สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพัทลุงองค์ความรู้ทางวัฒนธรรม >> ศิลปินดีเด่นฯ
พระพรหมมังคลาจารย์ (ปั่น เสน่ห์เจริญ)

วันที่ 28 ก.ย. 2564

พระพรหมมังคลาจารย์ (ปั่น เสน่ห์เจริญ)

1. ข้อมูลส่วนบุคคล
1.1 ชื่อ – สกุล พระพรหมมังคลาจารย์ นามเดิม ปั่น เสน่ห์เจริญ
1.2 วันเดือนปี เกิด เกิดวันที่ 11 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2454 เป็นบุตรของนายวั่นและนางคล้าย เสน่ห์เจริญ
1.3 ที่อยู่ (ภูมิลำเนาเดิม) บ้านนางลาด ตำบลเขาเจียก (พื้นที่ปกครองในขณะนั้น) อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง
1.4 การศึกษา
- มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนพัทลุง
- นักธรรมชั้นตรี สังฆมณฑลภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
- นักธรรมชั้นโท สำนักเรียนวัดหน้าพระบรมธาตุ จังหวัดนครศรีธรรมราช
- นักธรรมชั้นเอก สำนักเรียนวัดหน้าพระบรมธาตุ จังหวัดนครศรีธรรมราช
- เปรียญธรรม 4 ประโยค สำนักเรียนวัดสามพระยา กรุงเทพมหานคร

2. ผลงาน
- เป็นผู้ก่อตั้งพุทธนิคม ที่วัดอุโมงค์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ และอยู่จำพรรษา และพัฒนาวัดอุโมงค์ เป็นเวลา 10 พรรษา
- ได้รับอาราธนานิมต์จากอธิบดีกรมชลประทานให้เป็นเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฏ์ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
- เป็นพระสังฆาธิการเจ้าคณะปกครอง ตำแหน่งรองเจ้าคณะภาค 18
- หัวหน้าอำนวยการพระธรรมทูตสาย 9

3. การสั่งสมความรู้และประสบการณ์
- ได้รับนิมนต์ไปจำพรรษา ณ วัดสีตวนาราม รัฐเประ สหพันธรัฐมาเลเซีย เพื่อสั่งสอนธรรมชาวมาเลเซียเชื้อสายไทย เป็นเวลา 3 พรรษา
- พ.ศ. 2524 มีข้อมูลสถิติว่าพระพรหมมังคลาจารย์เดินทางไปแสดงธรรมทุกภูมิภาคทั่วประเทศไทย ประมาณ 70 ครั้ง และเดินทางไปแสดงธรรมในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 507 ครั้ง

4. การถ่ายทอดองค์ความรู้
- ริเริ่มการแสดงปาฐกถาธรรมทุกวันอาทิตย์ เวลา 09.30 – 10.30 น. ณ วัดชลประทานรังสฤษฏ์
- ได้รับอาราธนานิมนต์จากสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 แสดงปฐกถาธรรม
เวลา 08.00 – 08.30 น.ทุกวันอาทิตย์ของทุกต้นเดือน
- ได้รับอาราธนานิมนต์จากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
แสดงปฐกถาธรรเวลา 08.00 – 08.30 น.ทุกวันอาทิตย์ของทุกปลายเดือน
- เขียนบทความธรรมะลงในนิตยสารชาวเหนือ
- ออกนิตยสารเพื่อเผยแผ่ธรรมะชื่อ "ชาวพุทธ”

5. รางวัลและเกียรติคุณที่ได้รับ
- พ.ศ.2520 ได้รับการถวายรางวัลสังข์เงิน ในฐานะผู้อุทิศตนให้กับกิจการเผยแผ่พระพุทธศาสนา จากสมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย
- พ.ศ.2520 ได้รับการถวายปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏ์
- พ.ศ.2548 ได้รับการยกย่องเป็นศิษย์เก่าดีเด่น เนื่องในโอกาสงานครบรอบ 100 ปี โรงเรียนพัทลุง จากโรงเรียนพัทลุง

6.เอกสารอ้างอิง
- วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์และภูมิปัญญา จังหวัดพัทลุง
(กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภา ลาดพร้าว , 2544) หน้า 318 – 320
- ปัญญานันทะเถระ (หลวงพ่อปัญญานันทะภิกขุ)
(กรุงเทพฯ : บริษัท ธรรมสภา นันลือธรรม จำกัด แขวงศาลาธรรมสพน์ , 2556) หน้า 5 – 21

รวบรวมโดย นายทินกร วัฒนเสน นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ
pic
pic
pic
pic
pic
pic

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« พฤศจิกายน 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด


สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง และงานประสานขอพระราชทานเพลิง ตั้งอยู่ : ศาลากลางจังหวัดพัทลุง (หลังเก่า) ชั้น ๒
ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ๙๓๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๗๔ ๖๑๗๙๕๘ โทรสาร ๐๗๔ ๖๑๗๙๕๙
 
กลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน ตั้งอยู่ : วัดภูผาภิมุข ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ๙๓๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๗๔ ๖๑๕๓๔๘ โทรสาร ๐๗๔ ๖๑๐๙๐๙
สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม