแต่ระดับ เจ้าอาวาส เจ้าคณะอำเภอเมืองตรัง เจ้าคณะจังหวัดพัทลุง เจ้าคณะภาคภาค 18
- ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์พระราชาคณะชั้นสามัญ ชั้นราช ชั้นเทพ ชั้นธรรม และพระราชคณะเจ้าคณะรองรูปแรกของคณะสงฆ์จังหวัดพัทลุง
- เป็นประธานวางระเบียบกติกาคณะสงฆ์จังหวัดพัทลุง ห้ามมิให้มีงานเลี้ยงสุราเมรัยในงานบรรพชาอุปสมบท

3. การสั่งสมความรู้และประสบการณ์
- พ.ศ. 2467 เป็นครูประชาบาลสอนนักเรียนโรงเรียนวัดนาท่อมและโรงเรียนวัดโคกชะงาย
- พ.ศ. 2473 เป็นครูสอนปริยัติธรรมแผนกบาลี ณ สำนักเรียนวัดควนวิเศษ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

4. การถ่ายทอดองค์ความรู้
- พ.ศ.2479 เป็นอาจารย์สอนบาลีในสำนักเรียนวัดคูหาสวรรค์ ได้เปิดทำการเรียนการสอน ปริยัติธรรมทั้งแผนกธรรมและบาลีจนถึงปัจจุบัน
- พ.ศ.2511 เป็นผู้ก่อตั้งโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดคูหาสวรรค์ โดยเป็นสาขาของโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และเป็นผู้สอนวิชาธรรมศึกษาให้แก่นักเรียนในช่วงต้นเปิดทำการเรียน

5. รางวัลและเกียรติคุณที่ได้รับ
- พ.ศ.2518 ได้รับการถวายปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
- พ.ศ.2539 ได้รับการถวายปริญญาครุศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากสถาบันราชภัฏสงขลา

6.เอกสารอ้างอิง
- วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์และภูมิปัญญา จังหวัดพัทลุง
(กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภา ลาดพร้าว , 2544) หน้า 315 – 318
- ชีวิตและผลงานของพระธรรมวงศาจารย์ (เพียร อุตฺตโม ป.ธ. 7)
(กรุงเทพฯ : หจก.การพิมพ์พระนคร ถนนบูรณศาสตร์ , 2533) หน้า 1 – 14
 
รวบรวมโดย นายทินกร วัฒนเสน นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ
pic
pic
pic
pic
pic
pic

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« พฤศจิกายน 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด


สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง และงานประสานขอพระราชทานเพลิง ตั้งอยู่ : ศาลากลางจังหวัดพัทลุง (หลังเก่า) ชั้น ๒
ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ๙๓๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๗๔ ๖๑๗๙๕๘ โทรสาร ๐๗๔ ๖๑๗๙๕๙
 
กลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน ตั้งอยู่ : วัดภูผาภิมุข ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ๙๓๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๗๔ ๖๑๕๓๔๘ โทรสาร ๐๗๔ ๖๑๐๙๐๙
สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม